Gå til innhold

TIR-konvensjonen

Konvensjonen omhandler internasjonal transport av varer hvor bestemte formelle krav skal være oppfylt, og er bygd opp omkring fem elementer.

1. Tollsikre lasteenheter

Kjøretøy og containere skal være TIR-godkjente.

Det skal være mulig å forsegle lasterommet, og det skal ikke være tilgang til lasterommet uten enten å bryte forsegling eller å etterlate seg tydelige spor. Det er tollmyndigheten i de tilsluttede landene som gir TIR-godkjenning og utsteder TIR-sertifikat for den enkelte lasteenheten, eller gir TIR-godkjenning av containere.

2. Internasjonal garanti

Konvensjonen regulerer en garantiordning for tollavgift og andre avgifter ved transport av varer. Det skal være minst ett garanterende forbund tilsluttet IRU (International Road Transport Union) i hvert land. Tollmyndighetene kan rette krav til nasjonalt garanterende forbund hvis transporten ikke er korrekt avsluttet (gjenutført eller fortollet) i det berørte landet. Det nasjonalt garanterende forbundet, for Norges del NLF (Norges Lastebileier-Forbund), vil kreve regress hos IRU. IRU er forpliktet til å utbetale beløpet som er krevd i tollavgift og andre avgifter, og har forsikret seg gjennom en avtale med en internasjonal forsikringspool.

3. TIR-carnet

TIR-carnetet er et dokument du benytter ved den enkelte transport. Carnetet er et transportdokument, tolldokument og et garantidokument. IRU utsteder og distribuerer carnetene til de nasjonale garanterende forbundene, som igjen selger carneter til deg som er transportør. Sjåføren må legge frem TIR-carnetet for tollmyndighetene i landet der din transport starter opp. Tollmyndigheten i avgangslandet kontrollerer at alle formaliteter er i orden, attesterer carnetet og godkjenner at transporten kan skje i samsvar med TIR-ordningen. Etter at carnetet er fullført ved bestemmelsestollstedet, skal du returnere brukte carneter til NLF som igjen sender disse til IRU.

4. Gjensidig aksept

Kontrolltiltak som Tolletaten på avgangstollstedet har iverksatt, skal være akseptert av avtalepartenes tollmyndigheter på transitterings- og bestemmelsestollstedet. Tolletaten har likevel rett til å utøve kontroll på slike sendinger.

5. Kontrollert tilgang

Vedlegg 9 til TIR-konvensjonen regulerer hvem som kan få tilgang til TIR-prosedyren. Følgende kan få tilgang:

  • Nasjonale forbund som utsteder TIR-carneter
  • Fysiske og juridiske personer som benytter TIR-carneter

Det er myndighetene i de avtalelandene som gir autorisasjon til TIR-systemet og som kan trekke tilgangen tilbake.

TIR-Konvensjonens anvendelsesområde

Konvensjonen omfatter transport av varer i veikjøretøy, kombinasjon av kjøretøy eller i containere, over en eller flere grenser, mellomavgangstollsted i en avtalepart og bestemmelsestollsted i en annen avtalepart. En del av reisen må være på vei.

TIR-håndboken