Gå til innhold

Forenklede ordninger

Den hovedansvarlige for prosedyren eller mottakeren av varene i en transittering kan søke tollmyndighetene om forenklede ordninger

Du kan søke om følgende forenklinger:

 • Bruk av universalgaranti eller et garantifritak (kan brukes i alle land)
 • Bruk av en spesiell type forseglinger (kan brukes for transitteringer som startes i det landet hvor autorisasjonen er gitt)
 • Status som autorisert avsender (kan brukes for transitteringer som startes i det landet hvor autorisasjonen er gitt). Les om autorisert avsender
 • Status som autorisert mottaker (kan bare brukes i det landet hvor autorisasjonen er gitt). Les om autorisert mottaker
 • Særskilte ordninger for spesielle transportmåter (kan brukes i alle land): jernbane og lufttransport
 • bruk av andre forenklede ordninger som er omtalt i artikkel 6 i Transitteringskonvensjonen (bilaterale eller multilaterale avtaler)

Se artikkel 55 til vedlegg I til Transitteringskonvensjon

En søknad må inneholde alle fakta som tollmyndighetene trenger for å kunne kontrollere at de nødvendige vilkårene for den aktuelle forenklingen er oppfylt. Søknaden må være datert og underskrevet av den hovedansvarlige for prosedyren eller av mottakeren av varene.

Det er tollmyndighetene i landet hvor søkeren er etablert som skal behandle søknaden. Tollmyndighetene skal utstede en autorisasjon eller gi et skriftlig vedtak med begrunnelse ved et eventuelt avslag.

Generelle vilkår for alle forenklingene

For å kunne få innvilget forenklingene nevnt over, må visse vilkår være oppfylt. Vilkårene for de enkelte forenklingene varierer, men de som gjelder for alle kaller vi "generelle vilkår".

De generelle vilkårene listet i artikkel 57 til Vedlegg I er knyttet opp mot de ulike forenklingene: 

 • søkeren må være etablert i en avtaleparts tollområde;
 • søkeren må regelmessig benytte transitteringsordningen, eller søkeren har de praktiske standardene for kompetanse eller faglige kvalifikasjoner direkte knyttet til aktiviteten som utføres;
 • søkeren må ikke ha begått noen alvorlige eller gjentatte overtredelser av toll- eller skattelovgivningen;
 • søkeren viser  høyt nivå av kontroll over transportene sine og flyten av varene ved bruk av et styringssystem for registrering av forretningsdata og når hensiktsmessig transportdata, noe som muliggjør egnede tollkontroller;
 • søkeren har praktisk kompetanse eller faglige kvalifikasjoner direkte knyttet til aktiviteten som utføres.

Se artikkel 57 til vedlegg I til Transitteringskonvensjon