Gå til innhold

Typetilfeller til bruk ved elektroniske omberegninger

Her finner du typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske omberegninger.

Typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske omberegninger
Nr:Typetilfelle:Renterplikt:Beskrivelse og eksempler – ikke uttømmende:Merknader:

0019

Særavgift

Ja

Særavgift utelatt ved deklareringen eller særavgift som ikke skulle vært fastsatt er deklarert.

Eksempler: Fastsettelse av særavgift på tolldeklarasjonen for registrerte virksomheter hos Skatteetaten (UTB). Manglende fastsettelse av FK-avgift, SJ-avgift, SM-avgift mv. for særavgiftspliktige varer, eller feil fastsettelse av særavgift for avgiftsfrie varer.

Dersom deklarert særavgift er blitt fastsatt av feil avgiftsgrunnlag, brukes typetilfellet 0024.

0020

Avgiftskode/avgiftssats

Ja

Bruk av feil avgiftstype/gruppe/sekvens som gir feil avgiftssats.

Eksempler: FK 106 til FK 107, MG 400 til MG 410, KF 120 til KF 810 og MV 1 til MV 2 (gjelder bare for privatpersoner og firmaer som ikke er mva-registrerte der mva. skal fastsettes på tolldeklarasjonen)

 

0021

Fastsatt dobbelt

Ja

Varen er deklarert to ganger.

NB! Typetilfellet benyttes bare dersom deklarasjonen skal slettes i sin helhet.

Eksempler: Det er blitt lagd to innførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til Norge, eller to utførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til utlandet.

Hvis en eller flere fakturaer skal stå igjen på tolldeklarasjonen, brukes typetilfellet 0040.

0022

Feil eier/kunde

Ja

Varen er deklarert på feil kunde.

NB! Typetilfellet benyttes bare dersom deklarasjonen skal slettes i sin helhet.

Eksempler: Varen er blitt deklarert på feil mottaker (importør) på en innførselsdeklarasjon, eller feil avsender (eksportør) på en utførselsdeklarasjon.

Hvis en eller flere fakturaer skal stå igjen på tolldeklarasjonen fordi varene tilhører eier/kunde, brukes typetilfellet0040.

0023

Klassifisering

Ja

Feil varenummer er benyttet (som fører til feil toll- og avgiftssats).

Typetilfellet benyttes også der en endring av varenummer (klassifisering) ikke påvirker ev. fastsatt toll- og avgifter på tolldeklarasjonen, eller der det ikke er fastsatt toll- og avgifter.

 

0024

Mengde/grunnlag

Ja

Det er deklarert for lav eller for høy mengde (for lavt eller for høyt grunnlag), herunder også omberegninger når importør (tollskyldner) har tillatelse til etterberegning fra tollregionene pga. at eksakt tollverdi ikke kunne fastsettes på fortollingstidspunktet.

Eksempler: Feil valuta, feil registrert fakturabeløp (punchefeil), feil deklarert fraktbeløp, feil registrert statistisk verdi på varelinjenivå, feil vekt/liter som grunnlag for toll og særavgifter

 

0028

Preferanse/opprinnelse

Ja

Feil preferanse ble lagt til grunn ved fortollingen.

Eksempel: Oversett gyldig opprinnelsesbevis (fakturaerklæring/sertifikat) som forelå på fortollingstidspunktet, men som ikke ble hensyntatt (refusjon). Feil benyttet preferanse for varer som ikke er preferanseberettiget, og hvor toll skal beregnes (etterberegning).

 

0030

Toll- og avgiftsfritak

Ja

Vilkår for fritak var oppfylt, men ble ikke tatt til følge ved fortollingen (fastsettelsen). Typetilfellet gjelder også uberettiget/feil bruk av fritakskode (fritakshjemmel).

Eksempler: Bøker i siste omsetningsledd, ambassadegods, flyttegods, gaver, kunstverk kjøpt direkte fra nålevende kunstnere, garantireparasjon, gyldige betalingsmidler (mynter/sedler), lavverdisendinger (med verdi under 350 kr inkl. frakt- og forsikringskostnader)

Det skal ikke henvises til mva-fritak på innførselsdeklarasjoner til mva-registrerte virksomheter, verken med M2 eller TXT.

0031

Unntaksdokument

Ja

Feil unntaksdokument ble lagt til grunn ved fortollingen. Manglende bruk av gyldig unntaksdokument som forelå på fortollingstidspunktet.

Eksempler: Individuelt fritaksdokument (UND) gitt av Tolletaten og unntaksdokument gjeldende for alle (GEN) gitt av Tolletaten.

 

0033

Refusjon på grunn av innhenting av

dokumentasjon i ettertid

Nei

Opprinnelsesdokumentasjon (fakturaerklæring/sertifikat) som ikke forelå på fortollingstidspunktet, men som utstedes senere og/eller fremlegges etter at opprinnelig vedtak ble truffet.

Andre eksempler: Unntaksdokument som ikke forelå ved fortollingen, men som ble utstedt senere av Tolletaten.

