Gå til innhold

Arvede gjenstander

Har du arvet noe fra en avdød person som var bosatt i utlandet? Da er gjenstandene fritatt norsk toll og merverdiavgift hvis de innføres til Norge.

Du kan innføre arvede gjenstander uten å betale toll og avgifter hvis

  • gjenstanden har vært brukt og eiet av den som har gitt deg arven (arvelater)
  • arvelateren var bosatt i utlandet når han eller hun døde
  • du er bosatt i Norge når du mottar arven

Send en søknad om fritak

Hvis du vil vite om du kan få fritak for toll og merverdiavgift ved innførsel av arvede gjenstander, sender du en søknad om tollfritak til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten.

Du bør sende søknaden om fritak før du innfører varene til Norge. Søknaden må inneholde dokumentasjon på at betingelsene nevnt over er oppfylt. Dette kan være skifteattest, testament, dødsattest, bostedsbevis, regnskapspapirer og eventuelt annen dokumentasjon. Dokumentasjonen skal være bekreftet av skifterett eller tilsvarende offentlige myndighet i landet hvor avdøde var bosatt. Svaret på søknaden om tollfritak legger du frem for tollmyndighetene når du innfører og deklarerer varene på grensen.

For bil og andre kjøretøy må du i tillegg legge frem originalt vognkort eller attestert kopi av vognkortet, som viser at kjøretøyet har vært registrert på avdøde. 

Send søknaden til post@toll.no.

Ikke toll- og avgiftsfritt

Dette kan du ikke innføre fritatt for toll og merverdiavgift

  • alkohol
  • tobakk
  • gjenstander som har vært brukt i avdødes næringsvirksomhet
  • gjenstander som er mottatt som forskudd på arv