Gå til innhold

Tollavgift og andre avgifter ved gjeninnførsel av hest til Norge

Dersom du har med hesten din til utlandet for trening eller annen bearbeiding, må du betale tollavgift og merverdiavgift ved gjeninnførselen til Norge. For å unngå å betale full tollavgift på hesten må du gjeninnføre den innen ett år. Dersom hesten kommer fra et EU-land og du har gyldig opprinnelsesbevis fra EU, slipper du å betale tollavgift. Du må fortsatt betale merverdiavgift.

Gjeninnførsel av hest etter trening i utlandet

Sender du hesten din til utlandet for trening, anses den som bearbeidet ved gjeninnførselen. Du må betale tollavgift og merverdiavgift av bearbeidingskostnadene og fraktkostnadene frem og tilbake.

Hvis hesten skal trenes i hele perioden, skal de kostnadene som påløper fra første dag i utlandet være med i beregningsgrunnlaget for tollavgift og merverdiavgift.

Hvis hesten er i ren oppstalling før den skal over i trening, er det kostnadene fra det øyeblikket treningen starter, som skal være med i beregningsgrunnlaget for tollavgift og merverdiavgift. Uavhengig av hvor lenge etter utførselen treningen starter, skal også fraktkostnadene til utlandet være med i beregningsgrunnlaget.

Med kostnader menes de utgiftene du har i forbindelse med treningsoppholdet for hesten i utlandet. Relevante utgifter i tillegg til det du betaler for treningstimene, kan for eksempel være utgifter til fôring, veterinærbehandling, stell av hesten eller leie av stallplass.

Gjeninnførsel av hest etter veterinærbehandling i utlandet 

Sender du hesten din til utlandet for veterinærbehandling, anses den som en vare som gjeninnføres etter reparasjon. Tollavgift og merverdiavgift beregnes av samtlige kostnader knyttet til behandlingen og fraktkostnadene frem og tilbake.

Med veterinærbehandling menes for eksempel at hesten får medisin under behandlingen, eller at det blir foretatt kirurgiske inngrep. Kostnadene som påløper i utlandet skal være med i beregningsgrunnlaget, uavhengig av om behandlingen fikk det forventede resultatet eller ikke.

Behandling som kun innebærer undersøkelse, dvs. at det ikke blir gjort noe med hesten i form av medisinering eller operative inngrep, anses å falle utenfor avgiftsplikten. En slik undersøkelse blir ansett som kjøp av en tjeneste i utlandet. Det er bare når tjenesten er knyttet til en faktisk behandling eller bearbeiding, at du må betale tollavgift og andre avgifter ved gjeninnførselen. 

Gjeninnførsel av hest etter inseminering/bedekning i utlandet   

Utfører du en hingst midlertidig til utlandet for å benytte denne i avlssammenheng, kan du gjeninnføre den tollavgiftsfritt som vare i uforandret stand. I slike tilfeller trenger du heller ikke å betale merverdiavgift.

Utfører du en hoppe midlertidig til utlandet for bedekning/inseminering, anses dette å være en form for bearbeiding. Ved gjeninnførsel til Norge må du da betale tollavgift og merverdiavgift av kostnadene som er påløpt i utlandet, inkludert transportkostnadene.

Beregningsgrunnlaget vil være samtlige kostnader i utlandet som knytter seg til bedekningen/insemineringen, inkludert kostnader knyttet til eventuelle mislykkede forsøk. Med kostnader menes alle kostnader knyttet til bedekningen og utgifter til sprangavgift og føllavgift. Oppstallingskostnader tilknyttet bedekningen skal også være med i beregningsgrunnlaget.

Dersom hoppa skal oppstalles i utlandet etter bedekningen til det konstateres at bedekningen er vellykket, skal også oppstallingskostnadene for dette tidsrommet være med i beregningsgrunnlaget. 

Hvis det konstateres at første bedekningsforsøk ikke lyktes, og det skal gjøres et nytt forsøk mens hoppa er i utlandet, skal kostnadene som knyttes til det første forsøket også være med i beregningsgrunnlaget. 

Føllavgiften ved levendefødt føll skal være med i beregningsgrunnlaget ved gjeninnførselen etter bedekningen. Hvis det er et mislykket bedekningsforsøk, og det foretas et nytt forsøk mens hoppa er i utlandet, skal føllavgiften bare tas med én gang i beregningsgrunnlaget. Du må kunne dokumentere at du har inngått en avtale med hingsteeier om at du bare skal betale føllavgiften etter at det er konstatert levendefødt føll. Dette gjelder også i de tilfellene hvor hoppa må sendes til utlandet for et nytt bedekningsforsøk.      

Du må også dokumentere om du skal betale sprangavgift til hingsteier én gang, eller for hvert forsøk. Hvis du må betale sprangavgiften hver gang en bedekning skjer, uavhengig av resultatet, skal avgiften også være med i beregningsgrunnlaget.

Gjeninnførsel av hest etter følling i utlandet

Tar du med deg en drektig hoppe til utlandet, kan du gjeninnføre den avgiftsfritt til Norge. Tilsvarende gis det avgiftsfritak for føllet hvis du innfører det sammen med hoppa. For å oppnå avgiftsfritak må du som eier av hoppa være bosatt i Norge. 

Ved gjeninnførselen av hesten, må du kunne dokumentere at du har utført en drektig hoppe og at føllet er avkommet til den utførte hoppa. 

Forutsetningen for avgiftsfritaket, er at du innfører føllet til Norge sammen med hoppa innen rimelig tid etter føllingen. Det betyr at avgiftsfritaket for føllet hele tiden må vurderes i sammenheng med at hoppa ble sendt til utlandet for å følle, for så å bli gjeninnført sammen med føllet etter føllingen. Oppholdet i utlandet må ikke fremstå som en oppstallingssituasjon for hoppa og en vekstsituasjon for føllet etter føllingen. Innførselen til Norge må dermed skje når dyrene av medisinske grunner kan fraktes på en forsvarlig måte. 

Gjeninnførsel av hest etter oppstalling i utlandet

Hvis du gjeninnfører hesten i uforandret stand, trenger du ikke å betale tollavgift. Forutsetningen for at du kan gjeninnføre en hest tollavgiftsfritt som en vare i uforandret stand etter oppstalling i utlandet, er at oppstallingen fremstår som en ren oppbevaring av hesten. Fôring og vanlig daglig stell, anses ikke som bearbeiding. Hvis en hest for eksempel skal oppstalles i en periode hvor den er i vekst, vil en slik naturlig vekst av hesten fortsatt anses som en ren oppstalling.

Hvis det er samme importør og eksportør av hesten, gis det også fritak for merverdiavgift. Vilkåret om at det må være samme person som utfører og innfører hesten gjelder ikke hvis du kan dokumentere at hesten tidligere er endelig belastet for merverdiavgift i Norge.  

Innførselsmerverdiavgift for registrerte mva-pliktige

Registerte merverdiavgiftspliktige skal beregne innførselsmerverdiavgiften på mva-meldingen til Skatteetaten.