 

0038

Deklarasjonen utgår

Ja

Deklarasjonen skal utgå i sin helhet fordi varene ikke er innført eller utført. Det betyr sletting av alle varelinjer.

NB! Typetilfellet skal ikke brukes i tilfeller der det ved en feil er laget to tolldeklarasjoner for en og samme sending og hvor den ene tolldeklarasjonen søkes slettet. Da benyttes typetilfellet 0021 alt. 0022.

Se til sammenligningbeskrivelsen avtypetilfellene 0021og 0022.

0039

Prosedyreendring

Ja

Feil prosedyre er deklarert.

NB! Prosedyreendring som fører til endring av deklarasjonskategori fra FU til MA eller endring av ekspedisjonstype kan ikke gjøres ved elektronisk omberegning.

Eksempler (innførsel): Endring fra prosedyrekode 40 til 41 og fra 40 til 49 (eller omvendt) er mulig. Derimot er en endring fra prosedyrekode 40 til 44 eller 45 ikke mulig, men det er mulig fra 44 og 45 til 40. Videre er det mulig å endre fra prosedyrekode 60 til 61, 63, 64, 66 eller 68 (eller omvendt).

Eksempler (utførsel): Endring fra prosedyrekode 10 til 11, 12, 14, 15, 17, 18 eller 19 (eller omvendt) er mulig. Videre er det mulig å endre fra 20 til 21, 22 eller 24 (eller omvendt), og fra 31 til 32, 33, 34, 37, 38 og 39 (eller omvendt).

Endring av ekspedisjonstype betyr f.eks. fra ordinær innførsel til midlertidig innførsel, eller fra ordinærutførsel til gjenutførsel.

Ta kontakt medTolletaten ved ev. spørsmål om muligheten for endring av prosedyrekode ved elektronisk omberegning.

0040

Feil/manglende faktura

Ja

Feil faktura lagt til grunn ved fortollingen eller uteglemt faktura.

 

0041

Gjenutførsel

Nei

Gjenutførsel av varer etter tidligere innførsel, eksempelvis retur etter reklamasjon eller benyttet angrerett. Deklaranter med flere slike sendinger på samme deklarasjon bør vurdere å samle opp over en viss periode for deretter å sende inn en elektronisk omberegning.

Gjelder bare for søknader til Tolletaten om refusjon av toll.

0050

Feilliste

Ja

Omberegning (oppretting) på bakgrunn av feilliste. Kategori EB, RE og SO kan benyttes. Omberegningen kan være et nulloppgjør.

Ved innsendt omberegning må det i søknadsteksten fremkomme hva som ble gjort feil ved fortollingen og hva som skal være riktig etter endringen.

0051

Tollnedsettelser og tollkvoter

Ja

Tollnedsettelser og tollkvoter som forelå på fortollingstidspunktet, gitt av Landbruksdirektoratet.

Eksempel: Oversett gyldig tollnedsettelse som forelå på fortollingstidspunktet.

 

0052

Tollnedsettelser og tollkvoter innhentet i ettertid

Nei

Tollnedsettelser og tollkvoter som ikke forelå på fortollingstidspunktet, men som er utstedt av Landbruksdirektoratet i ettertid.

 

0088

Manuell beregning av Tolletaten

Nei

Særskilte tilfeller

NB! Typetilfellet skal bare brukes i særskilte saker der Tolletaten i forkan av omberegningen spesifikt har gitt beskjed om bruk av typetilfellet.

 

0097

Statistisk oppretting, EB/RE

Nei

Endringer av statistisk karakter som ikke kan løses ved kategorien SO. Gir ingen endring i toll- og avgifter.

Eksempel: Endring av avsender på en innførselsdeklarasjon og mottaker på en utførselsdeklarasjon. Endring av opprinnelsesland som ikke endrer ev. beregning av toll. Endring av fakturanummer og fakturadato. Endring av tillatelser og lisenser mv. oppgitt i rubrikk nr. 44 på tolldeklarasjonen.

Se til sammenligning beskrivelsen av typetilfellet 0098.

0098

Statistiske opprettinger, SO

Nei

Omberegning (oppretting) for å endre statistiske opplysninger som ikke påvirker toll- og avgiftsbeløpet.

NB! Typetilfellet kan bare brukes i kombinasjon med kategorien SO.

Ved kategorien SO kan bare følgende rubrikker på en tolldeklarasjon endres: 06 - antall kolli, 14 - deklarant (ikke ved dagskreditt), 15A - avsenderland (innførsel), 17A - bestemmelsesland (utførsel), 19 - container, 21 - transportmiddelets nasjonalitet, 24A - transaksjonstype, 25 - transportmåte ved grensen, 29 - utpasseringstollsted, 30 - varenes lagringssted, 31 - kolli og varebeskrivelse, 31 - chassisnummer, 35 - bruttovekt, 38 - nettovekt, 41 - mengde i annen enhet, 43 - verdifastsettelseskode, 49 - godsnummer og feltet «produksjonsfylke» ved utførsel.

SO-deklarasjoner sendes til egen tildelt ekspedisjonsenhet, og kan ikke sendes til ekspedisjonsenheten som behandler RE- og EB-deklarasjoner.
Del med andre: