Gå til innhold

Vedrørende bruk av pepperspray i Tolletaten

Tolletatens tjenestekvinner og -menn i grensekontrollen er Norges førstelinje i kampen mot smugling og kriminalitet. Hver dag konfronterer etatens ansatte smuglere og andre kriminelle som har mye å tape på å bli stoppet og kontrollert – det være seg i form av store økonomiske tap eller lange fengselsstraffer.

I ytterste konsekvens utøver disse personene vold som truer våre ansattes liv og helse. De siste årene har dette skjedd flere ganger. På bakgrunn av dette iverksatte vi i perioden 2016 og 2017 et prøveprosjekt for å undersøke om opplæring i bruk og utrustning med pepperspray – kun til anvendelse i nødverge – ville gi våre tjenestemenn økt opplevd trygghet i kontrollsituasjoner.

Pepperspray er forbudt etter våpenforskriften § 9. Det er unntak for politiet og Forsvaret. Til prøveprosjektet ble det derfor innhentet dispensasjon for bruk av pepperspray fra politiet som gjaldt frem til 31. desember 2017. Som følge av dette fikk 295 av etatens operative kontrollpersonell pepperspray i beltet.

Gjennom 2017 ble prøveprosjektet evaluert og kunne vise til positive resultater ved at etatens ansatte opplevde økt trygghet. Ved utgangen av 2017 skjedde en saksbehandlingsfeil, da Tolletaten grunnet utilstrekkelige rutiner ikke søkte politiet om forlenget dispensasjon til utrustning med pepperspray.

Dermed var peppersprayutrustningen fra 1. januar 2018 i praksis uhjemlet, noe som selvfølgelig ikke skulle ha skjedd. 21. juni 2018 behandlet etatens ledergruppe spørsmålet om etaten skulle videreføre prøveprosjektet, avslutte det eller gjøre ordningen permanent.

I saksunderlaget gikk det frem at tillatelsen til å bære pepperspray hadde utløpt, og at det måtte søkes om forlenget tillatelse. På ledermøtet 21. juni anbefalte kontrollavdelingen i etaten at prøveperioden med pepperspray skulle forlenges frem til sommeren 2019. Dette forslaget støttet tolldirektøren og ba kontrollavdelingen søke om fornyet dispensasjon og forberede en beslutningssak om permanent utrustning med pepperspray.

Beslutningssaken om permanent utrustning med pepperspray ble behandlet i ledergruppen i oktober 2018. Den gikk ut på at pepperspray skulle bli en del av Tolletatens grunnutrustning forbeholdt våre mest utsatte ansatte i grensekontrollen. I saksgrunnlaget var dispensasjonen til midlertidig utrustning med pepperspray ikke omtalt, og både tolldirektøren og ledergruppen la til grunn at dette var i orden.

Det var ikke før 16. januar 2019 at ledelsen fikk beskjed fra etatens egne jurister om at søknaden om dispensasjon fortsatt ikke var oversendt politiet. Dagen etter tok etaten kontakt med Politidirektoratet for å få avklart om søknad om dispensasjon kunne behandles raskt og sentralt av Politidirektoratet.

Samtidig med dette ønsket tolldirektøren å gjennomføre en risikovurdering av mulige konsekvenser og behov for eventuelt andre risikoreduserende tiltak ved tilbaketrekking av pepperspray – før det ble iverksatt full tilbaketrekking. Hensynet til de ansattes sikkerhet veide tungt, og det var en sammensatt avgjørelse med flere viktige hensyn. Allikevel burde det ikke tatt tre uker.

8. februar 2019 fikk Tolletaten svar fra Politidirektoratet om at fortsatt tillatelse til å bære pepperspray bare kan gis ved forskriftsendring. Etter denne tilbakemeldingen besluttet tolldirektøren umiddelbar stans i utrustningen med pepperspray. All pepperspray er nå samlet inn og levert til politiet. Det som er nødvendig for å bringe saken i orden er at Tolletaten nevnes i samme setning som politiet og Forsvaret i våpenforskriften § 9.

Tolletaten har mye å lære av denne saken. Det er åpenbart at saksbehandlingen tok for lang tid, at rutinene for saksoppfølging sviktet, samt at ledelsen ikke fulgte opp saken godt nok.

Samfunnet skal til enhver tid kunne ha tillit til at Tolletaten følger lover og regler. Denne saken er et konkret eksempel på at det er nødvendig med en systematisk og omfattende ryddejobb i Tolletaten.

Dette arbeidet er i dag godt underveis, og etaten tar saken på største alvor.