Gå til innhold

Bruk av formular 302 i forbindelse med NATO-øvelser

Som følge av at Norge har tiltrådt avtale mellom partene i traktaten for det nordatlantiske område om status for deres styrker (NATO`s militære ”statusavtale”) av 1951, har Norge bl.a. forpliktet seg etter avtalens art. XI, pkt. 4 og 13 til å gi tollfrihet ved innførsel av utstyr, proviant, materiell og andre varer som innføres av en NATO- styrke i forbindelse med øvelse her i landet.

Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023.

Det ble i forbindelse med statusavtalen utarbeidet et formular, formular 302, som skal kunne benyttes som legitimasjon ved innførsel av NATO-materiell. 

Formular 302 skal også kunne anvendes som legitimasjon for utstyr som norske styrker utfører fra Norge til et annet NATO-land, samt til andre land som aksepterer bruk av formular 302 i forbindelse med militær øvelse der. Tilsvarende gjelder ved transittering.

Etter statusavtalen har ikke Norge anledning til å oppstille andre eller ytterligere vilkår for inn- og utførsel, gjeninnførsel eller transittering. NATO kan imidlertid selv velge å benytte ordinære tolldeklarasjoner sammen med, eller istedenfor bruk av formular 302.

På grunnlag av folkerettslig sedvane skal bruk av formular 302 også aksepteres brukt av andre styrker som kommer fra et PFP-land (Partnerskap for fred) ved innførsel av utstyr, proviant, materiell og andre varer som innføres i forbindelse med øvelse som foretas i regi av NATO.

Lisens/tillatelse

Forsvaret må i hvert enkelt tilfelle selv avklare om det er behov for lisenser eller tillatelser med den enkelte regelverkseier ( for eksempel Mattilsynet, Utenriksdepartementet mv.). Dette bør skje i god tid før den aktuelle innførselen.

Bruken av formular 302

Formular 302 har minst 5 eksemplarer:

Eksemplar 1. Dette eksemplaret overleverer transportøren til varemottaker sammen med sendingen etter at formularet er stemplet og attestert av tollmyndighetene i mottakerlandet.

Eksemplar 2. Dette eksemplaret skal returneres fra mottaker til avsender med en kvittering om at forsendelsen er mottatt.

Eksemplar 3. Dette eksemplaret beholder avsenderlandets tollmyndigheter.

Eksemplar 4. Dette eksemplaret beholder mottakerlandets tollmyndigheter.

Eksemplar 4. a og b og c og videre.
Et eksemplar beholdes av tollmyndighetene i eventuelle transittland.

Eksemplar 5. Dette eksemplaret beholder utsteder av sendingen.

Formularet skal ikke skal benyttes i forbindelse med innførsel av utstyr mv. som det norske Forsvaret kjøper eller anskaffer for egne midler fra utlandet. Slike innførsler skal tollekspederes i samsvar med de generelle bestemmelser som gjelder ved tollekspedisjon av varer.