Gå til innhold

Varsling om kritikkverdige forhold

Tolletatens varslingskanal gjør det mulig for både interne og eksterne å varsle om  korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Tolletaten eller mot Tolletaten.

Dette kan du varsle om

Vi oppfordrer til å si i fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • fare for liv og helse
 • fare for klima eller miljø
 • myndighetsmisbruk
 • uforsvarlig arbeidsmiljø
 • brudd på personopplysningssikkerheten
 • brudd på etiske retningslinjer for statstjenesten
 • upassende gaver eller bonuser
 • sosial dumping
 • misbruk av Tolletatens systemer eller eiendom
 • brudd på regelverk knyttet til ulike fagområder, eksempelvis anskaffelser, taushetsplikt og habilitet

Ansatte har også en plikt til å varsle om kriminelle forhold, trakassering og diskriminering, forhold som kan medføre tap eller skade for Tolletaten, eller forhold der liv og helse er i fare.

Dette inngår ikke i varslingskanalen

Varslingskanalen er først og fremst en ordning for å sikre at man trygt og enkelt kan gi beskjed om ulovlige eller kritikkverdige forhold. Eksempler på henvendelser som ikke inngår i varslingsordninger er:

 • Klager på tollbehandling
  Klager på tollbehandling kan sendes direkte til Grensedivisjonen for behandling.
  Med klage på tollbehandling omfattes blant annet tjenestemennenes oppførsel under en kontroll eller ved tollekspedering, spørsmål knyttet til hjemmelsgrunnlaget for kontrollen, ventetid i ekspedisjonen eller kontrollens varighet, tiltak som er iverksatt under en kontroll, erstatningskrav knyttet til varer eller kjøretøy som er ødelagt i forbindelse med tollmyndighetenes kontroll mv.
  Du kan lese mer om når du blir kontrollert her
 • Tips om smugling
  Du kan tipse oss anonymt om smugling her.
 • Ordinære forvaltningsklager og klage på vedtak
  Dersom du opplever feil eller mangler i saksbehandling eller tjeneste må du henvende deg til saksbehandlende instans i Tolletaten. Det er oppgitt i vedtaket hvor klagen skal sendes. Dersom klagen ikke tas til følge, vil den videresendes til klageinstansen.
  Du kan lese mer om å klage på et vedtak fra Tolletaten her
 • Kritiske ytringer, som faglig eller politisk uenighet, eller andre forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold.

Innmeldte saker som ikke inngår i varslingsordningen blir besvart med standardsvar og avsluttes.

Slik varsler du

Det er fire mulige måter å varsle på:

 1. Fyll ut varslingsskjema som ligger her. Alle varsler som rapporteres på varslingskanalen mottas på vegne av Tolletaten av rådgivnings- og revisjonsfirmaet BDO. BDO vurderer og kategoriserer varselet før det oversendes til stabsdirektør (leder av tolldirektørens stab) for videre behandling.
 2. Send brev til BDO AS v/Varslingsmottaket, Postboks 1704, 0250 Oslo.
 3. Som ansatt eller innleid kan du varsle din nærmeste overordnede eller en overordnet lengre opp i linjen, gi internt varsel til ledelsen indirekte via fagforening, AMU, kollegaer eller andre, eller varsle direkte til stabsdirektør (leder av tolldirektørens stab).
 4. Varsle til offentlige myndigheter. Du som varsler trenger ikke å legge frem bevis for det du mener er kritikkverdig. Du må derimot være så tydelig som mulig på hva som faktisk har skjedd. Varselet bør minimum inneholde følgende:
  • Tid (tidsperiode) og sted for hendelsen 
  • Hvem er involvert
  • Konkrete opplysninger om hva forholdet gjelder, og hva du bygger disse opplysningene på
  • Eventuelle personer som du vet eller tror har kunnskap om forholdet eller annen dokumentasjon som kan opplyse saken.

Anonymitet og innsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling.
Dersom du varsler gjennom varslingsskjemaet til BDO, vil du kunne velge å være anonym overfor Tolletaten, men avdekke din identitet til BDO. Alle som varsler om mulige bekymringer eller kritikkverdige forhold skal kunne gjøre dette uten frykt for represalier. Tolletaten er opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen.

For å sikre kontradiksjon må den det er varslet om informeres om innholdet i varselet, og få anledning til å uttale seg. Dersom det anses nødvendig for å få klarhet i de faktiske forhold, vil det likevel være adgang til å gjøre enkle forundersøkelser før man informerer den det er varslet om. Dersom disse undersøkelsene avkrefter at det foreligger et kritikkverdig forhold, kan saken avsluttes uten at den det varsles om blir informert.


I henhold til offentleglova vil det kunne gis innsyn i saker ved innsynsbegjæringer. Dette gjelder kun dersom det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner eller taushetsbelagte forhold. Innsyn vil også utsettes dersom det av hensyn til undersøkelsene i saken ikke anses tilrådelig.

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet.

Etter at du har varslet

Etter mottak av varselet vil du, der det er mulig, få kvittering på at varselet er mottatt. Varselet videresendes til Tolletaten ved stabsdirektør.

Oppfølging av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder.

Stabsdirektør behandler varselet og beslutter videre prosess. Oppfølging av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Hvor mulig, vil varsler motta informasjon når saken er ferdig behandlet.