Gå til innhold

Ris og risprodukter

Da det er funnet ikke-godkjent genmodifisert ris i ris og risprodukter fra Kina er det innført strenge importregler. Det skal foreligge analyserapport og helsesertifikat ved innførsel av slike produkter.

Det er forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter med opprinnelse i eller eksportert fra Kina som regulerer hvilke varer og varenummer som er underlagt kontroll.   

I forskriften er det nevnt en rekke varenummer, og det vil være varer under disse varenumrene som ikke inneholder, består av eller er fremstilt på basis av ris. Ved import av slike varer er det tilstrekkelig at det følger en erklæring fra importør eller eksportør at varen ikke er omfattet av forskriften.

Les mer om import av ris og risprodukter fra Kina hos Mattilsynet

Ved deklarering i TVINN

Ved innførsel av ris og risprodukter skal disse kodene brukes ved deklarering:

  • Har du godkjent analysesrapport og helsesertifikat i original eller godkjent kopi:

          Rubrikk 44:    kode N2 A

  • Produktet inneholder ikke ris og du har egenerklæring (eller godkjent kopi):

          Rubrikk 44:    kode N2 B

Ved å deklarere disse kodene innestår du for at de kravene som følger av forskriften er oppfylt. Analyserapporten, helsesertifikatet og annen grunnlagsdokumentasjon skal oppbevares sammen med sakens øvrige grunnlagsdokumenter/regnskapsbilag. Du skal på forespørsel kunne legge disse frem for Tolletaten eller Mattilsynet.

Vilkår

Analyserapporten og helsesertifikatet skal bekrefte at forsendelsen ikke inneholder genmodifisert ris. Analyserapporten skal være utstedt av et akkreditert laboratorium og helsesertifikatet skal være utfylt, signert og verifisert av kinesiske myndigheter (AQSIQ). 

Varene kan ikke deklareres for prosedyren overgang til fri disponering dersom analyserapporten og helsesertifikatet ikke foreligger, eller at dokumentasjonen ikke er godkjent av Mattilsynet. 

Alle kostnader som følge av kravene i forskriften må dekkes av virksomheten.