Gå til innhold

Vedrørende Datatilsynets varsel om overtredelsesgebyr

Foto: Bård Gudim

Etter å ha varslet Datatilsynet om avvik knyttet til skiltgjenkjenningssystemet ANPR har Tolletaten i dag mottatt varsel om overtredelsesgebyr. Etaten tar saken på alvor og erkjenner mangelfulle rutiner. Samtidig er det enkelte punkter i Datatilsynets fremstilling av saken etaten ikke kjenner seg igjen i.

Bakgrunn

Tolletaten har lovhjemmel til å føre kontroll med den grensekryssende trafikken, herunder med skiltlesende ANPR-kameraer (Automatic Number-Plate Recognition). Stortinget vedtok i 2016 å bevilge midler til full utbygging av ANPR-systemet.

Høsten 2017 etablerte tolldirektøren et personvernprosjekt for å kartlegge etatens behandling av personopplysninger. Som følge av kartleggingsarbeidet ble det reist spørsmål internt i etaten om bruken av ANPR-kameraene var tilstrekkelig forankret i hjemmelsgrunnlaget.

I januar 2018 startet arbeidet med å avklare hjemmelsspørsmålene knyttet til ANPR. Parallelt med dette, i februar 2018, orienterte etaten Datatilsynet om de foreløpige resultatene fra den brede kartleggingen og om mulige brudd på personvernlovgivningen.

Etter grundige vurderinger kom etaten frem til at anvendelsen av ANPR-kameraene ikke fullt ut var tilstrekkelig hjemlet. Etaten meldte da formelt fra om avvikene til Datatilsynet og iverksatte tiltak for å utbedre situasjonen. Avvikene ble rettet opp i løpet av 2018.

Varsel om overtredelsesgebyr og tilsvar

Datatilsynet har vurdert avviksmeldingen og varslet i dag Tolletaten om at avviket etter deres syn kvalifiserer til overtredelsesgebyr.

varsel-datatilsynet.pdfSe varselet fra Datatilsynet (603 kB)

Tolletaten erkjenner manglende rutiner. Samtidig er det viktig for etaten å imøtegå Datatilsynets fremstilling av oppfølgingen internt i etaten etter at spørsmålene tilknyttet hjemmelsgrunnlaget ble reist som følge av kartleggingsarbeidet i personvernprosjektet.

Tolletaten mener at nødvendige tiltak ble iverksatt for å håndtere avvikene etter at disse ble avdekket. Av den grunn bestrider etaten Datatilsynets beskrivelse av etatens handlemåte som «grovt uaktsom».

Etaten vil informere Datatilsynet om de faktiske forhold som har betydning for skyldvurderingen i sitt tilsvar til varselet innen fristen 2. april.

Tolletaten tar personvern på alvor

- For meg er det viktig å understreke at Tolletaten til enhver tid skal følge lover og regler, og utføre vårt kontrolloppdrag på trygt hjemlet grunn. Nettopp derfor har vi gjennomført omfattende interne kartlegginger og iverksatt en storstilt oppryddingsjobb, sier tolldirektør Øystein Børmer.

- Etaten har blant annet etablert et omfattende og gjennomgripende prosjekt for personvern og informasjonssikkerhet. Prosjektet skal sikre korrekt behandling av alle former for personopplysninger. Denne jobben tar etaten på største alvor, avslutter Børmer.


Foto: Bård Gudim