Gå til innhold

Storbritannia – Norge frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia ble iverksatt 1. desember 2021. Den baserer seg på HS 2017, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og Storbritannia.

Generelt om avtalen

Frihandelsavtalen mellom Norge, Island og Liechtenstein på den ene siden og Storbritannia på den andre siden ble iverksatt 1. desember 2021 mellom Norge og Storbritannia.  

Fullstendig avtaletekst kan du finne her.

Hvilke varer er omfattet av preferansetollbehandling? 

Se avtalens vedlegg-v-storbritannias-forpliktelser-for-varer-med-opprinnelse-i-norge.docxvedlegg V ved eksport til Storbritannia og avtalens vedlegg-iii-norges-forpliktelser-for-varer-med-opprinnelse-i-storbritannia.docxvedlegg III ved import til Norge mht. hvilke varer som kan få nedsatt toll (preferansetollbehandling).

Vilkår for preferansetollbehandling

For å dra nytte av lavere toll og nulltoll som er gitt under avtalen, må varene som importeres eller eksporteres mellom Norge og Storbritannia ha opprinnelse i Norge eller Storbritannia. En vare får opprinnelsesstatus hvis den oppfyller krav som fremgår av opprinnelsesreglene i avtalen. Varer som ikke har opprinnelse i Norge eller Storbritannia, kan ikke få preferansetollbehandling.

De generelle kravene for å oppnå opprinnelsesstatus finner du i vedlegg I til avtalen, se lenke nedenfor. Her finner du også bestemmelser om administrativt samarbeid om kontroll av opprinnelsesbevis mv., og bestemmelser om forsendelse av varer mellom avtalepartene.

For å finne ut av hvordan en opprinnelsesvare må produseres, herunder i hvilken grad du kan bruke innsatsmaterialer fra land utenfor avtalen, må du se på listereglene i vedleggets tillegg 1 og 2, se lenke nedenfor. 

Varens opprinnelse må alltid kunne dokumenteres. Malen for opprinnelseserklæring finner du i tillegg nr. 4, se lenker nedenfor. I denne avtalen kan alle eksportører bruke opprinnelseserklæringer uten verdigrenser, og godkjente eksportører slipper også å signere erklæringene. Varesertifikat EUR.1 skal ikke brukes, men sertifikater utstedt før 1. desember 2021 vil bli godtatt av norske tollmyndigheter i en overgangsperiode. Tilsvarende vil britiske myndigheter godta sertifikater ustedt før 1. desember 2021.

Det er mulig å kreve preferansetoll for opprinnelsesvarer som var i transitt, i en frisone under tollmyndighetenes kontroll eller på midlertidig oppbevaring på et tollager per 1. desember 2021, forutsatt at vilkårene i avtalen ellers er oppfylt. I disse tilfellene utsteder eksportør en tilbakevirkende opprinnelseserklæring, se artikkel 33 i vedlegg I.

TVINN

Preferansetollsatser for innførsel av varer med opprinnelse i Storbritannia (landkode GB) i henhold til den nye frihandelsavtalen er lagt inn i Tolletatens elektroniske deklarasjonssystem – TVINN. På innførselsdeklarasjonen (Enhetsdokumentet) skal det i rubrikk 36 skrives ”P”. I innførsels- og utførselsdeklarasjonen rubrikk 1 kolonne 1 skrives IM ved innførsel eller EX ved utførsel.

Den midlertidige broavtalen er avviklet

Ved ikrafttredelsen av frihandelsavtalen er den midlertidige broavtalen avviklet. Her kan du lese mer om dette.

Andre krav ved import og eksport

I tillegg til vilkårene ovenfor for å få preferansetoll, kan det også være andre krav som må tilfredsstilles i forbindelse med import eller eksport mellom Norge og Storbritannia. Dette gjelder særlig for animalske og plantebaserte varer (se avsnitt 2.3 i avtalen og vedlegg XIII) samt varer med tekniske krav (se avsnitt 2.2 i avtalen). På den annen side har også partene påtatt seg forpliktelser som skal bidra til å lette samhandelen og forenkle tollprosedyrene, se avsnitt 2.2 om handelsfasilitering i avtalen (jf. lenke nedenfor).

Dersom du er i tvil om hvilke krav som gjelder, anbefaler vi at du kontakter aktuell regelverkseier i Norge eller i Storbritannia. 

Noen nyttige informasjonskilder

Vedlegg

e3-uk-main-agreement.pdfFrihandelsavtalen

Vedlegg I – opprinnelsesregler

Tillegg 1 og 2  – innledende anmerkninger og listeregler

Tillegg 3 – land det kan kumuleres med på visse vilkår

Tillegg 4 – opprinnelseserklæring

Tillegg 5 – leverandørerklæring

Tillegg 6 – langtidsleverandørerklæring