Gå til innhold

Lettelser i deklarasjonsplikten ved inn- og utførsel

Det kan på gitte vilkår gis unntak fra kravet om å legge frem en fullstendig utfylt tolldeklarasjon.
Ved inn- og utførsel av varer plikter varemottaker/-avsender som hovedregel å legge fram en fullstendig utfylt tolldeklarasjon.
Tolldirektoratet har funnet å kunne gjøre unntak fra hovedregelen for visse typer sendinger.
 

Innførsel

Er det vanskelig å legge frem en fullstendig utfylt deklarasjon og det er av stor betydning at varen frigis kan det gjøres unntak fra hovedregelen i tollforskriften §§ 4-20-1(1) og 4-23-1(1). Dette sett i forhold til at det står om liv og helse, krisesituasjoner eller av stor økonomisk betydning.   
Det er forhold ved forsendelsen og ikke forhold hos deklaranten som åpner for at en foreløpig deklarasjon kan benyttes. Tolletaten vil vurdere begrunnelsen i hvert enkelt tilfelle.
 

Begrunnelse

Direktoratet presiserer at det er ikke noen rutine å få innvilget Foreløpig deklarasjon (FO). Hver FO er å betrakte som en søknad og vil bli behandlet deretter. Det er en nøye vurdering for høyt beskattede varer og varer som er belagt med restriksjoner så som matvarer, planter osv.

Vilkår

Før en eventuell innvilgelse av FO gis skal det foreligge nødvendige tillatelser.
 
Deklaranten skal i rubrikk 44 på den foreløpige deklarasjonen angi hvorfor det er vanskelig å avgi en fullstendig utfylt tolldeklarasjon og hvorfor det er viktig å få utlevert varen. Ubegrunnede foreløpige deklarasjoner vil bli avvist.
 
I tillegg skal disse punktene være oppfylt for å få stilt varene til fri rådighet før en fullstendig utfylt deklarasjon legges fram: 
 
 • "Foreløpig deklarering" skal foretas som en FO-deklarasjon i TVINN.
 • Den deklarerte mottakeren må ha gyldig tollkreditt.
 • Eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter må foreligge
 • Varene kan ikke ha vært kjørt direkte til varemottaker og lagret der i medhold av tollforskriften § 4-30-11.
 • Følgende rubrikker må fylles ut: 2, 6, 8, 14, 15a, 30, 31, 35, 48 og 49.

Den som legger frem en foreløpig deklarasjon skal legge frem en fullstendig utfylt deklarasjon innen 10 dager til tollmyndighetene der den foreløpige deklarasjonen ble lagt frem.

En foreløpig deklarasjon skal gjøres opp med en fullstendig utfylt deklarasjon og den fullstendig utfylte deklarasjonen skal ikke omfatte mer enn den foreløpige deklarasjonen.

Dersom tollmyndighetene har frigjort varen på grunnlag av en foreløpig deklarasjon, jf. § 4-20-1 fjerde ledd, skal det svares toll etter tollsatsen som gjaldt da varene ble frigjort. 
 

Sanksjoner

Hvis fristen på 10 dager for framleggelse av fullstendig utfylt deklarasjon oversittes, skal ordinære sanksjonsformer benyttes. Dette er bl.a. administrative tillegg, nekte innvilgelse av FO for perioder osv.
 

Lettelser i deklarasjonsplikten ved innførsel av treforedlingsprodukter (skurtømmer, massetrevirke, spon, sagflis, slip, celluloseflis, sagtømmer m.v.)

Med bakgrunn i de spesielle avregningsmetodene som benyttes for bl.a. tømmer, har Tolldirektoratet funnet å kunne gi ytterligere lettelser for treforedlingsprodukter. Ordningen gir bl.a rom for inntil 30 dagers frist for oppgjør av en foreløpig deklarasjon.
 
