Gå til innhold

Typetilfeller til bruk ved elektroniske omberegninger

Her finner du typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske omberegninger.

Typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske omberegninger

 

Nr:

Typetilfelle:

 

Renterplikt:

Beskrivelse og eksempler – ikke   uttømmende:

 

Merknader:

0019

Særavgift

Ja

Særavgift utelatt ved deklareringen eller særavgift som ikke skulle   vært fastsatt er deklarert.

 

Eksempler: Fastsettelse av særavgift   på tolldeklarasjonen for registrerte virksomheter hos Skatteetaten (UTB).   Manglende fastsettelse av FK-avgift, SJ-avgift, SM-avgift mv. for   særavgiftspliktige varer, eller feil fastsettelse av særavgift for   avgiftsfrie varer

Dersom deklarert særavgift er blitt fastsatt av feil   avgiftsgrunnlag, brukes typetilfellet 0024.

0020

Avgiftskode/avgiftssats

Ja

Bruk av feil avgiftstype/gruppe/sekvens som gir feil   avgiftssats.

 

Eksempler: FK 106 til FK 107, MG 400   til MG 410, KF 120 til KF 810 og

MV 1 til MV 2 (gjelder bare for privatpersoner og firmaer som   ikke er mva-registrerte

der mva. skal fastsettes på tolldeklarasjonen)

 

0021

Fastsatt dobbelt

Ja

 

Varen er deklarert to ganger.

NB! Typetilfellet benyttes bare dersom   deklarasjonen skal slettes i sin helhet. Varelinjene skal slettes.

 

Eksempler: Det er blitt lagd to   innførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til Norge, eller to   utførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til utlandet.

Hvis en eller flere

fakturaer skal stå igjen på tolldeklarasjonen, brukes typetilfellet   0040.

0022

Feil eier/kunde

Ja

Varen er deklarert på feil kunde.

NB! Typetilfellet benyttes bare dersom   deklarasjonen skal slettes i sin helhet. Varelinjene skal slettes.

 

Eksempler: Varen er blitt deklarert   på feil mottaker (importør) på en innførselsdeklarasjon, eller feil avsender   (eksportør) på en utførselsdeklarasjon.

Hvis en eller flere

fakturaer skal stå igjen på tolldeklarasjonen fordi varene   tilhører eier/kunde, brukes typetilfellet 0040.

0023

Klassifisering

Ja

Feil varenummer er benyttet (som fører til feil toll- og   avgiftssats).

 

Typetilfellet benyttes også der en endring av varenummer   (klassifisering) ikke påvirker ev. fastsatt toll- og avgifter på   tolldeklarasjonen, eller der det ikke er fastsatt toll- og avgifter.

Et varenummer er bestemmende for toll- og avgiftsfastsettelsen   og ev. restriksjoner, og derfor bør vi bruke 0023 i alle tilfeller.

0024

Mengde/grunnlag

Ja

Det er deklarert for lav eller for høy mengde (for lavt eller   for høyt grunnlag), herunder også omberegninger når importør (tollskyldner) har   tillatelse til etterberegning fra tollregionene pga. at eksakt tollverdi ikke   kunne fastsettes på fortollingstidspunktet.

 

Eksempler: Feil valuta, feil   registrert fakturabeløp (punchefeil), feil deklarert fraktbeløp, feil   registrert statistisk verdi på varelinjenivå, feil vekt/liter som grunnlag   for toll og særavgifter

 

0027

Overtallig/manko

Ja

Endring av deklarasjon pga. varer som kan knyttes til et   deklarert godsnummer.

 

0028

Preferanse/opprinnelse

Ja

Feil preferanse ble lagt til grunn ved fortollingen.

 

Eksempel: Oversett gyldig   opprinnelsesbevis (fakturaerklæring/sertifikat) som forelå på fortollingstidspunktet,   men som ikke ble hensyntatt (refusjon). Feil benyttet preferanse for varer   som ikke er preferanseberettiget, og hvor toll skal beregnes (etterberegning)

 

 

 

0029

Tilleggskode/fritakskode

Ja

Uberettiget   bruk av tilleggskoder/fritakskoder (ikke understøttende dokumentasjon).

Uteglemte   tilleggskoder/fritakskoder.

 

0030

Toll- og avgiftsfritak

 

 

 

 

 

Ja

 

 

Vilkår for fritak var oppfylt, men ble ikke tatt til følge ved   fortollingen (fastsettelsen).

 

Typetilfellet gjelder også uberettiget/feil bruk av fritakskode   (fritakshjemmel).

 

Eksempler: Bøker i siste omsetningsledd,   ambassadegods, flyttegods, gaver, kunstverk kjøpt direkte fra nålevende   kunstnere, garantireparasjon, gyldige betalingsmidler (mynter/sedler),   lavverdisendinger (med verdi under 350 kr inkl. frakt- og forsikringskostnader)

 

Det skal ikke henvises           til mva-fritak på   innførselsdeklarasjoner til mva-registrerte virksomheter, verken med M2 eller   TXT.

0031

Unntaksdokument

Ja

Feil unntaksdokument ble lagt til grunn ved fortollingen. Manglende   bruk av gyldig unntaksdokument som forelå på fortollingstidspunktet.

 

Eksempler: Individuelt   fritaksdokument (UND) gitt av Tolletaten og unntaksdokument gjeldende for   alle (GEN) gitt av Tolletaten

 

0033

Refusjon på grunn

av innhenting av dokumentasjon i ettertid

Nei

Opprinnelsesdokumentasjon (fakturaerklæring/sertifikat) som ikke   forelå på fortollingstidspunktet, men som utstedes senere og/eller fremlegges   etter at opprinnelig vedtak ble truffet.

