Gå til innhold

Trykksaker

Foreligger det ingen dokumentasjon på transaksjonsverdien kan det brukes sjablongsatser.

I henhold til vareførselsloven § 6-3 fastsettes i praksis tollverdien for trykksaker ved å benytte en sjablongsats på kr 50 per kilo for fargetrykk og kr 25 for svart/hvitt. Denne fastsettelsesmåten har lang praksis, og er blant annet omtalt i "TOR 1/91" (intern publikasjon for Tolletaten). Undersøkelser gjort av Tolletaten i 2016 tilsier at det ikke er grunnlag for å endre satsene.

Hvis man ikke kjenner til prisen som er betalt, varene er levert gratis, eller man av andre årsaker ikke kan benytte metoden i vareførselsloven § 6-3, må tollverdien fastsettes etter de alternative metodene i vareførselsloven §§ 6-4 til 6-9. Har man ikke tilstrekkelige opplysninger til å anvende metodene i §§ 6-4 til 6-8, må verdien fastsettes etter § 6-9 om alternativ tollverdi.

Vi presiserer at satsen på kr 50/25 per kilo er en skjønnsmessig anslått gjennomsnittssats basert på hva trykksaker vanligvis selges for. Siden "trykksaker" omfatter en stor gruppe varer kan verdien variere. Det er derfor ikke slik at satsen på kr 50 per kilo alltid skal anvendes, men den kan anses som et forslag til skjønnsmessig verdifastsettelse basert på erfaringer med liknende varer. Har den deklarasjonspliktige innvendinger eller annen informasjon om sitt konkrete vareparti, må dette vurderes.

Velger den deklarasjonspliktige å fastsette tollverdien ved å benytte sjablongsats, er det tollmyndighetenes vurdering om deklarasjonen som skal aksepteres. Velger / den deklarasjonspliktige en annen metode eller sats, er det også tollmyndighetenes vurdering om deklarasjonen skal aksepteres. Skulle det oppstå uenighet om verdifastsettelsen, må dette behandles som et enkeltvedtak på vanlig måte.

Fastsettelse av tollverdien for trykksaker skal i utgangspunktet skje på samme måte som for andre varer. Det er i utgangspunktet den deklarasjonspliktige sin oppgave å fastsette tollverdien. Kan man fastsette verdien etter vareførselsloven § 6-3 (forutsetter blant annet at varene er solgt og at man kjenner til prisen), er fastsettelsen som regel uproblematisk.