Gå til innhold

Ledere i jus og lovverk

Etter en større omorganisering søker vi fire ledere på direktørnivå innen det juridiske fagfeltet. Disse har sine arbeidssteder i både vareførselsdivisjonen og i den juridiske divisjonen i Tolletaten. Stillingene har arbeidssted i Oslo og Bergen.

Hvordan er det å jobbe i Tolletaten?

Trygve Sverdrupsen
Rådgiver, Rettsseksjonen

Det er viktig for meg å være med og bidra med noe som er samfunnsnyttig. I Tolletaten får jeg gjøre nettopp det.

Det er viktig at Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlige og skadelig varer. Like viktig er det at vi legger til rette for en effektiv og riktig vareførsel, at vi kontrollerer at det blir fastsatt riktig tollverdi, som danner grunnlaget for fastsettelse av toll- og avgifter og bidrar til statens inntekter.

Som representant for staten er det viktig at Tolletaten følger de til enhver tid fastsatte lover og regler. I rettsseksjonen arbeider vi med å tolke regelverket og veilede Tolletatens ansatte om dette. Samtidig gjør vi det vi kan for å utvikle regelverket slik at Tolletaten har de nødvendige hjemler for å utføre samfunnsoppdraget på best mulig måte.

For meg er det særlig de varierte arbeidsoppgavene som gjør Tolletaten til en attraktiv arbeidsgiver. I tillegg til faste saksbehandlingsoppgaver, er jeg med på ulike prosjekter knyttet til system- og regelverksutvikling. For øyeblikket bistår vi departementet med et større forskriftsarbeid, og jeg er involvert i utviklingen av KvoteAppen. Jeg underviser også for kommende tollere på Tolletatens kompetansesenter og for svenske tollere på grensetollsamarbeidskurset.

Min avdeling er på mange måter en støttefunksjon for de andre divisjonene. Det er ikke alltid like lett for oss å se hvordan tollernes arbeid utføres i praksis. Det er derfor svært viktig at vi har et tett og godt samarbeid på tvers av divisjonene i etaten. I min arbeidshverdag samarbeider jeg mye sammen med kolleger i andre avdelinger og divisjoner, og jeg oppfatter at samarbeidet fungerer godt.