Gå til innhold

Ny midlertidig forskrift om unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted

Som følge av koronautbruddet vedtok Tolletaten fredag en midlertidig forskrift som angår transportører med transporttillatelser. Endringen innebærer kun en utvidelse for transportører som allerede innehar gyldige transporttillatelser.

Transporttillatelser etter tollforskriften § 3-1-18 gir transportør adgang til å passere grensen via ubetjent grenseovergang eller over betjent grenseovergang utenom åpningstid. Slike transporttillatelser gjelder imidlertid ikke transporter som passerer inn i landet over betjente grenseoverganger eller innenfor åpningstiden for de grensetollstedene som er nevnt i tillatelsene. Transporttillatelsene gjelder i hovedsak transport av tømmer og flis. Det er ikke gitt transporttillatelser som gjelder grenseovergangene Svinesund, Ørje og Eda.

Den nye midlertidige forskriften utfyller tollforskriften § 3-1-18 om unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted (transporttillatelse). 

Transportører med gyldig transporttillatelse vil nå kunne passere grensen på de oppgitte tollsteder i tillatelsen innenfor åpningstiden uten stopp.  I tillegg vil de som tidligere kunne passere grensen via ubetjente grenseoverganger eller over betjent grenseovergang utenom åpningstid.

Formålet med forskriften er å redusere smitterisiko ved at de aktuelle transportørene ikke trenger å melde seg fysisk ved ekspedisjonslokalet. Forskriften sikrer også harmonisering med svensk regelverk i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Forskriftens § 1:

§ 1. Adgang til å passere i åpningstiden 

Transportør som etter forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) § 3-1-18 første ledd har tillatelse til vareførsel utenom åpningstid på vei hvor det er tollsted, kan som følge av utbruddet av covid-19 virus også passere i åpningstiden på de vilkår som ellers følger av tillatelsen som er gitt.

Forskriften er utarbeidet av Tolldirektoratet og fastsatt med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 3-1, jf. Finansdepartementets delegeringsvedtak 25. november 2008 nr. 1256. 

Forskriften trer i kraft 23. mars 2020 og gjelder inntil annet fastsettes av tollmyndighetene.

Tidligere vedtatt