Gå til innhold

Typetilfeller til bruk ved elektroniske endringsmeldinger

Her finner du typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske endringsmeldinger.

Typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske endringsmeldinger

Nr:

Typetilfelle:

 Renterplikt:

Beskrivelse og eksempler – ikke uttømmende:

 Merknader:

0019

Særavgift

Ja

Særavgift utelatt ved deklareringen eller særavgift som ikke skulle vært fastsatt er deklarert.

Eksempler: Manglende fastsettelse av FK-avgift, SM-avgift, SU-avgift, TO-avgift o.a. for særavgiftspliktige varer, eller feil fastsettelse av særavgift for avgiftsfrie varer. Fastsettelse av særavgift på deklarasjonen for registrerte virksomheter hos Skatteetaten (UTF)

Dersom deklarert særavgift er blitt fastsatt av feil avgiftsgrunnlag, brukes typetilfellet 0024.

0020

Avgiftskode/avgiftssats

Ja

Bruk av feil avgiftstype/gruppe/sekvens som gir feil avgiftssats.

Eksempler: FK 106 til FK 107, MG 400 til MG 415, BV 512 til BV 514 og MV 1 til MV 2 (gjelder bare for privatpersoner og firmaer som ikke er mva-registrerte hos Skatteetaten og der merverdiavgiften skal fastsettes på deklarasjonen)

 

0021

Fastsatt dobbelt

Ja

 

Varer er deklarert to ganger.

NB! Typetilfellet benyttes bare dersom deklarasjonen skal slettes i sin helhet. Det betyr sletting av alle varelinjer.

Eksempler: Det er blitt lagd to innførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til Norge, eller to utførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til utlandet

Hvis en eller flere  fakturaer skal stå igjen på deklarasjonen, brukes typetilfellet 0040.

0022

Feil eier/kunde

Ja

Varer er deklarert på feil kunde.

NB! Typetilfellet benyttes bare dersom deklarasjonen skal slettes i sin helhet. Det betyr sletting av alle varelinjer.

Eksempler: Varen er blitt deklarert på feil mottaker (importør) på en innførselsdeklarasjon, eller feil avsender (eksportør) på en utførselsdeklarasjon

Hvis en eller flere fakturaer skal stå igjen på deklarasjonen fordi varene  tilhører eier/kunde, brukes typetilfellet 0040.

0023

Klassifisering

Ja

Feil varenummer er benyttet (som f.eks. fører til feil toll- og avgiftssats).

Typetilfellet benyttes også der en endring av et varenummer (klassifisering) ikke påvirker eventuelle allerede fastsatte tollavgifter og/eller andre avgifter på deklarasjonen, eller der det ikke skal fastsettes tollavgift og/eller andre avgifter.

 

0024

Mengde/grunnlag

Ja

Det er deklarert for lav eller for høy mengde/verdi (eller for lavt eller for høyt grunnlag), herunder endringsmeldinger når den deklarasjonspliktige har en avtale med Tolletaten om utsatt endelig fastsettelse av tollverdien der eksakt tollverdi ikke kunne fastsettes allerede på innførselstidspunktet.

Eksempler: Feil valuta, feil registrert fakturabeløp (punchefeil), feil deklarert fraktbeløp, feil registrert statistisk verdi på varelinjenivå, feil vekt/liter som grunnlag for toll- og særavgifter

 

0028

Preferanse/opprinnelse

Ja

 Feil preferanse ble lagt til grunn ved deklareringen.

Eksempler: Oversett et gyldig opprinnelsesbevis (opprinnelseserklæring/varesertifikat) som forelå allerede ved deklareringen for overgang til fri disponering, men som ikke ble brukt (tilbakebetaling). Feil deklarert preferansekode for varer som ikke er preferanseberettiget eller bruk av ugyldig opprinnelsesbevis, og hvor tollavgift skal beregnes og fastsettes på deklarasjonen (innbetaling)

 

0030

Toll-  og avgiftsfritak

 

 

Ja 

 

 

Vilkår for fritak var oppfylt, men ble ikke tatt til følge ved deklareringen for overgang til fri disponering (fastsettelsen).

Typetilfellet gjelder også uberettiget/feil bruk av fritakskode (fritakshjemmel).

Eksempler: Bøker i siste omsetningsledd, ambassadegods, flyttegods, gaver, kunstverk kjøpt direkte fra nålevende kunstnere, garantireparasjon, gyldige betalingsmidler (mynter/sedler) og varer som er handlet på internett under VOEC-ordningen og som har blitt deklarert ved en feil med fastsettelse av toll- og/eller merverdiavgift ved innførselen (referansekode VEC og VOEC-nummer benyttes i rubrikk nr. 44)

Det skal ikke henvises til mva-fritak på innførselsdeklarasjoner til mva-registrerte virksomheter, verken med M2 eller TXT.

0031

Unntaksdokument

Ja

Feil unntaksdokument ble lagt til grunn ved deklarering for prosedyren overgang til fri disponering. 

Manglende bruk av gyldig unntaksdokumentsom forelå på stidspunktet for overgang til fri disponering. 

 

Eksempler:Individuelt fritaksdokument (UND) gitt av Tolletaten og unntaksdokument gjeldende for alle (GEN) gitt av Tolletaten 

Tollnedsettelser og tollkvoter gitt av Landbruksdirektoratet har typetilfellene 0051 og 0052

0033

Tilbakebetaling på grunn av innhenting av dokumentasjon i ettertid

Nei

Opprinnelsesbevis (opprinnelseserklæring/varesertifikat) som ikke forelå ved deklareringen for overgang til fri disponering, men som utstedes senere og/eller fremlegges etter at opprinnelig innførselsdeklarasjon ble akseptert.

