Gå til innhold

Regler for bruk av TIR-carnet

Her finner du en oversikt over regler for bruk og utfylling av TIR-carnet.

Bruk av TIR-carnet

Utstedelse

Det garanterende forbundet utsteder TIR-carnetet enten i avgangslandet eller i landet hvor carnetinnehaver har sitt forretningssted eller sin bopel.

Språk

TIR-carnetet er trykket på fransk med unntak av første omslagsside der rubrikkene også har engelsk tekst. Denne siden er oversettelse av "regler for bruk av TIR-carnet" skrevet på fransk på annen omslagsside.

Carnetinnehaver kan føye til tilleggssider med oversettelse av den trykte teksten

Gyldighet

TIR-carnetet er gyldig til tollmyndighetene fullfører TIR-transporten ved bestemmelsestollstedet Det er et krav at avgangstollstedet har tollekspedert carnetet innen tidsfristen som er fastsatt av forbundet som har utstedt carnetet (rubrikk 1 på første omslagsside og rubrikk 4 på kupongene).

Antall carneter

Du skal bare ha ett TIR-carnet for en kombinasjon av kjøretøy (koblede kjøretøy), eller for flere containere som er lastet enten på et enkelt kjøretøy eller på en kombinasjon av kjøretøy.

Antall avgangs- og bestemmelsestollsteder

Transport med TIR-carnet kan omfatte flere avgangs- og bestemmelsestollsteder, men det totale antallet skal ikke overstige åtte. Du kan bare fremlegge TIR-carnetet for bestemmelsestollsted hvis alle avgangstollstedene har akseptert TIR-carnetet.

Antall formularer

TIR-carnetet må inneholde to blad for avgangslandet, to blad for bestemmelseslandet og to blad for hvert land som passeres når det bare er ett avgangstollsted og ett bestemmelsestollsted. Du må ha to ekstra blad for ytterligere hvert avgangs- eller bestemmelsestollsted.

Vise carnetet ved tollstedet

Du skal vise frem TIR-carnetet sammen med kjøretøyet, kombinasjonen av kjøretøy eller containeren(e) ved hvert enkelt avgangstollsted, transitteringstollsted og bestemmelsestollsted.

Ved siste avgangstollsted, skal en tolltjenesteperson undertegne, datere og stemple i rubrikk 17 under godsmanifestet på alle arkene/kupongene i carnetet Godsmanifestet er en oversikt over varene som er dekket av gjeldende TIR-carnet

Utfylling av TIR-carnetet

Utvisking og overskriving

Du skal ikke foreta utviskinger eller overskrivinger på TIR-carnetet. Du skal streke over de uriktige opplysningene, og om nødvendig føye til påkrevde detaljerte opplysninger. Endrer du på carnetet, skal du markere med initialene dine og Tolletaten skal attestere på TIR-carnetet.

Opplysninger om registrering

Hvis nasjonal lovgivning ikke fastsetter krav om registrering av trailere og semitrailere, skal du oppgi identifikasjons- eller fabrikasjonsnummer istedenfor registreringsnummer.

Godsmanifestet

Du skal fylle ut godsmanifestet på avgangslandets språk, med mindre tollmyndigheten tillater at du bruker et annet språk. Tollmyndigheten i transitteringslandene kan kreve at det er oversatt til sitt eget språk. For å unngå forsinkelser av et slikt krav, kan det være lurt at sjåføren får med seg de nødvendige oversettelser.

Opplysningene på godsmanifestet bør carnetinnehaver skrive på maskin eller kopiere på en slik måte at dokumentet er klart leselig på alle bladene. Uleselige blad blir ikke godtatt av tollmyndighetene.

Separate blad av samme type som godsmanifestet, eller forretningspapirer med nødvendige opplysninger etter manifestet, kan carnetinnehaver hefte ved blankettene (kupongene) i carnetet

Alle blankettene (kupongene) skal inneholde

  • antall blad som er heftet ved (rubrikk 8)
  • antall kolli og varebeskrivelse (rubrikk 10), og
  • total bruttovekt oppført på de bladene som er heftet ved (rubrikk 11)

Når TIR-carnetet omfatter en kombinasjon av kjøretøyet eller flere containere, skal carnetinnehaver angi innholdet i hvert kjøretøy eller hver container separat i manifestet.


Hvis det er flere avgangs- eller bestemmelsestollsteder, skal du i manifestet tydelig skille informasjonen om varene til de ulike tollstedene. Det betyr at det i godsmanifestet skal komme tydelig frem hvilke varer som skal til Oslo og hvilke som skal til Bergen

Noen ganger krever tollmyndighetene dokumenter som pakksedler, fotografier og tegninger etc. til identifikasjon av tungt eller omfangsrikt gods. Tollmyndighetene skal i slike tilfeller attestere dokumentene, hefte dem på annen omslagsside i carnetet og gjøre en henvisning til dokumentene i rubrikk 8 på alle blankettene (artikkel 33).

Underskrift

TIR-carnetets innehaver eller dennes representant skal datere og underskrive alle blad (felt 14 og 15).

Uforutsette hendelser eller ulykker

Hvis forseglingen blir brutt eller godset tilintetgjort eller skadet ved en ulykke underveis, skal transportøren omgående ta kontakt med tollmyndigheten eller annen kompetent myndighet i det landet han er i.

Landets myndigheter skal snarest utarbeide en bekreftet rapport som tas inn i TIR-carnetet.

Transportøren kan bare laste om til et annet kjøretøy eller en annen container i nærvær av myndigheten som skal utarbeide rapporten.

Med mindre carnetet er påført ordene "Tungt eller omfangsrikt gods", skal erstattende kjøretøy eller container være godkjent for transport av gods med forsegling.

Transportør skal se til at kjøretøyet blir forseglet og at detaljer om forseglingen er angitt i rapporten.

Hvis ingen godkjente kjøretøy eller container er tilgjengelig, kan godset omlastes til et kjøretøy eller en container som ikke er godkjent. Kjøretøyet eller containeren må gi tilstrekkelig sikkerhet. Tollmyndigheten i de etterfølgende landene avgjør om også de kan tillate at transporten med TIR-carnet kan fortsette med dette kjøretøyet eller denne containeren.

Ved overhengende fare som gjør det nødvendig med avlessing av hele eller en del av lasten, kan transportør gripe inn på eget initiativ uten å vente på rette myndighet.

Transportør må kunne bevise at han var tvunget til å beskytte kjøretøyet, containeren eller lasten. Samtidig som transportør iverksatte nødvendige tiltak, må han kontakte rette myndighet for kontroll av forsegling av last, kjøretøy eller container. Transportør må fylle ut rapportskjema som myndighetene skal attestere (modellformular bakerst i carnetet).

Rapporten skal ligge ved TIR-carnetet frem til bestemmelsestollstedet.

Tolletaten anbefaler at forbundene gir transportørene et utvalg av rapporter på transittlandenes språk, i tillegg til modellformularet som er en del av TIR-carnetet.