Gå til innhold

NCTS fase 5 – informasjon til næringslivet

EU sin nye tollov, UCC, trådte i kraft 01.05.2016. Dette medførte endringer i Transitterings-konvensjonen. Konsekvensene av disse endringene er at NCTS også må oppdateres til å være i tråd med nytt regelverk og standardisert struktur og format. En fellesbenevnelse for disse endingene i NCTS er "Fase 5".

NCTS fase 5 innledning

Norge er en avtalepart til Transitteringskonvensjonen. NCTS er støttesystemet til konvensjonen. Som en avtalepart er det et krav å være knyttet til NCTS, herunder også til enhver tid å gjennomføre feilrettelser og endringer/oppdateringer bestemt av EU/Taxud.

Endringene i fase 5 går ut på at meldingsstrukturen i NCTS (samt andre EU-systemer blant annet AES, ICS2) skal tilpasses EUCDM (EU sin datamodell) som igjen er basert på WCO sin datamodell. De største endringene er i meldingen IE015 (deklarasjonsdata). Elementer av IE015 gjenspeiles i en rekke andre meldinger i større eller mindre grad, samt at det også på det internasjonale domenet innføres noen nye meldinger. Meldingsutvekslingen internasjonalt skal gå over fra EDIFACT til XML-format.

I NCTS fase 5 videreføres muligheten for å kombinere en transittering med sikkerhetsdata (forhåndsvarsel).

Overgangsstrategi internasjonalt fra fase 4 til fase 5

CTC- landene (medlemmene av transitteringskonvensjonen) har i samråd med EU/Taxud besluttet en overgangsstrategi som går ut på en progressiv driftsstart, det vil si at de enkelte landene kan planlegge fremdrift etter egne ressurser. Overgangsperioden strekker seg fra og med 01.01.2021 til 01.12.2023. I løpet av dette tidsrommet foreligger det et krav til alle landene om å oppgradere til fase 5. I overgangsperioden vil det derfor parallelt være land som fortsatt er i fase 4 mens andre har gått over til fase 5. Disse må kunne utveksle meldinger med hverandre. For å håndtere meldingsutvekslingen mellom fasene, har EU/Taxud utviklet og vil drifte en konverteringsmodul (ieCA) sentralt fra EU. Norge har besluttet å benytte seg av denne.

Overgangsperioden har startet da Tyskland (DE) gikk i produksjon med fase 5 i april i år. Da vil konverteringsmodulen konvertere meldinger fra fase 4 til fase 5 og omvendt.

Norges overgangsstrategi og konsekvenser for næringslivet (programvareleverandører og deklaranter)

NCTS fase 5 er en omfattende endring (oppgradering) som i stor grad vil påvirke både dere programvareleverandører og igjen deres kunder, deklarantene. Dette da de største endringene er i meldingen IE015 (deklarasjonsdata).

Endringene i IE015 medfører at dere må skrive om deres programvare og gjennomføre en fullstendig programvaretest mot Tolletaten.

Videre har vi også på nasjonalt nivå besluttet å fase ut EDIFACT og gå over til XML i meldingsutvekslingen med næringslivet.

Norge har besluttet å gå i produksjon med fase 5 ved en tilnærmet «Big-bang» strategi, dvs. både internasjonalt (Common Domain -CD) og nasjonalt (External Domain-ED) samme dato, 31.08.2023. Dette innebærer at alle deklaranter må være klare til å kunne starte opp transitteringer i fase 5 fra denne datoen.

Videre vil vi nasjonalt fra og med 31.08.2023 til og med 29.11.2023 på det nasjonale domenet mot deklarantene ha 2 løp, både fase 4 og 5 parallelt. Dette vil innebære følgende:

 • Alle nye transitteringer startes opp i fase 5, dvs. utveksling i XML format mot Tolletaten.
 • Alle deklaranters egne transitteringer som er startet opp i fase 4 avsluttes i fase 4. Dette vil foregå som i dag ved utveksling i EDIFACT mot Tolletaten. Det vil si at deklarantene må fortsette å bruke fase 4 GUI for å lukke alle fase 4 deklarasjoner.
 • Deklarantene må enten
  • håndtere 2 system i parallelt, et for oppstart av fase 5 deklarasjoner og et for å lukke de allerede åpne transitteringene fra fase 4 inntil de har fått lukket alle sine åpne transitteringer i fase 4.
  • eller utvikle ett system med funksjonalitet for begge faser. 

