Gå til innhold

Arvede gjenstander fra utlandet

Har du arvet noe fra en avdød person som var bosatt i utlandet? Da kan gjenstandene være fritatt norsk tollavgift og merverdiavgift hvis de innføres til Norge.

Du kan innføre arvede gjenstander uten å betale tollavgift og andre avgifter hvis

 • gjenstanden har vært brukt og eiet av den som har gitt deg arven (arvelater)
 • arvelateren var bosatt i utlandet da han eller hun døde
 • du er bosatt i Norge når du mottar arven

Send en søknad om fritak

Hvis du vil vite om du kan få fritak for tollavgift og merverdiavgift ved innførsel av arvede gjenstander, sender du en søknad om tollavgiftsfritak til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten. Det finnes ikke noe eget søknadsskjema som skal benyttes.   

Du bør sende søknaden om fritak før du innfører varene til Norge. Med søknaden må det vedlegges dokumentasjon som bekrefter at betingelsene nevnt over er oppfylt:  

 • Dokumentasjon som bekrefter at du er arving etter avdøde. Dette kan f.eks. være et testament, eller et dokument fra utenlandsk myndighet som tilsvarer norsk skifteattest. I Norge er en skifteattest et dokument som opplyser hvem som er arvinger i boet. Skifteattesten utstedes av tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) og gir arvingene rett til å disponere over avdødes formue. 

 • Dokumentasjon som viser at arvelater var bosatt i utlandet da han eller hun døde. Dette kan f.eks. være dødsattest.  

 • En liste over de gjenstandene som skal innføres som arvegods. 

 • Dokumentasjon som bekrefter at de gjenstandene som skal innføres til Norge stammer fra avdødes bo. Dette kan f.eks. være en bekreftelse fra bobestyrer, eller en skifteavtale som viser hvordan arven skal fordeles mellom arvingene. For større og kostbare gjenstander kan f.eks. forsikringspapirer, regnskapspapirer o.l. dokumentere at gjenstandene var en del av avdødes bo.   

 • Vognkort. For bil og andre kjøretøy må du i tillegg sende inn et bilde av kjøretøyets originale vognkort, eller eventuelt et bilde av en attestert kopi av vognkortet, som viser at kjøretøyet har vært registrert på avdøde. 

Det vil normalt ikke være nødvendig å sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er bosatt i Norge. Dette da Tolletaten vil innhente informasjon om bostedsadresse fra Folkeregisteret når søknaden er mottatt. Dersom ditt norske personnummer (11 siffer) ikke fremkommer i de dokumentene som er vedlagt søknaden, så ber vi om at du oppgir dette i søknaden.   

Svaret på søknaden om tollavgiftsfritak legger du frem for tollmyndighetene når du innfører og deklarerer varene på grensen. 

Ikke toll- og avgiftsfritt

Dette kan du ikke innføre fritatt for tollavgift og merverdiavgift: 

 • alkoholholdige drikkevarer eller tobakks- og nikotinvarer. 

 • gjenstander som har vært brukt i avdødes næringsvirksomhet 

 • gjenstander som er mottatt som forskudd på arv