Følgende betingelser er satt for ordningen:
 
 • Ordningen kan gis etter søknad til regiondirektøren og skal kun innvilges for spesifikke varer for en periode på inntil 5 år.
 • "Foreløpig deklarering" skal foretas som en FO-deklarasjon i TVINN.
 • Den deklarerte mottakeren må ha gyldig tollkreditt.
 • Eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter må foreligge.
 • Det skal avgis en foreløpig deklarasjon for hver forsendelse.
 • Følgende rubrikker må fylles ut: 2, 6, 8, 14, 15a, 30, 31, 33, 35, 48 og 49.

Den som legger frem en foreløpig deklarasjon skal legge frem en fullstendig utfylt deklarasjon innen fastsatt antall dager i tillatelsen til tollmyndighetene der den foreløpige deklarasjonen ble lagt frem.

En foreløpig deklarasjon skal gjøres opp med en fullstendig utfylt deklarasjon og den fullstendig utfylte deklarasjonen skal ikke omfatte mer enn den foreløpige deklarasjonen. Endelige fortollinger for slike sendinger skal alltid gjøres opp kontant.

Dersom tollmyndighetene har frigjort varen på grunnlag av en foreløpig deklarasjon, jf. § 4-20-1 fjerde ledd, skal det svares toll etter tollsatsen som gjaldt da varene ble frigjort. 
 

Utførsel
 

Tolldirektoratet har gjort unntak fra hovedregelen i deklarasjonssystemet når det foreligger forhold som gjør at avsender, eller den som opptrer på hans vegne, mangler nødvendige opplysninger for å kunne foreta en fullstendig deklarering.
 

Søknad

Deklaranten skal i søknaden til regiondirektøren angi hvorfor det er vanskelig å avgi en fullstendig utfylt tolldeklarasjon og hvorfor det er viktig å kunne utføre varen. Det bemerkes at det skal være forhold ved forsendelsen og ikke forhold hos deklaranten som åpner for at foreløpig deklarering kan benyttes. Ubegrunnede søknader vil bli avvist.
 
Følgende betingelser er satt for ordningen:
 
 • Ordningen kan gis etter søknad til regiondirektøren og skal kun innvilges for spesifikke varer for en periode på inntil 5 år.
 • Eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter må foreligge
 • Det skal avgis en foreløpig deklarasjon for hver forsendelse og før utførsel av varene finner sted.
 • Følgende rubrikker må fylles ut: 2, 6, 8, 14, 17a, 29, 31, 33, og 35.
 • Rubrikk 44skal være fylt ut med opplysninger om eventuelle tillatelser.

Den som legger frem en foreløpig deklarasjon skal legge frem en fullstendig utfylt deklarasjon innen 10 dager til tollmyndighetene der den foreløpige deklarasjonen ble lagt frem.
En foreløpig deklarasjon skal gjøres opp med en fullstendig utfylt deklarasjon og den fullstendig utfylte deklarasjonen skal ikke omfatte mer enn den foreløpig deklarasjonen.
 

Lettelser i deklarasjonsplikten ved utførsel av olje, gass, fisk og fiskeprodukter

Det kan gis en frist på inntil 30 dager til å avgi en endelig deklarering i TVINN. Ellers gjelder de samme vilkår og betingelser som nevnt under ordinære lettelser i deklarasjonsplikten ved utførsel.
 

Lettelser i deklarasjonsplikten ved utførsel av treforedlingsprodukter (skurtømmer, massetrevirke, spon, sagflis, slip, celluloseflis, sagtømmer m.v.)

Det tillates at det produseres en foreløpig deklarasjon for en periode på inntil to uker. Denne skal gjøres opp med en endelig deklarasjon så snart endelig avregning foreligger, dog senest innen 45 dager etter at den foreløpige deklarasjonen ble ekspedert.

Den foreløpige deklarasjonen skal være ekspedert av Tolletaten før første forsendelse. En foreløpig deklarasjon fra én avsender skal kun inneholde forsendelser til én mottaker. 

Ellers gjelder de samme vilkår og betingelser som nevnt under ordinære lettelser i deklarasjonsplikten ved utførsel.
Del med andre: