Gå til innhold

Avfall - deklarasjonsplikt ved eksport

Du skal deklarere eksport av avfall i TVINN før forsendelsen passerer grensen. Deklarasjonsplikten gjelder alt avfall, defekte produkter og lignende, uansett verdi, som er regulert i avfallsforskriften.

Deklarasjonsplikten ved eksport av avfall omfatter både kommersielle og ikke-kommersielle aktører (herunder privatpersoner).

Deklarasjonsplikten omfatter eksport av alle varer som er underlagt restriksjoner uavhengig av beløp. Deklarasjonsplikt på restriksjonsbelagte varer gjelder altså selv om verdien ikke overstiger kr 5 000 per forsendelse.

Det er viktig at grunnlagsdataene er korrekte og at påkrevde tillatelser/dokumenter foreligger ved grensepassering. Alle deklarasjonspliktige eksporter med avfall skal deklareres med en gyldig statistisk verdi, negativ tollverdi godtas ikke og minimumsbeløp som deklareres i TVINN rubrikk 46 er kr. 1,-.

Eksportør skal på forhånd ha innhentet nødvendige tillatelser fra Miljødirektoratet. Meldepliktig avfall skal alltid utføres over forhåndsbestemt grensestasjon i samsvar med Miljødirektoratets tillatelse (rubrikk 15c i meldingsdokumentet/Notification document).

Oppgi følgende referansekoder og tekst i rubrikk 44 på utførselsdeklarasjonen i TVINN:

For meldepliktig avfall:
     - Oppgi koden U2 etterfulgt av meldingsnummer. Teksten skal være på formen "U2 NO xxxxxx".

     - Meldingsnummeret er gitt i rubrikk 1 i forsendelsens følgedokument/movement document. 

      - Les mer på Miljødirektoratets nettside.

For grønnlistet avfall:
     - Oppgi koden U3 etterfulgt av EAL-kode. Teksten skal være på formen "U3 xxxxxx".

      - EAL kode» er gitt i rubrikk 10 i følgedokument for grønnlistet avfall/annex 7.

Ved grensepassering skal transportør kunne legge frem:

 • Kopi av utførselsdeklarasjon med ekspedisjons- og løpenummer
 • For meldepliktig avfall:
     - Kopi av stemplede meldingsdokumenter (notification documents)
     - Følgedokument for meldepliktig avfall (movement document)
     - Involverte myndigheters skriftlige samtykker til forsendelse av avfall (written consents)
     - Eventuelle vedlegg (transportørliste, avfallsprodusenter osv.)
 • For grønnlistet avfall:
     - Følgedokument for grønnlistet avfall (Annex VII)
 • Andre relevante toll- og transportdokumenter

Den alminnelige deklarasjonsplikten som følger av Tolletatens regelverk gjelder tilsvarende ved eksport av avfall.

Brudd på deklarasjonsplikten ved eksport av avfall, som for eksempel mangelfullt utfylt deklarasjon, vil kunne forhindre frigivelse av forsendelsen og medføre at Tolletaten tilbakeholder forsendelsen.

Et tilbakehold vil medføre at forsendelsen stoppes og returneres til norsk territorium, i påvente av at Miljødirektoratet fatter vedtak i henhold til gjeldende avfallsforskrift.

De nye referansekodene for deklarering i TVINN blir lagt ut i de vanlige nedlastingsfilene for deklarasjonsdata i TVINN, med gyldighet fra 1. juli 2014.

Hensikten med innskjerpingen

Praktisk implementering av deklarasjonsplikten ved eksport av avfall er et ledd i arbeidet med å forbedre kontrollen med grensekryssende forsendelse av avfall, samt at det gir miljømyndighetene og Tolletaten bedre oversikt over hvor avfall fra kommersielle og private aktører deponeres, sluttbehandles eller gjenvinnes. Grensekryssende forsendelser av avfall er et internasjonalt satsningsområde og har fått økt oppmerksomhet i de senere år, samt at eksportvolumet på avfall er stort og økende.