Dette er opp til den enkelte programvareleverandør.

Nasjonal prosjektplan – External Milestones (EM)

I skjemaet nedenfor ser dere listet opp de nasjonale milepælene (External milestones) for Norge.

 Datoer
EM = Nasjonale milepæler Beskrivelse Dato 
 EM-1 Tekniske spesifikasjoner publiseres til næringslivet 15.06.2021
 EM-2 Support tilgjengelig  01.02.2021
 EM-3 Testmiljøer klare 01.03.2023
 EM-4 a Start på overgangsvindu for næringslivet. Deklarantene: Nye dekl må startes i fase 5. Lukking av egne dekl. startet i fase 4. 31.08.2023

 

EM-4 b Slutt på overgangsvindu for næringslivet.

29.11.2023

EM-1 Tekniske spesifikasjoner

EU publiserte de oppdaterte tekniske spesifikasjonene for fase 5 19. mai 2021. Spesifikasjonene på de relevante meldingene for næringslivet vil bli distribuert til programvareleverandørene medio juni 2021. 

Ved tidligere faser har vi oversatt deler av spesifikasjonene samt relevante regler og betingelser, ref. Meldingshåndbok Elektronisk transittering og Forhåndsvarsling versjon 5.0 med vedlegg. For fase 5 vil spesifikasjonene bli distribuert på engelsk og uten ytterligere tilpasninger. All dokumentasjon er sendt ut til programvareleverandørene som leverer den programvaren som næringslivet må bruke for å kunne benytte transittering.

NB! Endringene i spesifikasjonene for fase 5 er av et slikt omfang at det har medført forsinkelser. Foreløpig er det kun publiseringsdatoen for spesifikasjonene som er endret. Skjemaet ovenfor (Nasjonal prosjektplan) vil bli oppdatert fortløpende ved eventuelle endringer. 

Vi vil understreke viktigheten av å komme i gang tidlig med gjennomgang av dokumentasjonen, slik at eventuelle uklarheter kan adresseres så tidlig som mulig.

Nye meldinger

I DDNTA v.5.14 App A er det beskrevet flere nye meldinger i fase 5, også noen mot næringslivet. I tidligere faser har vi ikke implementert alle tilgjengelige meldinger, det samme vil gjelde for fase 5. Nye meldinger vi vil impementere i fase 5 er følgende (se også APP A-Meldingsomfang): 

 
Melding Forklaring
IE140 Request on non-arrived movement/Etterlysning til den hovedansvarlige
IE141 Information about non-arrived movement/Svar fra den hovedansvarlige
IE019 Discrepancies/Informasjon om avvik (store avvik) til den hovedansvarlige
IE035 Recovery notification/Informasjon til den hovedansvarlige om at innkrevingsprosedyre er startet
IE182 Forwarded incident notification to ED - Informasjon om hendelse underveis

Ny funksjonalitet i NCTS-5

Det har tidligere blitt kommunisert at vi ikke ønsket å innføre valgfri funksjonalitet for "forhåndslagring" av deklarasjoner (pre-lodgement). Etter en ny vurdering ønsker vi allikevel å innføre denne funksjonaliteten. Begrunnelser for dette er:

 • Gir næringslivet mulighet til sende inn en foreløpig deklarasjon som kontrolleres mot regler og betingelser i NCTS uten at tidsfrist for å presentere ved bestemmelsestollstedet begynner å løpe.
 • At deklarasjonen kan forhåndslagres (men kan endres) og deretter kun trenger å bekreftes, kan gjøre det lettere å avgi deklarasjon tettere opptil avgang, med riktigere deklarasjonsdata. F.eks. kan man endre ekspedisjons- og løpenummer fra TVINN, samt transportmiddel, tettere på avgang.
 • Dette kan redusere behovet for kanselleringsanmodninger, både pga ovennevnte, samt at en forhåndslagret deklarasjon som ikke bekreftes, vil avslås automatisk etter 30 dager uten behov for å søke kansellering.
 • Mulighet til å avgi deklarasjon i forkant er også i tråd med regelverksendringen innen andre områder enn NCTS.

