Gå til innhold

Typetilfeller til bruk ved elektroniske omberegninger

Her finner du typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske omberegninger.

Typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske omberegninger

Nr:

Typetilfelle:

 Renterplikt:

Beskrivelse og eksempler – ikke uttømmende:

 Merknader:

0019

Særavgift

Ja

Særavgift utelatt ved deklareringen eller særavgift som ikke skulle  vært fastsatt er deklarert.

Omberegningen skal være med varelinjer.

 Eksempler: Fastsettelse av særavgift på tolldeklarasjonen for uregistrerte særavgiftspliktige virksomheter hos Skatteetaten. Manglende fastsettelse av FK-avgift, SJ-avgift, SM-avgift mv. for særavgiftspliktige varer, eller feil fastsettelse av særavgift for avgiftsfrie varer

Dersom deklarert særavgift er blitt fastsatt av feil   avgiftsgrunnlag, brukes typetilfellet 0024.

0020

Avgiftskode/avgiftssats

Ja

Bruk av feil avgiftstype/gruppe/sekvens som gir feil   avgiftssats.

Omberegningen skal være med varelinjer.

 Eksempler: FK 106 til FK 107, MG 400 til MG 410, KF 120 til KF 810 og MV 1 til MV 2 (gjelder bare for privatpersoner og virksomhter som ikke er mva-registrerte der mva. skal fastsettes på tolldeklarasjonen).

 

0021

Fastsatt dobbelt

Ja

 

Varen er deklarert to ganger.

NB! Typetilfellet benyttes bare dersom deklarasjonen skal slettes i sin helhet. Det betyr sletting av alle varelinjer.

 Eksempler: Det er blitt lagd to innførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til Norge, eller to utførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til utlandet.

Hvis en eller flere  fakturaer skal stå igjen på tolldeklarasjonen, brukes typetilfellet   0040.

0022

Feil eier/kunde

Ja

Varen er deklarert på feil kunde.

NB! Typetilfellet benyttes bare dersom deklarasjonen skal slettes i sin helhet. Det betyr sletting av alle varelinjer.

 Eksempler: Varen er blitt deklarert på feil mottaker (importør) på en innførselsdeklarasjon, eller feil avsender (eksportør) på en utførselsdeklarasjon.

Hvis en eller flere fakturaer skal stå igjen på tolldeklarasjonen fordi varene  tilhører eier/kunde, brukes typetilfellet 0040.

0023

Klassifisering

Ja

Feil varenummer er benyttet (som fører til feil toll- og avgiftssats). 

Omberegningen skal være med varelinjer.

 Typetilfellet benyttes også der en endring av varenummer (klassifisering) ikke påvirker ev. fastsatt toll- og avgifter på tolldeklarasjonen, eller der det ikke er fastsatt toll- og avgifter.

 

0024

Mengde/grunnlag

Ja

Det er deklarert for lav eller for høy mengde (for lavt eller for høyt grunnlag), herunder også omberegninger når importør (tollskyldner) har tillatelse til etterberegning fra Tolletaten pga. at eksakt tollverdi ikke kunne fastsettes på fortollingstidspunktet.

Omberegningen skal være med varelinjer.

 Eksempler: Feil valuta, feil registrert fakturabeløp (punchefeil), feil deklarert fraktbeløp, feil registrert statistisk verdi på varelinjenivå, feil vekt/liter som grunnlag for toll og særavgifter.

 

0028

Preferanse/opprinnelse

Ja

Feil preferanse ble lagt til grunn ved fortollingen.                           

Omberegningen skal være med varelinjer.

 Eksempel: Oversett gyldig opprinnelsesbevis (fakturaerklæring/sertifikat) som forelå på fortollingstidspunktet, men som ikke ble hensyntatt (refusjon). Feil benyttet preferanse for varer   som ikke er preferanseberettiget, og hvor toll skal beregnes (etterberegning)

  

 

0030

Toll-  og avgiftsfritak

 

 

 

 

 

Ja

 Vilkår for fritak var oppfylt, men ble ikke tatt til følge ved fortollingen (fastsettelsen).

 Typetilfellet gjelder også uberettiget/feil bruk av fritakskode (fritakshjemmel).

Omberegningen skal også være med varelinjer.

 Eksempler: Bøker i siste omsetningsledd, ambassadegods, flyttegods, gaver, kunstverk kjøpt direkte fra nålevende kunstnere, garantireparasjon, gyldige betalingsmidler (mynter/sedler), lavverdisendinger (med verdi under 350 kr inkl. frakt- og forsikringskostnader). Varer som er handlet på Internett under VOEC-ordningen som feilaktig har blitt fortollet og avgifter fastsatt, ved omberegning oppgis referansekode VEC og VOEC.nr i rubrikk 44.

 Det skal ikke henvises til mva-fritak på   innførselsdeklarasjoner til mva-registrerte virksomheter, verken med M2 eller TXT.

0031

Unntaksdokument

Ja

Feil unntaksdokument ble lagt til grunn ved fortollingen. Manglende bruk av gyldig unntaksdokument som forelå på fortollingstidspunktet.             

Omberegningen skal være med varelinjer. 

 Eksempler: Individuelt fritaksdokument (UND) gitt av Tolletaten og unntaksdokument gjeldende for alle (GEN) gitt av Tolletaten.

 

0033

Refusjon på grunn av innhenting av dokumentasjon i ettertid

Nei

Opprinnelsesdokumentasjon (fakturaerklæring/sertifikat) som ikke forelå på fortollingstidspunktet, men som utstedes senere og/eller fremlegges etter at opprinnelig vedtak ble truffet.                                                                       

Ombergeningen skal være med varelinjer.

