Gå til innhold

Tolletaten er i full gang med ryddejobben

foto: nyebilder.no

Personvern og informasjonssikkerhet har ikke vært godt nok ivaretatt i Tolletaten. Interne undersøkelser har avdekket svakheter og avvik på en rekke områder. Ryddearbeidet er kommet godt i gang.

De forholdene som trekkes frem i mediene i disse dager, er i all hovedsak forhold som Tolletaten selv har avdekket. Datatilsynet og Finansdepartementet er orientert om situasjonen underveis. Tolletaten har samtidig planlagt og iverksatt en rekke tiltak som vil føre til en kraftig forbedret styring, kontroll og iverksettelse av personvernhensyn i etaten, samtidig som etaten sikrer etterlevelse ved grensekryssende vareførsel.

Personvernprosjekt

Det er etablert et omfattende prosjekt for personvern og informasjonssikkerhet i Tolletaten med en foreløpig kostnadsramme på 200 millioner kroner. Statsbudsjettet for 2019 inneholder også en betydelig satsing på Tolletaten, blant annet til en ny IT-løsning på kontrollområdet.

– Søkelyset har - helt berettiget – blitt rettet mot svakhetene på personvernområdet i Tolletaten. Samtidig er det viktig å huske etatens samfunnsoppdrag. Vår oppgave er å sikre etterlevelse av lover og regler i forbindelse med grensekryssende vareførsel, bidra til korrekte skatte- og avgiftsgrunnlag, beskytte norsk næringsliv mot useriøse aktører og hindre ulovlig innførsel av varer som våpen, narkotika og andre helseskadelige produkter, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Grensekryssende kriminalitet

Det foregår smugling og grensekryssende kriminalitet i stort omfang. Varestrømmene over grensen har økt enormt over tid. Samtidig bruker de kriminelle stadig mer avanserte metoder, for eksempel i form av spesialkonstruerte kjøretøy, GPS-sporing av smuglingsforsendelser og overvåkingsteknologi for å avdekke Tolletatens kontrollaktiviteter. Dette viser at tollere har et stadig mer krevende samfunnsoppdrag.

– Vi erkjenner at Tolletaten over tid har prioritert smuglingsbekjempelse på bekostning av personvernhensyn. Disse forholdene har vi nå systematisk kartlagt og vurdert. Vi har satt av betydelige ressurser for å få orden i eget hus, og er godt i gang med ryddejobben, påpeker Børmer.

Tidslinje

tidslinje_21022019.pdfHer finner du en overordnet fremstilling av aktiviteter relatert til personvern, styring, organisering og informasjonssikkerhet i Tolletaten pr. 21. februar 2019. (89 kB)

Rapportene om personvern og informasjonssikkerhet i Tolletaten

Før du leser de to rapportene om personvern og informasjonssikkerhet i Tolletaten gjør vi oppmerksom på at deler av rapportene er sladdet. Sladdene inneholder opplysninger som omfattes av tollovens taushetspliktbestemmelser eller som inneholder opplysninger om kontroll- og reguleringstiltak.

Tolletaten har vurdert at rapportene har allmenn interesse. Hensynet til offentlig innsyn anses derfor å ha vesentlig vekt i denne saken selv om Tolletaten normalt ikke vil gi innsyn i interne rapporter.

Det gjøres oppmerksom på at Tolletaten har utbedret flere av avvikene slik at forholdene kan ha endret seg siden rapporteringstidspunktet.

pip-sluttrapport-kartlegging-gdpr-toll-v_1_0.pdfSluttrapport - status personvernregelverk (GDPR) i Tolletaten (7,5 MB)

rapport-ire-personvern-og-informasjonssikkerhet.pdfInternrevisjonsrapport 18-8 –Informasjonssikkerhet og personvern (10,2 MB)

Vedlegg til internrevisjonsrapporten:

Kontakt

Tolletatens pressevakt: telefon 976 50 370.


Foto: nyebilder.no