 

Andre eksempler: Unntaksdokument som   ikke forelå ved fortollingen, men som ble utstedt senere av Tolletaten

 

0038

Deklarasjonen utgår

Ja

Deklarasjonen skal utgå i sin helhet fordi   varene ikke er innført eller   utført. Det betyr sletting av alle varelinjer.

 

NB!   Typetilfellet skal ikke brukes i tilfeller der det ved en feil er   laget to tolldeklarasjoner for en og samme sending og hvor den ene   tolldeklarasjonen søkes slettet. Da benyttes typetilfellet 0021 alt. 0022.

 

Se til sammenligning beskrivelsen av   typetilfellene 0021

og 0022.

0039

Prosedyreendring

Ja

Feil prosedyre er deklarert.

 

NB!   Prosedyreendring som fører til endring av deklarasjonskategori fra FU til MA eller endring av ekspedisjonstype kan ikke gjøres ved   elektronisk omberegning.

 

Eksempler (innførsel): Endring fra prosedyrekode 40 til 41 og fra   40 til 49 (eller omvendt)    er mulig.   Derimot er en endring fra prosedyrekode 40 til 44 eller 45 ikke mulig, men   det er mulig fra 44 og 45 til 40. Videre er det mulig å endre fra   prosedyrekode 60 til 61, 63, 64, 66 eller 68 (eller omvendt).

 

Eksempler (utførsel): Endring fra prosedyrekode 10 til 11, 12,   14, 15, 18 eller 19 (eller omvendt) er mulig. Videre er det mulig å endre fra   20 til 21, 22 eller 24 (eller omvendt) og fra 31 til 32, 33, 34, 37, 38 og 39   (eller omvendt).

Endring av ekspedisjons-type betyr f.eks.   fra ordinær innførsel til midlertidig innførsel, eller fra ordinær utførsel   til gjenutførsel.

 

Ta kontakt med Tolletaten ved ev. spørsmål   om muligheten for endring

av prosedyrekode ved elektronisk   omberegning.

0040

Feil/manglende faktura

Ja

Feil faktura lagt til grunn ved   fortollingen eller uteglemt faktura.

 

0041

Gjenutførsel

Nei

Gjenutførsel av varer etter tidligere   innførsel, eksempelvis retur etter reklamasjon eller benyttet angrerett.   Deklaranter med flere slike sendinger på samme deklarasjon bør vurdere å   samle opp over en viss periode for deretter å sende inn en elektronisk omberegning.

Gjelder bare for søknader til Tolletaten om   refusjon av toll.

0050

Feilliste

          Ja

Omberegning (oppretting) på bakgrunn av   feilliste. Kategori EB, RE og SO kan benyttes. Omberegningen kan være et   nulloppgjør.

 

 

Ved innsendt omberegning må det i   søknadsteksten fremkomme hva som ble gjort feil ved fortollingen og hva som   skal være riktig etter endringen.

0051

Tollnedsettelser og tollkvoter

Ja

Tollnedsettelser og tollkvoter som forelå   på fortollingstidspunktet, gitt av Landbruksdirektoratet.

 

Eksempel: Oversett gyldig   tollnedsettelse som forelå på fortollingstidspunktet.

 

0052

Tollnedsettelser og tollkvoter innhentet i   ettertid

Nei

Tollnedsettelser og tollkvoter som ikke   forelå på fortollingstidspunktet, men som er utstedt av Landbruksdirektoratet   i ettertid.

 

0097

Statistisk oppretting, EB/RE

Nei

Endringer av statistisk karakter som ikke   kan løses ved kategorien SO. Gir ingen endring i toll- og avgifter.

 

Eksempel:   Endring av avsender på en innførselsdeklarasjon og mottaker på en   utførselsdeklarasjon. Endring av opprinnelsesland som ikke endrer ev.   beregning av toll. Endring av fakturanummer og fakturadato. Endring av   tillatelser og lisenser mv. oppgitt i rubrikk nr. 44 på tolldeklarasjonen

Se til sammenligning beskrivelsen av   typetilfellet 0098.

0098

Statistiske opprettinger,

SO

Nei

Omberegning (oppretting) for å endre   statistiske opplysninger som ikke påvirker toll- og avgiftsbeløpet.

 

NB!   Typetilfellet kan bare brukes i kombinasjon med kategorien SO.

 

Ved kategorien SO kan bare følgende   rubrikker på en tolldeklarasjon endres: 06 - antall kolli, 14 - deklarant   (ikke ved dagskreditt), 15A - avsenderland (innførsel), 17A -   bestemmelsesland (utførsel), 19 - container, 21 - transportmiddelets   nasjonalitet, 24A - transaksjonstype, 25 - transportmåte ved grensen, 29 -   utpasseringstollsted, 30 - varenes lagringssted, 31 - kolli og   varebeskrivelse, 31 - chassisnummer, 35 - bruttovekt, 38 - nettovekt, 41 -   mengde i annen enhet, 43 - verdifastsettelseskode, 49 - godsnummer og feltet   «produksjonsfylke» ved utførsel.

SO-deklarasjoner

sendes til egen tildelt ekspedisjonsenhet,   og

kan ikke sendes til   ekspedisjonsenheten som behandler RE- og EB-deklarasjoner.

 

Oppdatert:   15. oktober 2018

 

 

Del med andre: