Gå til innhold

Varer fra særlige områder og varer som du gjeninnfører

Dette merverdiavgiftsfritaket gjelder varer fra noen spesielle områder og varer som du gjeninnfører til Norge fra et annet land. 

Fritaket omfatter

  • varer som er fanget, utvunnet eller tilvirket på Svalbard eller Jan Mayen med tilhørende farvann og som innføres derfra
  • varer som stammer fra fangst eller fiske på havet utenfor tollområdet eller fra ubebodde strekninger i polaregnene, og som innføres direkte derfra
  • petroleumsprodukter fra norsk del av kontinentalsokkelen og som innføres direkte derfra
  • varer som grensebefolkningen innfører
  • føll av hoppe som var drektig ved utførselen, hvis du innfører føllet sammen med hoppa etter føllingen

Gjeninnførsel

I tillegg til disse merverdiavgiftsfritakene, kan du få fritak ved gjeninnførsel av varer i uforandret stand som er fremstilt eller tidligere gått over til fri disponering i Norge. For å få fritak for merverdiavgift er hovedregelen at det må være samme person som både utfører og gjeninnfører varen. Varen kan for eksempel ikke være solgt mens den befinner seg i utlandet. Hvis merverdiavgift er endelig belastet i Norge tidligere (det vil si at det ikke har vært noe fritak for merverdiavgift, refusjon av merverdiavgift eller fradragsrett for merverdiavgift) kan det likevel være ulik eksportør og importør.

Det er alltid importørens ansvar å dokumentere at vilkårene for avgiftsfritak er innfridd. Importøren har plikt til å melde fra og legge frem varen for kontroll, og deklarere varen hos Tolletaten ved innførselen, selv om det foreligger fritak for merverdiavgift. Det kreves som hovedregel at det kan fremlegges en utførselsdeklarasjon for å dokumentere at varen tidligere har blitt utført fra Norge.

Innførsels-mva til Skatteetaten fra 2017

Skatteetaten overtok forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra 1. januar 2017. For mer informasjon om fritak for merverdiavgift ved innførsel, gå til Skatteetatens nettside.