Andre eksempler: Unntaksdokument som ikke forelå ved deklareringen for overgang til fri disponering, men som ble utstedt av Tolletaten på et senere tidspunkt

 

0038

Deklarasjonen utgår

Ja

Deklarasjonen skal utgå i sin helhet fordi varene ikke er innført eller utført. Det betyr sletting av alle varelinjer.

 

NB! Typetilfellet skal ikke brukes i tilfeller der det ved en feil er laget to deklarasjoner for en og samme varesending og hvor den ene deklarasjonen skal slettes. Da benyttes typetilfellet 0021 alt. 0022 med sporing til ny og gjeldende deklarasjon.

Andre eksempler: Sletting av en innførselsdeklarasjon for varer i direkte transitt til Svalbard eller til en varemottaker hjemmehørende utenfor norsk toll- og merverdiavgiftsområde

Se til sammenligning beskrivelsen av typetilfellene 0021og 0022.

0039

Prosedyreendring

Ja

Feil prosedyre er deklarert.

NB! Det er ikke teknisk mulig med en elektronisk endringsmelding å endre ekspedisjonstypen fra en ordinær innførsel eller fra en gjeninnførsel til en midlertidig innførsel (eller omvendt). Endring av ekspedisjons type betyr f.eks. endring fra en ordinær innførsel til en gjeninnførsel, eller fra en ordinær utførsel til en gjenutførsel.

 

Eksempler (innførsel): Endring fra prosedyrekode 4000 til 4071 og 4071 til 4171. Eller fra 6000 til 6020 og 6000 til 6022. Videre er det mulig å endre ekspedisjonstypen fra en ordinær innførsel til en gjeninnførsel (eller omvendt) i alle tilfeller.

Eksempler (utførsel): Det er mulig å endre ekspedisjonstype (med tilhørende prosedyrekode) i alle tilfeller.

Ta kontakt med Tolletaten ved ev. spørsmål om prosedyreendring.

0040

Feil/manglende faktura

Ja

Feil faktura lagt til grunn ved deklareringen eller uteglemt/utelatt faktura.

 

0041

Gjenutførsel

Nei

Gjenutførsel av varer etter tidligere innførsel, eksempelvis retur etter reklamasjon eller benyttet angrerett.

Deklarasjonspliktige (og tollrepresentanter) med flere slike retursendinger fra en og samme innførselsdeklarasjon må vurdere å samle opp sendinger over en viss periode for deretter å sende inn en søknad om refusjon til Tolletaten.

Gjelder bare for søknader til Tolletaten om refusjon av tollavgift.

0050

Feilliste

Ja

Endringer (opprettinger) på bakgrunn av feilliste. Kategori EB, RE og SO kan benyttes. Endringsmeldingen kan være et null-oppgjør.

Ved innsendt endringsmelding må det i søknadsteksten fremkomme hva som ble gjort feil ved deklareringen og hva som skal være riktig etter endringen.

0051

Tollnedsettelser og tollkvoter

Ja

Tollnedsettelser og tollkvoter som forelå ved deklareringen for overgang til fri disponering, gitt av Landbruksdirektoratet.

Eksempel: Oversett gyldig tollnedsettelse som forelå allerede på deklarasjonstidspunktet. Feil (uberettiget) bruk av tollnedsettelse som ikke er gyldig/gjeldende for de varene som ble deklarert

 

0052

Tollnedsettelser og tollkvoter innhentet i ettertid

Nei

 Tollnedsettelser og tollkvoter som ikke forelå ved deklareringen for overgang til fri disponering, men som er utstedt av Landbruksdirektoratet i ettertid.

 

0088

Manuell beregning av Tolletaten

Nei

Særskilte tilfeller

NB! Typetilfellet skal bare brukes i spesielle saker der Tolletaten i forkant av endringen spesifikt har gitt beskjed om bruk av typetilfellet.

 

0097

Statistisk oppretting, EB/RE

Nei

Endringer av statistisk karakter som ikke kan løses ved kategorien SO. Gir ingen endring i fastsettelsen av tollavgift og/eller annen avgift.

Eksempel: Endring av avsender på en innførselsdeklarasjon og mottaker på en utførselsdeklarasjon. Endring av opprinnelsesland som ikke endrer ev. beregning av tollavgift. Endring av fakturareferanse (fakturanummer) som ikke påvirker statistisk verdi

Se til sammenligning beskrivelsen av typetilfellet 0098.

0098

Statistiske oppretting,   SO

Nei

Endring (oppretting) for å endre statistiske opplysninger som ikke påvirker toll- og avgiftsbeløpet.

NB! Typetilfellet kan bare brukes i kombinasjon med kategorien SO.

Ved kategorien SO kan bare følgende rubrikker på en inn- eller utførselsdeklarasjon endres:

06 – antall kolli

14 – tollrepresentant (ikke ved dagskreditt)

15A – avsenderland (innførsel)

17A – bestemmelsesland (utførsel)

19 – containere

21 – transportmiddelets nasjonalitet

24A – transaksjonstype

25 – transportmåte ved grensen

29 – utpasseringstollsted

30 – varenes lagringssted

31 – kolli og varebeskrivelse

31 – chassisnummer

35 – bruttovekt

38 – nettovekt

41 – mengde i annen enhet

43 – verdifastsettelseskode

49 – godsnummer

Feltet «produksjonsfylke» ved utførsel

 

SO-deklarasjoner sendes til egen tildelt ekspedisjonsenhet, og kan ikke sendes til ekspedisjonsenheter som behandler RE- og EB deklarasjoner.

 

 

Oppdatert:   24.05.2024