Gå til innhold

Midlertidig innførsel og gjenutførsel av hest ved konkurranse og avlsformål

Skal du innføre hest midlertidig til Norge i forbindelse med konkurranse eller avlsformål, må du alltid deklarere hesten for Tolletaten. Det må også stilles sikkerhet for tollavgift og merverdiavgift.

Deklarering

Tolletaten kontrollerer deklarasjonen, og hesten underlegges prosedyren midlertidig innførsel. Vilkår knyttet til den midlertidige innførselen må være innfridd før hesten kan gjenutføres. Ved midlertidig innførsel til konkurranser er det eksempelvis et vilkår at hesten gjenutføres i uforandret stand og innen en fastsatt tidsfrist. Ved gjenutførsel skal det leveres en ny deklarasjon og hesten underlegges prosedyren utførsel.

Hestesportorganisasjonene som tollrepresentant

Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub og Norges Rytterforbund har tillatelse til å deklarere i Tolletatens elektroniske system (TVINN) for behandling av deklarasjoner både ved innførsel og utførsel. Det er opp til hestesportsorganisasjonene å avgjøre i hvilke tilfeller de ønsker å opptre som tollrepresentant. Dette en service fra organisasjonene overfor egne medlemmer eller medlemmer av utenlandske samarbeidsorganisasjoner. Det er ikke alle hestesportsorganisasjoner som ønsker å påta seg rollen som tollrepresentant ved for eksempel midlertidig innførsel av hest for avlsformål. Dette må du selv avklare med din hestesportsorganisasjon.

Dersom hestesportorganisasjonen opptrer som tollrepresentant for deg, må du henvende deg til Tolletaten ved innreise for å få behandlet deklarasjonen som hestesportsorganisasjon har sendt i TVINN. I denne forbindelse må du oppgi deklarasjonens identitetsnummer, som du har fått av din hestesportsorganisasjon.    

Deklarere selv

Dersom hestesportsorganisasjonen ikke ønsker å opptre som tollrepresentant, må du selv sørge for at hesten blir deklarert. Dette gjør du ved å henvende deg til Tolletaten på rød sone ved innreise til Norge. Dersom du opptrer som privatperson og ikke virksomhet, vil Tolletaten bistå deg med utfylling av deklarasjonen for midlertidig innførsel.

Dokumentasjon og deklarering

Dokumentasjon på deltakelse i konkurranse skal alltid kunne fremlegges på forespørsel. Det samme gjelder hestens identitetsdokumenter og eventuelle veterinærattester.

Ved midlertidig innførsel skal du angi hestens eier, alternativt trener, som avsender og mottaker i deklarasjonen (rubrikk 2 og 8).  

Når Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub eller Norges Rytterforbund avgir deklarasjonen i TVINN på vegne av hestens eier, kan de angi seg selv som mottaker (rubrikk 8). Hestens eier, alternativt trener, må fortsatt angis som avsender (rubrikk 2).

NB: For å unngå misforståelser, pass på at mottaker/avsender i rubrikk 2 og 8 som deklareres ved midlertidig innførsel samsvarer med mottaker/avsender i rubrikk 2 og 8 ved gjenutførsel.

Videre skal du angi følgende informasjon i deklarasjonens rubrikk 31;

 • hestens navn,
 • kjønn,
 • fødselsdato,
 • identitetsnummer/ chipnummer,
 • hestepass nummer,
 • konkurransested
 • dato.

Også ved gjenutførsel skal du kunne legge frem dokumentasjon for deltakelse i konkurranse. Det samme gjelder hestens identitetsdokumenter.

Ved godkjenning av en deklarasjon for midlertidig innførsel, setter Tolletaten en frist for når hesten må være gjenutført fra Norge.

Sikkerhetsstillelse

Ved midlertidig innførsel av hest kan Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub og Norges Rytterforbund stille sikkerhet. Dette skjer ved at hestesportsorganisasjonen utsteder en selvskyldnerkausjon i hvert enkelt tilfelle. Det er opp til hver enkelt hestesportsorganisasjon å avgjøre i hvilke tilfeller de ønsker å stille sikkerhet.

Vareførselsforskriften § 4-6-9 fjerde ledd

Dersom hestesportorganisasjonen ikke ønsker å stille sikkerhet, må du selv stille sikkerhet i form av depositum for eventuell tollavgift og merverdiavgift før hesten kan innføres midlertidig.

Eierskap

Ved midlertidig innførsel av hest for konkurranse eller avlsformål gjelder også kravet om utenlandsk eierskap for å oppnå fritak for tollavgift.

Vareførselsforskriften § 4-6-3 (2).

Norskeide hester som står oppstallet for trening i utlandet og som ikke tidligere har gått over til fri disponering, er ikke berettiget tollavgift- og merverdiavgiftsfritak ved midlertidig innførsel. De må behandles som ved ordinær innførsel, hvor det betales tollavgift og merverdiavgift.

Gjenutførsel

Hester som gjenutføres etter midlertidig innførsel må også deklareres for prosedyren utførsel.

Ved gjenutførsel skal du angi hestens eier, alternativt trener, som avsender og mottaker i deklarasjonen (rubrikk 2 og 8).

Når Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub eller Norges Rytterforbund avgir deklarasjonen i TVINN på vegne av hestens eier, kan de angi seg selv som avsender (rubrikk 2). Hestens eier, alternativt trener, må fortsatt angis som mottaker (rubrikk 8).

Videre skal du angi følgende informasjon i deklarasjonens rubrikk 31:

 • hestens navn,
 • kjønn,
 • fødselsdato,
 • identitetsnummer/ chipnummer,
 • hestepass nummer,
 • konkurransested
 • dato.

Uavhengig av om det er du selv eller en hestesportsorganisasjon som foretar deklareringen, må du henvende deg til Tolletaten ved utreise fra Norge. Tolletaten vil gi attest på deklarasjonen for at hesten er gjenutført.

Når hesten er gjenutført, må du sende en kopi av den attesterte deklarasjonen til tollkontoret på innførselsstedet. Dersom Tolletaten ikke mottar slik dokumentasjon innen tidsfristen, vil Tolletaten starte en prosess med å fastsette avgifter.