Gå til innhold

Ønsker du å klage på et vedtak fra Tolletaten?

Du har rett til å klage på alle vedtak som Tolletaten har fattet. Klagefristen er vanligvis seks uker fra du mottar vedtaket.

Klagerett: Du har rett til å klage på vedtaket.

Hvor skal klagen sendes? Det er oppgitt i vedtaket hvor klagen skal sendes. Dersom klagen ikke tas til følge, vil den videresendes til klageinstansen.

I noen tilfeller skal klagen sendes til Skatteetaten. Les mer på Skatteetatens nettsider.

Klagefrist: Klagefristen er normalt 6 uker fra du mottok vedtaket. Fristen skal stå opplyst i vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du sender klagen sent bør du oppgi datoen du mottok vedtaket.

Hvis du sender klagen etter utløpet av fristen, risikerer du at klagen blir avvist. Du kan søke om å få forlenget fristen. Du må da oppgi årsaken til at du ønsker å få fristen forlenget.

Rett til å kreve begrunnelse: Hvis du mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan du kreve en slik begrunnelse før klagefristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen: I klagen må du opplyse om

  • hvilket vedtak du klager på
  • årsaken til at du klager
  • den eller de endringer som du ønsker
  • eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Husk at klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket: Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort.

Vedtak om overtredelsesgebyr etter vareførselsloven § 12-2 og vedtak om tilleggsavgift og overtredelsesgebyr etter tollavgiftsloven iverksettes ikke før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Ny betalingsfrist blir da 3 uker etter at det foreligger et endelig vedtak i saken

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning: Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19, og skatteforvaltningsloven § 5-4. Dersom du ønsker ytterligere veiledning kan du ta kontakt med Tolletaten.

Kostnader ved klagesaken: Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Statsforvalteren, eller eventuelt din advokat, kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til din fordel, kan du etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Klage til Sivilombudet: Hvis du mener at du har vært utsatt for urett fra Tolletaten, kan du klage til Stortingets ombud for forvaltningen (Sivilombudet). Ombudet kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd.

Søksmål: Adgangen til å reise søksmål mot Tolletaten vil fremgå av vedtaket ditt.