Andre eksempler: Unntaksdokument som ikke forelå ved fortollingen, men som ble utstedt senere av Tolletaten.

 

0038

Deklarasjonen utgår

Ja

Deklarasjonen skal utgå i sin helhet fordi varene ikke er innført eller utført. Det betyr sletting av alle varelinjer.

 NB! Typetilfellet skal ikke brukes i tilfeller der det ved en feil er  laget to tolldeklarasjoner for en og samme sending og hvor den ene tolldeklarasjonen søkes slettet. Da benyttes typetilfellet 0021 alt. 0022.

 Se til sammenligning beskrivelsen av   typetilfellene 0021og 0022.

0039

Prosedyreendring

Ja

Feil prosedyre er deklarert.

NB! Prosedyreendring som fører til endring av deklarasjonskategori fra FU til MA eller endring av ekspedisjonstype kan ikke gjøres ved elektronisk omberegning på innførsel, dette er kun mulig på utførselsdeklarasjoner.

Omberegningen skal være med varelinjer.

Eksempler (innførsel): Endring fra prosedyrekode 40 til 41 og fra 40 til 49 (eller omvendt) er mulig. Derimot er en endring fra prosedyrekode 40 til 44 eller 45 ikke mulig, men det er mulig fra 44 og 45 til 40. Videre er det mulig å endre fra prosedyrekode 60 til 61, 63, 64, 66 eller 68 (eller omvendt).

Eksempler (utførsel): Det er mulig å endre ekspedisjonstype (med tilhørende prosedyrekode) i alle tilfeller.

Endring av ekspedisjons-type betyr f.eks. fra ordinær innførsel til midlertidig innførsel, eller fra ordinær utførsel til gjenutførsel.

0040

Feil/manglende faktura

Ja

Feil faktura lagt til grunn ved   fortollingen eller uteglemt faktura.

Omberegningen skal være med varelinjer.

 

0041

Gjenutførsel

Nei

Gjenutførsel av varer etter tidligere innførsel, eksempelvis retur etter reklamasjon eller benyttet angrerett. Deklaranter med flere slike sendinger på samme deklarasjon bør vurdere å samle opp over en viss periode for deretter å sende inn en elektronisk omberegning.

Omberegningen kan være med eller uten varelinjer.

Gjelder bare for søknader til Tolletaten om refusjon av toll.

0050

Feilliste

          Ja

Omberegning (oppretting) på bakgrunn av feilliste. Kategori EB, RE og SO kan benyttes. Omberegningen kan være et nulloppgjør.

Omberegningen skal være med varelinjer

 Ved innsendt omberegning må det i   søknadsteksten fremkomme hva som ble gjort feil ved fortollingen og hva som skal være riktig etter endringen.

0051

Tollnedsettelser og tollkvoter

Ja

Tollnedsettelser og tollkvoter som forelå på fortollingstidspunktet, gitt av Landbruksdirektoratet.

Omberegningen skal være med varelinjer.

 Eksempel: Oversett gyldig tollnedsettelse som forelå på fortollingstidspunktet. Feil bruk (uberettiget) av en tollnedsettelse som ikke er gyldig/gjeldende for varen som ble fortollet.

 

0052

Tollnedsettelser og tollkvoter innhentet i   ettertid

Nei

Tollnedsettelser og tollkvoter som ikke forelå på fortollingstidspunktet, men som er utstedt av Landbruksdirektoratet i ettertid.

Omberegningen skal være med varelinjer.

 

0097

Statistisk oppretting, EB/RE

Nei

Endringer av statistisk karakter som ikke kan løses ved kategorien SO. Gir ingen endring i toll- og avgifter.

Omberegningen skal være med varelinjer.

Eksempel:   Endring av avsender på en innførselsdeklarasjon og mottaker på en utførselsdeklarasjon. Endring av opprinnelsesland som ikke endrer ev.   beregning av toll. Endring av fakturanummer og fakturadato. Endring av   tillatelser og lisenser mv. oppgitt i rubrikk nr. 44 på tolldeklarasjonen.

Se til sammenligning beskrivelsen av   typetilfellet 0098.

0098

Statistiske oppretting,   SO

Nei

Omberegning (oppretting) for å endre statistiske opplysninger som ikke påvirker toll- og avgiftsbeløpet.

 NB!  Typetilfellet kan bare brukes i kombinasjon med kategorien SO.

Omberegningen skal være med varelinjer.

Ved kategorien SO kan bare følgende   rubrikker på en tolldeklarasjon endres:

06 - antall kolli,

14 - deklarant   (ikke ved dagskreditt),

15A - avsenderland (innførsel),

17A -   bestemmelsesland (utførsel),

19 - container,

21 - transportmiddelets   nasjonalitet,

24A - transaksjonstype,

25 - transportmåte ved grensen,

29 - utpasseringstollsted,

30 - varenes lagringssted,

31 - kolli og varebeskrivelse,

31 - chassisnummer,

35 - bruttovekt,

38 - nettovekt,

41 - mengde i annen enhet,

43 - verdifastsettelseskode,

49 - godsnummer

Feltet «produksjonsfylke» ved utførsel.

SO- deklarasjoner sendes til egen tildelt ekspedisjonsenhet, og kan ikke sendes til   ekspedisjonsenheten som behandler RE- og EB-deklarasjoner.

 

Oppdatert:   05.06.20