Gå til innhold

Deklarasjonsbehandling i TVINN

Deklarasjoner for virksomheter som er mva-registrert (berettiget til utsatt avregning) skal ikke inneholde mva-avgiftslinjer i deklarasjonens rubrikk 47.

Dette omfatter ikke samlefortollinger med varenummer 00.00.00.44. 

Korrigert versjon av en deklarasjon skal alltid følge samme mva-status som forrige versjon av deklarasjonen. Det fortas ingen ny sjekk av virksomhetens mva-status når korrigert versjon av deklarasjonen mottas.

Unntaket er når deklarert virksomhet (organisasjonsnummer) endres i den korrigerte versjonen av deklarasjonen. Det blir da foretatt sjekk av den nye virksomhetens mva-status.

Omberegning skal følge samme mva-avregningsprosedyre som deklarasjonen som omberegnes (heretter kalt kilden).

Det innebærer at:

  • Dersom kilden ble innvilget utsatt avregning, skal også omberegningen innvilges utsatt avregning. Dette gjelder uavhengig av den deklarerte virksomhetens mva-status på omberegningstidspunktet.
  • Tilsvarende gjelder når kilden ikke ble innvilget utsatt avregning, så skal heller ikke omberegningen innvilges utsatt avregning.

I TVINN kontrolleres kundens mva-status. Ved mottak av deklarasjon sjekkes det om deklarert virksomhet er mva-registrert eller ikke ut fra organisasjonsnummeret. Den sjekker også om virksomheten er aktiv (ikke opphørt). Denne informasjonen hentes indirekte fra Enhetsregisteret via Tolletatens kunderegister.

Ved innførsel egenfastsettes mva på samme måte som innenlandsk mva.

Sjekk av virksomhetens mva-status

Ved mottak av deklarasjon gjør TVINN et søk for å sjekke om den deklarerte virksomheten er mva-registrert eller om den har en overordnet enhet som er mva-registrert. Dersom den deklarerte virksomheten er del av et organisasjonshierarki, blir det søkt oppover i hierarkiet for å sjekke mva-status på tilknyttede enheter.

Søket gjøres for å avgjøre om virksomheten er kvalifisert for utsatt avregning ut fra egen mva-status eller en tilknyttet enhets mva-status. For privatpersoner, hvor kundenummeret ikke er 9-sifret, legges det til grunn at vedkommende ikke er kvalifisert for utsatt avregning, og mva må deklareres ved innførsel.

Eksempler på sjekk av mva-status:

  • Dersom virksomhet A er mva-registrert, så er virksomhet A kvalifisert for utsatt avregning.
  • Dersom virksomhet A ikke er mva-registret, og følgelig ikke selv kvalifisert for utsatt avregning, foretas det sjekk av om virksomhet A er tilknyttet en virksomhet B med rolleknytning BEDR eller ORGL.
  • Dersom tilknyttet virksomhet B er mva-registrert, så er også virksomhet A kvalifisert for utsatt avregning.
  • Dersom tilknyttet virksomhet B ikke er mva-registret, så er heller ikke virksomhet A kvalifisert for utsatt avregning.

Hva skjer dersom Tolletatens kunderegister er utilgjengelig?

Dersom Tolletatens kunderegister er utilgjengelig eller TVINN ikke får svar innen forventet tid, vil TVINN benytte mva-status fra eget interne kunderegister for å avgjøre om den deklarerte virksomheten er kvalifisert for utsatt avregning.

I slike tilfeller kan det forekomme avvik mellom virksomhetens mva-status i TVINN og i Enhetsregisteret. Dette kan f. eks. inntreffe i forbindelse med en at en virksomhet har endre mva-status og det ikke er foretatt deklarering i TVINN etter at mva-statusen ble endret, slik at kunderegisteret i TVINN ikke er blitt oppdatert. Risikoen for at denne type feilsituasjoner skal oppstå anses som lav.

Konsekvens: Dersom den deklarerte virksomheten ikke foreligger som mva-registrert i kunderegisteret i TVINN, vil deklarasjonen bli behandlet som om virksomheten ikke er kvalifisert for utsatt avregning. Deklarasjon uten merverdiavgift (rubrikk 47) vil bli avvist. 

Feilmeldinger

  • Deklarasjon med mva avgiftslinjer for virksomhet som er mva-registret vil bli avvist i TVINN med feilkode 390 - Mva skal ikke oppgis for mva-registrerte kunder.
  • Deklarasjon uten mva avgiftslinjer for virksomhet som ikke er mva-registret vil bli avvist i TVINN med feilkode 636 - Merverdiavgift er ikke angitt

Sjekk av opphørt virksomhet

Samtidig som mva-statusen sjekkes, foretas det også en sjekk av at virksomheten ikke er opphørt. Dersom virksomheten er opphørt, vil deklarasjonen bli avvist med feilkode 398 - Kundens organisasjonsnummer kan ikke være opphørt.