Den nye funksjonaliteten innebærer at vi må implementere følgende meldinger, i tillegg til det som er kommunisert tidligere:

 • IE928 - Positive acknowledge, E_POS_ACK
 • IE170 - Presentation Notification for the Pre-lodged Declaration, E_PRE_NOT
 • IE013 - Declaration Amendment, E_DEC_AMD
 • IE004 - Amendment Acceptance, E_AMD_ACC
 • IE056 - Rejection from Office of Departure, E_DEP_REJ
 • Endring i IE015 som flagger pre-lodged eller vanlig deklarasjon.

EM-2 Support

Tolletaten har vært tilgjengelige for spørsmål på en egen epostadresse som ble opprettet spesielt for fase 5. Vi ønsker at all dialog som berører fase 5 skal gå via.

Epost support NCTS fase 5: ncts-f5-support@toll.no

Vi har mottatt tilbakemelding fra de fleste programleverandørene på at informasjonen  om fase 5 er mottatt, samt fått oppgitt aktuelle kontaktpersoner/kontaktpunkter. Frist for tilbakemelding var 15.02.2021. Dersom dere ennå ikke har tatt kontakt, ber vi om at dere gjør dette snarest.

Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at i tillegg til informasjonen om fase 5 som er publisert på toll.no, vil vi også sende dette via Altinn til de ulike programvareleverandørene (sendes til virksomhetens hovedorganisasjonsnummer). Dersom dere er programvareleverandør for NCTS og ikke har mottatt informasjon Altinn innen ta kontakt (via epost ovenfor).

Vi vil også gjøre dere oppmerksomme på at all relevant informasjon om fase 5, vil fortløpende bli publisert på toll.no.

EM-3 Testmiljøer og testperioder

NB!Testperioden for dere programvareleverandørene var opprinnelig planlagt fra og med 01.03.2022 til og med 01.03.2023. Ny dato for test vil bli satt.

Innenfor dette tidsrommet er planen at dere får tildelt to testperioder. Den første skal benyttes til en innledende test, mens den andre er tenkt til retest av eventuelle rettelser. Det er viktig at enhver tester godt fra starten av testperioden, da endelig dato for produksjon er ufravikelig.

Dette kommer vi nærmere tilbake til når vi har fått etablert kontakt med den enkelte leverandør.

EM-4 Produksjonsstart

Tolletaten har planlagt en «Big-bang» overgang til NCTS fase 5 den 31.08.2023 (som nevnt under 'Overgangsstrategi). Dette innebærer at vi (Norge) går i produksjon både på det nasjonale og det internasjonale domenet samme dato. Igjen krever dette at alle programvareleverandører må være klare og ha testet ferdig sin programvare i god tid.

Forhåndsvarsling i NCTS – ENTRY- og EXIT

Som en del av Sikkerhetsområdet til EU er Norge forpliktet til å forhåndsvarsle varer som går direkte til og fra sikkerhetsområdet. I dag gjøres dette i en egen rolle i NCTS hvor vi mottar ENTRY og EXIT deklarasjoner fra deklarantene. Dette vil også videreføres når vi går over til NCTS fase 5.

Dette innebærer at IE015 (deklarasjonsdata med kode ENTRY eller EXIT) også vil oppdateres til å bli i tråd ned EU's datamodell. Disse spesifikasjonene er ikke klare. Her må vi gjøre nasjonale tilpasninger før de kan distribueres til programvareleverandørene.

Kommunikasjon

Toll.no

All relevant informasjon relatert til NCTS fase 5 vil fortløpende bli publisert på toll.no, hvor det vil bli sendt varsel til alle som abonnerer på 'NCTS nyheter'.

Altinn

Henvendelse med informasjon om NCTS fase 5 og hvor vi også ba om kontaktdetaljer, ble sendt alle NCTS leverandører digitalt via Altinn i januar inneværende år. 

Support (Se EM-2 ovenfor)

All dialog mellom programvareleverandører og Tolletaten som berører fase 5 skal gå via "E-post support NCTS fase".