Gå til innhold

Typetilfeller til bruk ved elektroniske endringsmeldinger

Her finner du typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske endringsmeldinger.

Typetilfeller (årsakstilfeller) til bruk ved elektroniske endringsmeldinger

Nr:

Typetilfelle:

 Renterplikt:

Beskrivelse og eksempler – ikke uttømmende:

 Merknader:

0019

Særavgift

Ja

Særavgift utelatt ved deklareringen eller særavgift som ikke skulle vært fastsatt er deklarert.

Eksempler: Fastsettelse av særavgift på deklarasjonen for uregistrerte særavgiftspliktige virksomheter hos Skatteetaten. Manglende fastsettelse av FK-avgift, SJ-avgift, SM-avgift mv. for særavgiftspliktige varer, eller feil fastsettelse av særavgift for avgiftsfrie varer

Dersom deklarert særavgift er blitt fastsatt av feil avgiftsgrunnlag, brukes typetilfellet 0024.

0020

Avgiftskode/avgiftssats

Ja

Bruk av feil avgiftstype/gruppe/sekvens som gir feil avgiftssats.

Eksempler: FK 106 til FK 107, MG 400 til MG 410, KF 120 til KF 810 og MV 1 til MV 2 (gjelder bare for privatpersoner og virksomhter som ikke er mva-registrerte der mva. skal fastsettes på deklarasjonen).

 

0021

Fastsatt dobbelt

Ja

 

Varen er deklarert to ganger.

NB! Typetilfellet benyttes bare dersom deklarasjonen skal slettes i sin helhet. Det betyr sletting av alle varelinjer.

Eksempler: Det er blitt lagd to innførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til Norge, eller to utførselsdeklarasjoner for en og samme varesending til utlandet.

Hvis en eller flere  fakturaer skal stå igjen på deklarasjonen, brukes typetilfellet 0040.

0022

Feil eier/kunde

Ja

Varen er deklarert på feil kunde.

NB! Typetilfellet benyttes bare dersom deklarasjonen skal slettes i sin helhet. Det betyr sletting av alle varelinjer.

Eksempler: Varen er blitt deklarert på feil mottaker (importør) på en innførselsdeklarasjon, eller feil avsender (eksportør) på en utførselsdeklarasjon.

Hvis en eller flere fakturaer skal stå igjen på deklarasjonen fordi varene  tilhører eier/kunde, brukes typetilfellet 0040.

0023

Klassifisering

Ja

Feil varenummer er benyttet (som fører til feil tollavgift- og avgiftssats). 

Typetilfellet benyttes også der en endring av varenummer (klassifisering) ikke påvirker ev. fastsatt tollavgift og andre avgifter på deklarasjonen, eller der det ikke er fastsatt tollavgift og andre avgifter.

 

0024

Mengde/grunnlag

Ja

Det er deklarert for lav eller for høy mengde (for lavt eller for høyt grunnlag), herunder også endringer når importør (tollavgiftspliktig) har tillatelse til etterberegning fra tolletaten pga. at eksakt tollverdi ikke kunne fastsettes på tidspunktet for overgang til fri disponering.

Eksempler: Feil valuta, feil registrert fakturabeløp (punchefeil), feil deklarert fraktbeløp, feil registrert statistisk verdi på varelinjenivå, feil vekt/liter som grunnlag for tollavgift og særavgifter

 

0028

Preferanse/opprinnelse

Ja

Feil preferanse ble lagt til grunn ved deklareringen for prosedyren overgang til fri disponering. 

 

Eksempel:Oversett gyldig opprinnelsesbevis (fakturaerklæring/sertifikat) som forelå på tidspunktetfor overgang til fri disponering, men som ikke ble hensyntatt (refusjon). Feil benyttet preferanse for varer som ikke er preferanseberettiget, og hvor tollavgift skal beregnes (etterberegning) 

 

0030

Toll-  og avgiftsfritak

 

 

Ja 

 

 

Vilkår for fritak var oppfylt, men ble ikke tatt til følge ved  deklarering for prosedyren overgang til fri disponering (fastsettelsen). 

 

Typetilfellet gjelder også uberettiget/feil bruk av fritakskode (fritakshjemmel). 

 

Eksempler: Bøker i siste omsetningsledd, ambassadegods, flyttegods, gaver, kunstverk kjøpt direkte fra nålevende kunstnere, garantireparasjon, gyldige betalingsmidler (mynter/sedler), lavverdisendinger (med verdi under 350 kr inkl. frakt- og forsikringskostnader), varer som er handlet på internett under VOEC-ordningen og som har blitt deklarertfor prosedyren overgang til fri disponering ved en feil, med fastsettelse av tollavgift og/eller merverdiavgift (referansekode VEC og VOEC-nummer benyttes i rubrikk nr. 44) 

Det skal ikke henvises til mva-fritak på innførselsdeklarasjoner til mva-registrerte virksomheter, verken med M2 eller TXT.

0031

Unntaksdokument

Ja

Feil unntaksdokument ble lagt til grunn ved deklarering for prosedyren overgang til fri disponering. 

Manglende bruk av gyldig unntaksdokumentsom forelå på stidspunktet for overgang til fri disponering. 

 

Eksempler:Individuelt fritaksdokument (UND) gitt av Tolletaten og unntaksdokument gjeldende for alle (GEN) gitt av Tolletaten 

 

0033

Tilbakebetaling på grunn av innhenting av dokumentasjon i ettertid

Nei

Opprinnelsesdokumentasjon (fakturaerklæring/sertifikat) som ikke forelåtidspunktetforovergang til fri disponering, men som utstedes senere og/eller fremlegges etter at opprinnelig vedtak ble truffet. 

