Gå til innhold

Bearbeidede landbruksvarer

Landbruksdirektoratet kan innvilge importører reduserte råvaretoll (RÅK-sats) for bearbeidede landbruksvarer, såkalte RÅK-varer.

Varenummer som er omfattet av RÅK-importforskriften er markert med en blå ramme i fanen Import og Generelt i nettversjonen av tolltariffen. I pdf-utgaven står det "AGRI" til høyre for de samme varenumrene. For enkelte varenummer er tollsatsen delt i to der tollelementet (TL) er fast og råvaretollen (RT) etter søknad kan reduseres.

Ingen varer fra EU har toll i tillegg til råvaretoll. For varer fra tredjeland er det omvendt, her har nesten alle varer toll i tillegg til råvaretoll.

Råvaretollsatsen deklarerer du med avgiftskode RT 100 i TVINN. Om det skal betales toll deklareres dette med TL 1.

Deklarering i TVINN når du har tollnedsettelse

Har du fått redusert råvaretoll fra Landbruksdirektoratet blir denne tollnedsettelsen registrert som et individuelt unntaksdokument knyttet til den enkelte importør i TVINN. For å kunne bruke denne må du deklarere korrekte opplysninger i TVINN.

Du bruker disse kodene ved deklarering

 • rubrikk 33 siste kolonne (tollnedsettelse): S
 • rubrikk 44: "USK" + nummer på tollnedsettelsen, f.eks. USK 20/R010924

Har du et gyldig opprinnelsesbevis må du referere til dette i rubrikk 44 samt riktig kode i rubrikk 36.

I tollnedsettelsen vil det også stå tollsatsen fra tredjeland. Denne satsen bruker du dersom du ikke har gyldig opprinnelsesbevis.

Om du skal betale toll kommer frem av vedlegg 1 til forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer.

Satsene fra Landbruksdirektoratet overstiger satsene i tolltariffen

Hvis tollen og råvaretollen i tollnedsettelsen til sammen overskrider tollsatsen som er oppgitt i tolltariffen bruker du tolltariffens sats. 

Deklarering hvis du ikke har tollnedsettelse

Har du ikke tollnedsettelse bruker du tolltariffens satser. Satsene skal fordeles mellom toll (TL 1) og råvaretoll (RT 100).

Se hvordan satsene skal fordeles ved å slå opp på varenummeret i nettversjonen av tolltariffen 

Varenummer 21.06.9060 og 35.01.9010 - alternativ tollsats
Tollsatsen (TL 1) kan for enkelte landgrupper være i prosent eller i kroner per kg. Her kan du velge den tollsatsen som gir lavest avgiftsbeløp. Det skal i tillegg beregnes råvaretoll. Det er importørens ansvar å påse at den mest gunstige satsen blir brukt.

Eksempel på utregning for varenummer 21.06.9060:

I eksempelet er varens vekt 4000 kg og tollverdien 55 000,-.

 • Alternativ 1 - utregning etter satsene i RÅK-importforskriften
  Råvaretoll deklareres med sats som angitt i tabell og toll deklareres med sats i prosent av verdien som angitt i tabellen:
  4000 kg x 3,92 = 15 680,- + 55 000 kr x 25,5 % = 14025,- = 29 705,-.
 • Alternativ 2 - utregning etter satsene i tolltariffen
  Råvaretoll deklareres med sats som angitt i tabell og toll deklarerers med sats per kg som alternativ sats angitt i tabell:
  4000 kg x 3,92 = 15 680,- + 4000 kg x 16,81 = 67 240,- = 82 920,-

I dette tilfellet bruker du alternativ 1 da denne gir lavest tollsats.

Utregning for varenummer 21.06.9094, 21.06.9095 og 21.06.9098
Har du tollnedsettelse skal satsen fra den deklareres som RT 100. Har du ikke opprinnelsesdokumentasjon skal du i tillegg beregne toll. Dersom summen av toll og råvaretoll overskrider tolltariffens sats bruker du kun denne. Den deklareres som TL 1. Har du ikke tollnedsettelse skal du også bruke tolltariffens sats.

Eksempel på utregning:

I eksempelet er varens vekt 1000 kg og tollverdien 120 000,-. Satsen for tollnedsettelse er 6,75 kr per kg. 

 • Alternativ 1 - utregning etter satsene i RÅK-importforskriften
  Råvaretoll deklareres med sats fra tollnedsettelsen og toll deklareres med sats i prosent av verdien som angitt i vedlegg 1 til forskriften:
  1000 kg x 5,76 = 5760,- + 120 000 kr x 25,5 % = 30 600,- = 36 360,-.
 • Alternativ 2 - utregning etter satsene i tolltariffen
  Toll deklareres med sats per kg som angitt i tolltariffen:
  1000 kg x 31,71 = 31 710,-

I dette tilfellet bruker du alternativ 2 da denne gir lavest tollsats

Landbruksvarer til teknisk bruk

Landbruksvarer til teknisk bruk kan få nedsatt tollsats på særskilt grunnlag. Du må sende søknaden til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten.