Gå til innhold

Endringer i Transitteringskonvensjonen norsk samtykke til Felleskomiteens vedtak 1/2021

EU/CTC’s Felleskomite for Felles Transittering fattet den 1. juni 2021 følgende vedtak:

Vedtak 1/2021

Vedtaket omhandler endringer av Vedleggene I og III til Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre.

Bakgrunnen for endringene er bl.a. at EUs bestemmelser om anmodning om overføring av innkreving av tollskyld, er endret. Artikkel 50 i Vedlegg I til konvensjonen endres i samsvar med dette.

Gyldigheten til papirbaserte universalgarantisertifikater og garantifritakssertifikater er blitt utvidet for å gi større fleksibilitet i prosedyren ved driftsstans under transittering. Artikkel 79 i Vedlegg I til konvensjonen, og punkt 19.3, Kapittel III, Bilag II til Vedlegg I til konvensjonen endres fra 2 til 5 år.  Endring gjelder med tilbakevirkende kraft fra 30. juni 2020.

Kode 'XI' er innført for å skille Storbritannia med hensyn til Nord-Irland. Bruken av landkodene definert i Bilagene A2 og B1 til Vedlegg III til konvensjonen, endres i samsvar med dette.

Dette vedtaket trer i kraft fra vedtaksdato.