 

Andre eksempler: Unntaksdokument som ikke forelå veddeklarering for prosedyren overgang til fri disponering, men som ble utstedt senere av Tolletaten 

 

0038

Deklarasjonen utgår

Ja

Deklarasjonen skal utgå i sin helhet fordi varene ikke er innført eller utført. Det betyr sletting av alle varelinjer.

 NB! Typetilfellet skal ikke brukes i tilfeller der det ved en feil er  laget to deklarasjoner for en og samme sending og hvor den ene deklarasjonen søkes slettet. Da benyttes typetilfellet 0021 alt. 0022.

Se til sammenligning beskrivelsen av typetilfellene 0021og 0022.

0039

Prosedyreendring

Ja

Feil prosedyre er deklarert.

NB! Det er ikke mulig ved elektronisk endringsmelding å endre fra ordinær innførsel eller fra gjeninnførsel til en midlertidig innførsel (eller omvendt).

Eksempler (innførsel): Endring fra prosedyrekode 40 og 41 (eller omvendt), og fra prosedyrekode 60 (eller omvendt). Videre er det mulig å endre ekspedisjonstype fra ordinær innførsel til gjeninnførsel (eller omvendt) i alle tilfeller.
Eksempler (utførsel): Det er mulig å endre ekspedisjonstype (med tilhørende prosedyrekode) i alle tilfeller.

Endring av ekspedisjons-type betyr f.eks. en endring fra ordinær innførsel til gjeninnførsel, eller fra ordinær utførsel til gjenutførsel.

Ta kontakt med Tolletaten ved spørsmål om endring av prosedyrekode ved elektronisk endringsmelding.

0040

Feil/manglende faktura

Ja

Feil faktura lagt til grunn ved deklarering for prosedyren overgang til fri disponeringeller uteglemt faktura. 

 

0041

Gjenutførsel

Nei

Gjenutførsel av varer etter tidligere innførsel, eksempelvis retur etter reklamasjon eller benyttet angrerett.  Deklarasjonspliktigeog tollrepresentanter med flere slike sendinger på samme deklarasjon bør vurdere å samle opp over en viss periode for deretter å sende inn en elektroniskendringsmelding. 

Gjelder bare for søknader til Tolletaten om refusjon av tollavgift.

0050

Feilliste

Ja

Endring(oppretting) på bakgrunn av feilliste. Kategori EB, REog SO kan benyttes. Endringen kan være et nulloppgjør. 

Ved innsendt ønske om endring må det i søknadsteksten fremkomme hva som ble gjort feil ved  deklarering for prosedyren overgang til disponeringog hva som skal være  riktig etter endringen. 

0051

Tollnedsettelser og tollkvoter

Ja

Tollavgiftsnedsettelser og tollkvoter som forelå på tidspunktet for overgang til fri disponering, gitt av Landbruksdirektoratet.

Eksempel: Oversett gyldig tollavgiftsnedsettelse som forelå på stidspunktet for overgang til fri disponering. Feil (uberettiget) bruk av tollavgiftsnedsettelse som ikke er gyldig/gjeldende for varen som ble deklarert for prosedyren overgang til fri disponering.

 

0052

Tollnedsettelser og tollkvoter innhentet i ettertid

Nei

Tollavgiftsnedsettelser og tollkvoter som ikke foretidspunktetfor overgang til fri disponering, men som er utstedt av Landbruksdirektoratet i ettertid. 

 

0088

Manuell beregning av Tolletaten

Nei

Særskilte tilfeller

NB! Typetilfelle skal bare brukes i særskilte saker der Tolletaten i forkant av endringen spesifikt har gitt beskjed om bruk av typetilfellet.

 

0097

Statistisk oppretting, EB/RE

Nei

Endringer av statistisk karakter som ikke kan løses ved kategorien SO. Gir ingen endring i tollavgift- og andreavgifter. 

Eksempel: Endring av avsender på en innførselsdeklarasjon og mottaker på en utførselsdeklarasjon. Endring av opprinnelsesland som ikke endrer ev. beregning av tollavgift. Endring av fakturanummer og fakturadato. Endring av tillatelser og lisenser mv. oppgitt i rubrikk nr. 44deklarasjonen 

Se til sammenligning beskrivelsen av typetilfellet 0098.

0098

Statistiske oppretting,   SO

Nei

Endring (oppretting) for å endre statistiske opplysninger som ikke påvirker tollavgift- og avgiftsbeløpet.

NB!  Typetilfellet kan bare brukes i kombinasjon med kategorien SO.

Ved kategorien SO kan bare følgende rubrikker på en tolldeklarasjon endres:

06 - antall kolli,

14 - deklarasjonspliktig (ikke ved dagskreditt),

15A - avsenderland (innførsel),

17A -   bestemmelsesland (utførsel),

19 - container,

21 - transportmiddelets   nasjonalitet,

24A - transaksjonstype,

25 - transportmåte ved grensen,

29 - utpasseringstollsted,

30 - varenes lagringssted,

31 - kolli og varebeskrivelse,

31 - chassisnummer,

35 - bruttovekt,

38 - nettovekt,

41 - mengde i annen enhet,

43 - verdifastsettelseskode,

49 - godsnummer

Feltet «produksjonsfylke» ved utførsel.

SO- deklarasjoner sendes til egen tildelt ekspedisjonsenhet, og kan ikke sendes til   ekspedisjonsenheten som behandler RE- og EB-deklarasjoner.

 

Oppdatert:   20.10.2021