Gå til innhold

Om tollerutdanningen som startet høsten 2020

For å bli toller måtte du våren 2020 søke en tollaspirantstilling. En tollaspirant er en toller under utdanning. Utdanningsløpet skal sørge for at du får de grunnleggende kunnskapene du trenger for å jobbe som toller. Det er ikke lenger mulig å søke tollaspirantstilling i Tolletaten. Utdanningen for tollere vil heretter foregå ved Universitetet i Stavanger. 

Du kan lese mer om de nye studiene her.

Utdanningsløpet for å bli toller som hadde oppstart høsten 2020 varer i totalt 2,5 år. Utdanningen består av teoriundervisning i Oslo og praksis innenfor de relevante fagområdene på de utvalgte praksisstedene i hele Norge. Grunnutdanningen i Tolletaten er en generalistutdanning, som gir en grundig innføring i etatens arbeidsområder, hjemmelsgrunnlag, internasjonale konvensjoner og prosedyrer. Målet med utdanningen er å forberede deg til en stilling som tollinspektør. Som tolleraspirant i Tolletaten får du lønn under utdanning, og det er 22 måneders plikttjeneste etter endt utdanning.

Introduksjonsnivå

Utdanningen starter med et introduksjonskurs som gir nyansatte en overordnet innføring i etatens kjerneoppgaver. I løpet av kurset vil du bli kjent med nye kolleger over hele landet. Den teoretiske opplæringen varer i cirka en uke.

Basisnivå: Fra tollaspirant til tollbetjent

Etter introduksjonskurset må alle tollaspiranter gjennom basisnivået av utdanningen som gir en innføring i de grunnleggende ferdighetene innenfor etatens hovedarbeidsområder. Du lærer blant annet om hvordan tollregelverket ivaretar Tolletatens oppgaver og rolle i samfunnet. Disse fagområdene er viktige elementer innenfor vareførsel.

Du vil også få opplæring i kontroll av reisende, enten de kommer med fly, båt, tog eller bil. I tillegg får du opplæring i saksbehandling innenfor offentlig sektor, samt i Tolletatens hjemmelsgrunnlag i henhold til ulike lover, regler og forskrifter.

Basiskurset avsluttes med flere eksamener som du må bestå for å kunne fortsette opplæringen. Teoriopplæringen på basisnivået varer i cirka fire og en halv måned og vil gjennomføres i Oslo. I de periodene utdanningen foregår i Oslo, vil du få dekket reise og opphold på Tolletatens avtalehotell i Oslo.

Praksis basisnivå

Etter å ha bestått basisnivå i utdanningsløpet skal du gjennomføre praksis fordelt på flere perioder ved utvalgte tjenestesteder i hele Norge. Her vil du få praktisk erfaring på flere av Tolletatens arbeidsområder og arbeide sammen erfarne kolleger. I denne perioden blir du også veiledet, og vurdert på egnethet. Praksisperioden varer over til sammen ca. seks måneder, hvor du vil innlosjeres i tilknytning til praksisstedene. Oversikt over praksissteder og lengde på hvert sted vil klargjøres våren 2020.

Fordypningsnivå: Fra tollbetjent til tollinspektør

I løpet av fordypningsnivået skal du fordype deg i Tolletatens hovedarbeidsområder. Opplæringen foregår hovedsakelig gjennom praksis og veiledning ved utvalgte tjenestesteder, men praksisen blir styrket med kortere perioder med samlinger. I tillegg til opplæring i tollfag får du opplæring i enkelte studiepoenggivende høyskolefag.

Fordypningsnivået varer i cirka 14 måneder og består av flere eksamener som du må bestå. Når du har gjennomført utdanningsløpet vil du kunne arbeide selvstendig som tollinspektør.

 

Ofte stilte spørsmål

Utdanningen starter opp 4-6 måneder etter søknadsfristen for tollaspirantstillingene. I 2020 starter utdanningen i august.

Når vi har ledige stillinger som tollaspirant blir de utlyst.

Du må ha generell studiekompetanse og gode norsk- og engelskkunnskaper. Du må også ha førerkort klasse B. Ordinær politiattest må fremlegges før eventuell tilsetting. Andre krav du må oppfylle fremgår av utlysningsteksten.

For mer informasjon om generell studiekompetanse se: samordnaopptak.no

Du må oppfylle kravet til generell studiekompetanse i det du søker, så eksamen må dermed være avlagt og du må ha et vitnemål som bekrefter at du har oppnådd generell studiekompetanse når du søker.

Hvert år har vi normalt ett kull med rundt 25 aspirantplasser.

Nei, alle må søke på de utlyste stillingene.

Du vil motta en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Alle søknader vil bli vurdert, og aktuelle søkere vil bli kontaktet for intervju. Samtlige søkere vil få melding når stillingene er besatt. 

Det er ikke mulig. Etatsutdanningen krever at man er fysisk til stede ved all undervisning, og det er i tillegg praksis mellom undervisningsdelene.

Ja, med noen få begrensninger dekker vi reise og opphold i periodene det er undervisning. I tillegg får du kostgodtgjøring i henhold til gjeldende satser.

Ja. Du trenger ikke norsk statsborgerskap for å søke på stilling som tollaspirant, men du må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse. Du må tilfredsstille kravene til generell studiekompetanse. Se samordnaopptak.no om godkjenning av utenlandsk utdanning

Nei, vi lyser ut egne interne stillinger for hundeførere. Kvalifikasjonskravene kan variere noe, men du må minimum ha etatsopplæringens grunnutdanning og lang erfaring med kontrollrelatert arbeid i etaten.

Vi opererer ikke med snittkarakterer, da det er ulikt antall søkere til de enkelte utlyste stillingene og det alltid er variasjoner i hvor i landet det søkes nye tollaspiranter

Man må, før tilsetting, levere en uttømmende politiattest. Der blir de fleste straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tatt med, men bare for en begrenset tid bakover.

Det gjennomføres ingen fysiske tester for tollaspirantene.

Det er ingen øvre aldersgrense for å bli toller i Norge.

Det pleier å være mange søkere til tollaspirantstillingene. Søkere som har relevant arbeidserfaring eller utdanning vil ha større mulighet til å bli valgt ut. Det er mange ulike oppgaver i Tolletaten, og derfor er det mange fag som kan være relevante. Eksempler er språkkunnskap, økonomi, pedagogikk, IKT, matematikk, kjemi, farmakologi, jus, sosiologi eller flerkulturell forståelse. Det kan også være en fordel om du har en yrkesutdanning, erfaring fra forsvaret eller annen relevant arbeidserfaring.

Du kan også oppfylle kravet om generell studiekompetanse på bakgrunn av 23/5-regelen. Dette forutsetter at du er (eller fyller) minst 23 år i løpet av opptaksåret. Du må dokumentere å ha bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag, og ha mer enn 5 år heltids arbeidserfaring, utdanning eller annen heltidsbeskjeftigelse.