Gå til innhold

Prosedyre ved driftsstans i TVINN - nødprosedyre

Ved feil eller driftsstans i Tolletatens system for utveksling av deklarasjoner TVINN, som gjør det umulig å deklarere elektronisk, kan Tolletaten tillate tollrepresentanter å avvike fra ordinær elektronisk overføring av deklarasjon, jf. vareførselsforskriften § 3-2-1 andre ledd og § 5-1-1 andre ledd. 

1. Roller og ansvar

Oppfølgingsavdelingen i Vareførselsdivisjonen (VDO) – er produkteier for TVINN. VDO er ansvarlig for varsling og iverksetting av denne nødprosedyren.


2. Iverksetting av nødprosedyre

Behov for å iverksette nødprosedyren kan oppstå som følge av:

 • tekniske feil og driftsstans, eller
 • planlagt vedlikehold

som hindrer elektronisk deklarering i TVINN.
Varsel om iverksetting av nødprosedyre blir lagt ut på toll.no.

Viktig - Ved bruk av nødprosedyren skal tollrepresentanten fortsatt legge inn deklarasjoner i eget datasystem, slik at disse senere overføres elektronisk til Tolletaten.


3. Nødprosedyre

3.1 Når en deklarasjon er lagt frem for Tolletaten

En deklarasjon anses å være lagt fram for Tolletaten når den er mottatt i Tolletatenes datasystem (TVINN), jf. Vareførselsforskriften § 3-2-3. Når det oppstår feil eller hindring på Tolletatens side, vil deklarasjonen anses å være lagt frem for Tolletaten når den er mottatt av nettverksleverandøren.

Det er tollrepresentanten som bærer risikoen for at deklarasjonen er kommet frem til Tolletaten eller nettverksleverandøren. Dersom deklarasjonen ikke er lagt frem for Tolletaten, må tollrepresentanten sende en ny deklarasjon.

Oppstår driftsstans eller feilen på Tolletatens side, og regelverket endrer seg mens systemet er utilgjengelig, vil tidspunkt for fremleggelse av opprinnelig deklarasjon legges til grunn ved fastsettelsen.

Oppstår feilen utenfor Tolletatens kontroll, og tollrepresentanten ikke får levert deklarasjonen hos nettverksleverandør, må deklarasjonen sendes på nytt med regelverket som gjelder på tidspunktet for den nye deklarasjonen.


3.2 Føring av oversikt over vareførselen

Tollrepresentanten skal levere en oversikt over de varer som forventes å passere grensen eller som skal utleveres fra tollager. Oversikten skal:

 • leveres til ekspedisjonssted de deklarerer mot, og
 • leveres på e-post eller papir, og fylles ut for alle typer deklarasjoner både ved inn- og utførsel av varer.
 • For rask frigivelse bør oversikten foreligge så tidlig som mulig.
 • Følgende opplysninger skal inngå i oversikten:
 • Deklarasjons-identitet (tollrepresentantnummer, sekvensdato, sekvensnummer og versjonsnummer) gitt av tollrepresentantens datasystem
 • Betalingskode månedsoppgjør, dagsoppgjør eller kontant
 • Tollrepresentant/Deklarasjonspliktiges organisasjonsnummer
 • Tollrepresentant/Deklarasjonspliktiges navn
 • Godsregistreringsnummer (dersom varene er registrert på tollager)
 • Avsenderland/ bestemmelsesland
 • Varenummer i henhold til tolltariffen (ved mange varenummer kan tilleggsliste benyttes)
 • Eventuelle tillatelser
 • Statistisk verdi
 • Sum avgifter

Viktig ved innførsel og utførsel av restriksjonsbelagte varer:

 • En kopi av deklarasjonen fra tollrepresentantens datasystem, tillatelser, fakturaer og eventuelt andre dokumenter skal legges ved oversikten.

3.3 Frigivelse av varer

3.3.1 direktefortolling
Når transportøren melder seg for Tolletaten skal deklarasjons-identiteten til deklarasjonene som omhandler de aktuelle varene oppgis.
Frigivelse av varene returneres pr. e-post eller på papir til tollrepresentanten.

Er det varer som ikke skal frigis, skal disse anmerkes og tollrepresentanten skal underrettes om dette.

Varer som ikke blir frigitt skal legges inn på tollager, eventuelt gjenutføres. Se 3.3.3 for direktefortolling kontant.


3.3.2 Tollager, også direktekjøring

Når varer registrert på tollager skal frigis, skal det leveres en oversikt over varene til Tolletaten, jf. pkt. 3.2.
Frigivelse av varene returneres pr. e-post eller på papir til tollrepresentanten. Er det varer som ikke skal frigis, skal disse anmerkes i oversikten og tollrepresentanten skal underrettes om dette. Varer som ikke blir frigitt må fortsatt ligge på tollager, eventuelt gjenutføres.

3.3.3 Frigivelse av varer ved kontantdeklarasjon

Varer som deklareres kontant vil ikke bli frigitt før avgiftsbeløpet er betalt.
Ved direktefortolling som er kontant, må det følges av en utskrift av deklarasjonen slik at Tolletaten kan kreve inn utregnet beløp.

For deklarasjoner som skal registreres i TVINN av Tolletaten, skal det foreligge utfylt enhetsdokument, som er Tolletatens grunnlag for registrering av deklarasjonen i TVINN. Fakturaer, eventuelle tillatelser og andre relevante dokumenter skal også legges frem.

Kvittering på forhåndsnummerert blankett RG0001B, som benyttes ved reisegodsfortolling, skal brukes.