Gå til innhold

Ris og risprodukter

Da det er funnet ikke-godkjent genmodifisert ris i produkter fra Kina er det innført strenge importregler. Det skal foreligge analyserapporter ved innførsel av slike produkter.

Det er forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina som regulerer hvilke varer og varenummer som er underlagt kontroll. Kontrollen utføres av Tolletaten ved dokumentkontroll.  

I forskriften er det nevnt en rekke varenummer, og det vil være varer under disse varenumrene som ikke inneholder, består av eller er fremstilt på basis av ris. Ved import av slike varer er det tilstrekkelig at det følger en erklæring fra importør eller eksportør at varen ikke er omfattet av forskriften.

Deles en forsendelse må en kopi av analyserapporten og sertifikatet eller kopi av erklæringen følge hver del av den delte forsendelsen. Dette gjelder også for varer som innføres fra Kina via EU.

Ved deklarering i TVINN

Ved innførsel av ris og risprodukter skal det brukes disse kodene ved deklarering:

  • Har du godkjent analysesertifikat i original eller godkjent kopi:

          Rubrikk 44:    kode N2 A

  • Produktet inneholder ikke ris og du har egenerklæring (eller godkjent kopi):

          Rubrikk 44:    kode N2 B

Ved å deklarere disse kodene innestår du for at de forskriftsmessige krav er oppfylt. Analyserapporten og annen grunnlagsdokumentasjon skal oppbevares sammen med sakens øvrige grunnlagsdokumenter/regnskapsbilag. Du skal på forespørsel kunne legge disse frem for Tolletaten eller Mattilsynet.

Vilkår

Sertifikatet skal bekrefte at forsendelsen ikke inneholder genmodifisert ris av typen Bt63. Dersom analyserapporten er utstedt av et akkreditert kinesisk laboratorium, må rapporten være godkjent av den relevante kompetente myndighet.

Varene kan ikke fortolles dersom analyserapporten ikke foreligger. I slike tilfeller må importøren selv sørge for at produktet analyseres.

Alle kostnader som følge av kravene i forskriften, herunder tiltak for å sikre at produkter som inneholder, består av eller er produsert av genmodifisert ris av typen Bt63 ikke blir omsatt, må dekkes av virksomheten.