Gå til innhold

Godsregistrering og forpassing av containere som kommer med fartøy

Tollagerholdere som mottar containere med fartøy, kan nå søke Tolletaten om tillatelse til å forpasse disse videre uten å åpne dem og godsregistrere varene containerne inneholder. Lagerholdere som ønsker slik tillatelse, må søke Vareførselsdivisjonen og dokumentere behovet.

Regelverk

Ved innlegg på tollager skal tollagerholder registrere alle varer i tollagerregnskapet og føre regnskap over alle varer på tollageret. 

Videre skal tollagerholder melde fra til tollmyndighetene ved innlevering av merknadsjournal dersom det er uoverensstemmelse mellom varer som ankommer tollageret og fraktdokumentene. 

Tillatelse til å videresende containere uåpnet til annet tollager

Tolletaten kan gi tollagerholder som mottar containere som skal videresendes til annen tollagerholder tillatelse til å forpasse containerne videre til vedkommende tollagerholder i uåpnet stand. Slik tillatelse kan kun gis, etter søknad, dersom det ikke er mulig å fremskaffe informasjon om innholdet i containeren til å føre fullstendig tollagerregnskap etter regelverket.

Søknad om tillatelse til å forpasse uåpnede containere sendes til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten. Kontakt oss

Følgende krav må være oppfylt for å få tillatelse: 

  1. Søker må inneha bevilling for tollager A 

  1. Søker må dokumentere at tillatelsen er nødvendig for næringsvirksomheten 

Tillatelsen er en del av tollagerbevillingen og skal oppbevares som vedlegg til denne. Fastsatte bestemmelser om drift av tollager A gjelder også for tilleggstillatelsen. 

Tollagerholder med tillatelse skal godsregistrere hver container og føre tollagerregnskap basert på den informasjon som er mulig å fremskaffe. 

Innenlands fraktbrev skal benyttes som forpassingsdokument. 

For å kunne følge flyttingen av containeren skal mottakende tollagerholder sende rykkattest med nytt godsnummer til forrige lagerholder. Denne kan da kvittere den ut av sitt lagerregnskap. 

Endelig lagerholder åpner containeren, sjekker innholdet mot fraktdokumentene, godsregistrerer varene inn på sitt tollager og skriver merknadsjournal i henhold til gjeldende bestemmelser. 

Illustrasjon over godsregistrering og forpassing av containere som kommer med fartøy

Ikke tillatelse?

Tollagerholdere uten tillatelse til å forpasse containere må følge hovedregelen om å åpne containeren, registrere hver enkelt forsendelse og skrive merknadsjournal.