Gå til innhold

Privat import av tobakk og snus

Det er strenge regler for import av tobakksvarer til privatpersoner. I praksis er det ikke mulig for privatpersoner å importere tobakksvarer, da det er strenge krav til merking.

Krav til merking: 
  • Varen skal være merket med advarsel (tobakkskadeloven § 30).
  • Merketeksten skal være på norsk. Helsedirektoratet tolker dette svært strengt og det gis ingen anledning for fravikelse av bestemmelsen fra deres side.
  • Alle varene skal oppfylle kravene til merking, unntatt den varekvoten som reisende kan innføre toll- og avgiftsfritt eller mindre kvanta som medtas som reisegods. (Forskrift om innhold i og merking  og utforming av tobakksvarer § 9).

Frukttobakk inneholder tobakk og er forbudt som nytt tobakksprodukt på lik linje med annen tobakk i henhold til tobakkskadeloven. Er det kun urteblanding reguleres dette ikke av tobakksskadeloven, og regnes ikke som tobakksvare.

Snus uten innhold av tobakk og nikotin regnes ikke som tobakksvare i henhold til tobakkskadeloven.

Du skal betale avgifter ved innførsel. Du må også betale avgifter for tobakksvarer du mottar som gave. 

Dersom du importerer tobakksvarer, tobakkssurrogater og tobakksutstyr i strid med bestemmelsene, kan Tolletaten tilbakeholde, beslaglegge og destruere varene.
Se tobakkskadeloven § 43