Gå til innhold

NCTS fase 5 – informasjon til næringslivet

EU sin nye tollov, UCC, trådte i kraft 01.05.2016. Dette medførte endringer i Transitterings-konvensjonen. Konsekvensene av disse endringene er at NCTS også må oppdateres til å være i tråd med nytt regelverk og standardisert struktur og format. En fellesbenevnelse for disse endingene i NCTS er "Fase 5".

Feil i NCTS og midlertidige løsninger  

NCTS fase 5 innledning

Norge er en avtalepart til Transitteringskonvensjonen. NCTS er støttesystemet til konvensjonen. Som en avtalepart er det et krav å være knyttet til NCTS, herunder også til enhver tid å gjennomføre feilrettelser og endringer/oppdateringer bestemt av EU/Taxud.

Endringene i fase 5 går ut på at meldingsstrukturen i NCTS (samt andre EU-systemer blant annet AES, ICS2) skal tilpasses EUCDM (EU sin datamodell) som igjen er basert på WCO sin datamodell. De største endringene er i meldingen IE015 (deklarasjonsdata). Elementer av IE015 gjenspeiles i en rekke andre meldinger i større eller mindre grad, samt at det også på det internasjonale domenet innføres noen nye meldinger. Meldingsutvekslingen internasjonalt skal gå over fra EDIFACT til XML-format.

I NCTS fase 5 vil det videreføres muligheten for å kombinere en transittering med sikkerhetsdata (forhåndsvarsel).

Utfylling av en transitteringsdeklarasjon i NCTS fase 5

Her finner du detaljert informasjon om hvordan du fyller ut en transitteringsdeklarasjon i NCTS fase 5.

Veiledningen er skrevet basert på den informasjon vi har i dag og kan bli endret etter hvert.

Overgangsstrategi internasjonalt fra fase 4 til fase 5

CTC- landene (medlemmene av transitteringskonvensjonen) har i samråd med EU/Taxud besluttet en overgangsstrategi som går ut på en progressiv driftsstart, det vil si at de enkelte landene kan planlegge fremdrift etter egne ressurser. Overgangsperioden strekker seg fra og med 01.01.2021 til 01.12.2024. I løpet av dette tidsrommet foreligger det et krav til alle landene om å oppgradere til fase 5.

I overgangsperioden vil det derfor parallelt være land som fortsatt er i fase 4 mens andre har gått over til fase 5. For å håndtere meldingsutvekslingen mellom land som er i forskjellige faser, har EU/Taxud utviklet og vil drifte en konverteringsmodul (ieCA) sentralt fra EU. Norge har besluttet å benytte seg av denne.

Norges overgangsstrategi og konsekvenser for næringslivet (programvareleverandører og deklaranter)

NCTS fase 5 er en omfattende endring (oppgradering) som i stor grad påvirker dere programvareleverandører og igjen deres kunder, deklarantene. Dette da de største endringene er i meldingen IE015 (deklarasjonsdata).

Endringene i IE015 medfører at dere må skrive om deres programvare og gjennomføre en fullstendig programvaretest mot Tolletaten.

Norge går i produksjon med fase 5 ved en tilnærmet «Big-bang» strategi, dvs. både internasjonalt (Common Domain -CD) og nasjonalt (External Domain-ED) samme dato, 06.03.2024 klokken 16.00 - 22.00. oppgraderes NCTS fase 4 til NCTS fase 5 med overgang fra EDIFACT til XML.

NCTS produksjonsmiljø stanses i forbindelse med aktiviteten. Tolletaten kan motta XML-meldinger, men transitteringer blir ikke behandlet så lenge aktiviteten pågår.

Det vil bli gitt beskjed når NCTS fase 5 er operativt. Nødprosedyre må benyttes den tiden NCTS fase 5 er nede.

Alle deklarantene må være klare til å kunne starte opp transitteringer i NCTS fase 5 fra denne datoen. 

Alle deklarantene må være klare til å kunne starte opp transitteringer i fase 5 fra denne datoen. 

