Gå til innhold

Ecuador - EFTA - frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landa og Ecuador ble iverksatt 1. november 2020. Den baserer seg på HS 2017, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og eksport til Ecuador.

Generelt om avtalen

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Ecuador trådte i kraft 1. november 2020 for alle parter (Norge, Sveits, Island, Liechtenstein på den ene siden, og Ecuador på den andre). Avtalen omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterialrettigheter, opprinnelsesregler, konkurranse, handelsfasilitering, tekniske handelshindre, veterinære og plantesanitære bestemmelser, handelstiltak (inkludert antidumping), handel og bærekraftig utvikling, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning. Hovedmålsettingen med avtalen er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid.

For mer informasjon på engelsk om avtalen, se EFTAs nettsider. For mer informasjon på norsk, se www.nfd.dep.no og stortingsproposisjonen fra 2019

Hvilke varer er omfattet? 

Avtalen innebærer at det ikke er tollavgift for alle «industrivarer» (HS kap. 25-97) og fisk med opprinnelse i avtalepartene, men for noen varer vil dette først tre i kraft etter en nedtrappingsperiode. EFTA-statene gir ingen tollavgift på industrivarer og fisk fra avtalens ikrafttredelse, mens ecuadoriansk importtoll fjernes ved avtalens ikrafttredelse eller ved tollavvikling over en periode på opptil 17 år for de mest sensitive varene. Siden Ecuador er et utviklingsland, har EFTA-landene akseptert at Ecuador bruker tollnedtrapping for å gi nasjonal industri tid til å tilpasse seg. All sjømat vil ha ingen tollavgift fra avtalens ikrafttredelse. Videre gis EFTA den samme tollnedtrappingen som EU på de fleste varer der vi har eksportinteresse.

Når det gjelder jordbruksvarer er Norges sensitive jordbruksinteresser ivaretatt, samtidig som at Ecuador har fått forbedret og tollavgiftsfri markedsadgang for de aller fleste jordbruksvarer som de eksporterer til Norge i dag. Dette omfatter bedre markedsadgang for blant annet en rekke blomster, tropiske frukter og grønnsaker, samt lik behandling som den EU får for bearbeidede landbruksvarer som sjokolade og sukkervarer.

Vilkår for preferansetollavgift ved import og eksport

For å dra nytte av lavere tollavgift og ingen tollavgift som er gitt under avtalen, må varene som importeres eller eksporteres ha opprinnelse i en EFTA-stat eller Ecuador. En vare får opprinnelsesstatus hvis den oppfyller visse krav som fremgår av opprinnelsesreglene i avtalen. Varer som ikke får opprinnelse i en EFTA-stat eller Ecuador, kan ikke få fordeler av de tollreduksjoner som frihandelsavtalen gir.

De generelle kravene for opprinnelsesstatus finner du i vedlegg nr. 1 til avtalen, se lenke nedenfor. Her finner du også bestemmelser om administrativt samarbeid om kontroll av opprinnelsesbevis mv., og bestemmelser om transport av varer mellom avtalepartene.

For å finne ut av hvordan en opprinnelsesvare må produseres, herunder i hvilken grad du kan bruke innsatsmaterialer fra land utenfor avtalen, må du se på listereglene i vedleggets tillegg nr. 1, se lenke nedenfor. 

Varens opprinnelse må videre alltid kunne dokumenteres. Malen for opprinnelsesbevis finner du i tillegg nr. 2 og 3, se lenker nedenfor. I avtalen mellom EFTA og Ecuador kan du velge mellom å bruke opprinnelseserklæringer eller varesertifikatet EUR.1. Det vil være mulig å bruke elektronisk EUR.1 fra 15. desember (les mer her).

Det er mulig å kreve preferansetollavgift for opprinnelsesvarer som var i transitt, i en frisone under tollmyndighetenes kontroll eller på midlertidig oppbevaring på et tollager per 1. november 2020, forutsatt at vilkårene i avtalen ellers er oppfylt. I disse tilfellene utsteder eksportør et tilbakevirkende opprinnelsesbevis, se artikkel 33 i vedlegget om opprinnelsesregler.

Endringer i TVINN

Preferansetollsatser for innførsel av varer med opprinnelse i Ecuador (landkode EC) er lagt inn i Tolletatens elektroniske deklarasjonssystem – TVINN. På innførselsdeklarasjonen (Enhetsdokumentet) skal det i rubrikk 36 skrives ”P”. 

GSP-systemet opphører

Ved ikrafttredelse av frihandelsavtalen opphører GSP-systemet formelt med Ecuador. I en overgangsperiode på 3 måneder kan det imidlertid innføres opprinnelsesprodukter fra Ecuador under GSP-systemet. Ecuador kan bruke Form A i overgangsperioden. Etter 1. februar 2021 er det derfor kun frihandelsavtalens bestemmelser som gjelder.

Andre krav ved import og eksport

I tillegg til vilkårene ovenfor for å få preferansetollavgift, kan det også være andre krav som må tilfredsstilles i forbindelse med import eller eksport mellom EFTA-statene og Ecuador. Dette gjelder særlig for animalske og plantebaserte varer (se artikkel 2.12 i avtalen) samt varer med tekniske krav (se artikkel 2.11 i avtalen). På en annen side har også partene påtatt seg forpliktelser som skal bidra til å lette samhandelen og forenkle tollprosedyrene, se vedlegg nr. 7 om handelsfasilitering (jf. lenke nedenfor).

Dersom du er i tvil om hvilke krav som gjelder, anbefaler vi at du kontakter aktuell regelverkseier i Norge eller i Ecuador. 

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Listeregler

Varesertifikat EUR.1 

Opprinnelseserklæring

Handelsfasilitering