Utgående transitteringer:

 • Alle nye transitteringer skal startes i NCTS fase 5 fra 06.03.2024 kl 16:00, og det skal benyttes XML format

 • Transitteringer startet i NCTS fase 4 før overgangen til NCTS fase 5 (06.03.2024 klokken 16.00) vil avsluttes i NCTS fase 5. Det vil si at deklarantene mottar IE045 (Write-Off-Notification) i NCTS fase 5

Inngående transitteringer:

 • Transitteringer startet opp i utlandet i NCTS fase 4 før overgangen til NCTS fase 5 (06.03.2024 klokken 16:00) skal avsluttes i NCTS fase 5.

  Ankomstregistrering av nasjonale transitteringer (NO-NO):
 • Nasjonale transitteringer som er startet i NCTS fase 4 skal de første 14 dagene (06.03.2024 – 20.03.2024) ankomstregistreres (IE007) i NCTS fase 4.
 • Hvis en nasjonal (NO-NO) transittering startet i NCTS fase 4 ankomstregistreres (IE007) i NCTS fase 5, vil den bli avvist med IE057.
 • Hvis en transittering startet i NCTS fase 5 ankomstregistreres i NCTS fase 4, vil den bli avvist med IE008
 • IE044 skal sendes til den NCTS fasen som har sendt IE043 etter at IE007 er sent i forenklet prosedyre

Denne transisjonsstrategien innebærer at deklarantene i en tidsavgrenset periode på 14 dager må ha tilgang til NCTS fase 4 og NCTS fase 5. Etter den 20.03.2024, må de nasjonale transitteringene som er startet i NCTS fase 4 avsluttes manuelt.                                                                        

NCTS fase 5 skal fra 06.03.2024 kl. 16:00 brukes for oppstart (IE015) av alle nye transitteringer og avslutning (IE007) av transitteringer fra andre land. Nasjonale transitteringer startet (IE015) i NCTS fase 5, skal ankomstregistreres (IE007) og avsluttes i NCTS fase 5.

MRN STARTET I NCTS FASE 4:

 • Karakter nr. 17 i MRN initierer at transitteringen er startet i NCTS fase 4 med karakterene 0-9 og A-F
 • Eksempel: 23NO365001005EF8

MRN STARTET I NCTS FASE 5:

 • Karakter nr 17 I MRN initiert i NCTS fase 5 er J, eller K, L, M hvis sikkerhets information er registrert
 • Sikkerhetskode 0           Karakter nr. 17 i MRN er lik “J”               Eksempel 23NO36500179FB00J2.
 • Sikkerhetskode 1           Karakter nr. 17 i MRN er lik “L”               Eksempel 23NO36500179FB00L7.
 • Sikkerhetskode 2           Karakter nr. 17 I MRN er lik “K”               Eksempel 23NO36500179FB00K0.
 • Sikkerhetskode 3           Karakter nr. 17i MRN er lik “M”               Eksempel 23NO36500179FB00M5.

Nasjonal prosjektplan – External Milestones (EM)

I skjemaet nedenfor ser dere listet opp de nasjonale milepælene (External milestones) for Norge.

 Datoer
EM = Nasjonale milepæler Beskrivelse Dato 
 EM-1 Tekniske spesifikasjoner publiseres til næringslivet 15.06.2021
 EM-2 Support tilgjengelig  01.02.2021
 EM-3 Testmiljøer klare 01.03.2023
 EM-4 a Start på overgangsvindu for næringslivet. Deklarantene: Nye deklarasjoner må startes i fase 5. 06.03.2024 Kl. 16.00
EM-4 b Slutt på overgangsvindu for næringslivet.

01.12.2024

EM-1 Tekniske spesifikasjoner

EU publiserte de oppdaterte tekniske spesifikasjonene for fase 5 19. mai 2021.

All dokumentasjon til programvareleverandørene som leverer den programvaren som næringslivet må bruke for å kunne benytte transittering er distribuert til programvareleverandørene.

Nye meldinger

I DDNTA v.5.15 App A er det beskrevet flere nye meldinger i fase 5, også noen mot næringslivet. I tidligere faser har vi ikke implementert alle tilgjengelige meldinger, det samme vil gjelde for fase 5. Nye meldinger vi vil implementere i fase 5 er følgende (se også APP A-Meldingsomfang): 

 
Melding Forklaring
IE140 Request on non-arrived movement/Etterlysning til den hovedansvarlige
IE141 Information about non-arrived movement/Svar fra den hovedansvarlige
IE019 Discrepancies/Informasjon om avvik (store avvik) til den hovedansvarlige
IE035 Recovery notification/Informasjon til den hovedansvarlige om at innkrevingsprosedyre er startet
IE182 Forwarded incident notification to ED - Informasjon om hendelse underveis

Ny funksjonalitet i NCTS-5

Det har tidligere blitt kommunisert at vi ikke ønsket å innføre valgfri funksjonalitet for "forhåndslagring" av deklarasjoner (pre-lodgement). Etter en ny vurdering ønsker vi allikevel å innføre denne funksjonaliteten. Begrunnelser for dette er:

 • Gir næringslivet mulighet til å sende inn en foreløpig deklarasjon som kontrolleres mot regler og betingelser i NCTS uten at tidsfrist for å presentere ved bestemmelsestollstedet begynner å løpe.
 • At deklarasjonen kan forhåndslagres (men kan endres) og deretter kun trenger å bekreftes, kan gjøre det lettere å avgi deklarasjon tettere opptil avgang, med riktigere deklarasjonsdata. F.eks. kan man endre ekspedisjons- og løpenummer fra TVINN, samt transportmiddel, tettere på avgang.
 • Dette kan redusere behovet for kanselleringsanmodninger, både pga ovennevnte, samt at en forhåndslagret deklarasjon som ikke bekreftes, vil avvises automatisk etter 30 dager uten behov for å søke kansellering.
 • Mulighet til å sende inn deklarasjon i forkant er også i tråd med regelverksendringen innen andre områder enn NCTS.

Den nye funksjonaliteten innebærer at følgende meldinger implementeres, i tillegg til det som er kommunisert tidligere:

 • IE928 - Positive acknowledge, E_POS_ACK
 • IE170 - Presentation Notification for the Pre-lodged Declaration, E_PRE_NOT
 • IE013 - Declaration Amendment, E_DEC_AMD
 • IE004 - Amendment Acceptance, E_AMD_ACC
 • IE056 - Rejection from Office of Departure, E_DEP_REJ
 • Endring i IE015 som flagger pre-lodged eller vanlig deklarasjon.

EM-2 Support

Tolletaten har vært tilgjengelige for spørsmål på en egen epostadresse som ble opprettet spesielt for fase 5. All dialog som berører fase 5 skal gå via:

Epost support NCTS fase 5: ncts-f5-support@toll.no

All relevant informasjon om fase 5, vil fortløpende bli publisert på toll.no.

EM-3 Testmiljøer og testperioder

Det norske testmiljøet er åpent til å motta meldinger:

Mandag – onsdag: In Transitional Period (In TP)

Torsdag – Fredag (til mandag): Post Transitional Period (Post TP)

Kommunikasjonen mellom Tolletaten og den enkelte Programvareleverandør foregår via egne testkanaler i Teams. Endret status i forbindelse med hvilken periode testmiljøet er i vil varsles fortløpende her.

EM-4 Produksjonsstart

Norge går i produksjon med NCTS fase 5 ved en tilnærmet «Big-bang» strategi 06.03.2024 klokken 00.00. Dette innebærer at alle deklarantene må være klare til å kunne starte opp transitteringer i NCTS fase 5 fra denne dato. 

Forhåndsvarsling i NCTS – ENTRY- og EXIT

Som en del av Sikkerhetsområdet til EU er Norge forpliktet til å forhåndsvarsle varer som går direkte til og fra sikkerhetsområdet. I dag gjøres dette i en egen rolle i NCTS hvor vi mottar ENTRY og EXIT deklarasjoner fra deklarantene. Dette vil også videreføres når vi går over til NCTS fase 5.

Dette innebærer at IE015 (deklarasjonsdata med kode ENTRY eller EXIT) også vil oppdateres til å bli i tråd ned EU's datamodell.

NCTS fase 5 skal benyttes ved forhåndsvarsling ved utførsel til 3.de land også når ICS2 etter hvert overtar forhåndsvarsling ved innførsel fra 3.de land. 

Kommunikasjon

Toll.no

All relevant informasjon relatert til NCTS fase 5 publiseres på toll.no, hvor det vil bli sendt varsel til alle som abonnerer på 'NCTS nyheter'.

Support (Se EM-2 ovenfor)

All dialog mellom programvareleverandører og Tolletaten som berører fase 5 skal gå via ncts-f5-support@toll.no