Gå til innhold

Utfylling av forhåndsvarsel

Her finner du detaljert informasjon om hvordan du fyller ut et forhåndsvarsel i henholdsvis NCTS og ICS2. 

Forhåndsvarsel i NCTS

Ordinært forhåndsvarsel ved innførsel og utførsel skal leveres i NCTS. Du kan enten avgi et rent forhåndsvarsel eller et kombinert forhåndsvarsel (transitteringsdeklarasjon).

I tabellen under finner du detaljert informasjon om feltene i et forhåndsvarsel. Feltnummer og feltnavn i tabellen har samme innhold og nummerering som følgedokumentet for kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon (TSAD) og sikkerhetsdokumentet (SSD) som du skal benytte ved driftsstans. Felt som ikke finnes i TSAD er nummerert med "00".

Informasjon om feltene i et forhåndsvarsel 
FeltnummerFeltnavn
00

LRN (Local Reference Number)

DeklarasjonsID som deklaranten tildeler i sitt system er en unik identifikasjonskode for hver enkelt deklarasjon.

LRN består av 22 karakterer og har følgende oppbygning:

 • Karakter 1 - 8: Deklarantens identifikasjonsnummer (NODI-nummer)
 • Karakter 9 - 17: Dato (ååååmmdd)
 • Karakter 17 - 22: Sekvensnummer

Eksempel: NO12345620131025123456

 00

MRN (Master Reference Number)

Hvert forhåndsvarsel får et unikt referansenummer (MRN) i NCTS.
MRN genereres automatisk når deklarasjonen har gått gjennom valideringen (input-kontroll) hos Tolletaten. En elektronisk melding som opplyser om MRN returneres til deklaranten.
MRN består av 18 karakterer og har følgende oppbygning:

 • Karakter 1 og 2: Årets to siste siffer
 • Karakter 3 og 4: Kode for avgangsland (ISO 3166)
 • Karakter 5 - 10: Tollstedskode  (de 6 karakterene etter landkoden)
 • Karakter 11-17: Løpenummer, der 12. karakter er S (sikkerhet)
 • Karakter 18: Kontrollsiffer

Eksempel: 21NO3650011S1C51C7

01/1

Deklarasjonsstatus

Oppgi deklarasjonstype for forhåndsvarselet/transitteringsdeklarasjonen, med en av følgende koder:

       

 • ENTRY = Inngående forhåndsvarsel (innpassering)
 • EXIT = Utgående forhåndsvarsel (utpassering)
 • T1 = Transittering av varer som ikke har EU-status
 • T2 = Transittering av varer med EU-status
 • T- = Transittering av både T1 og T2 varer (blandet sending)

T1 og T2 varene spesifiseres da på adskilte vareposter i samme deklarasjon

 01/2 Sikkerhet

Oppgi kode som viser om deklarasjonen inneholder sikkerhetsdata.
 • 0 = Deklarasjonen inneholder ikke sikkerhetsdata
 • 1 = Deklarasjonen inneholder sikkerhetsdata
 02

Avsender

Oppgi avsenders navn og adresse (inklusive land).
Oppgi kundenummer (TIN ) når dette er kjent.
Hvis det bare er én avsender, skal du oppgi denne på hovednivå. Da skal du ikke benytte feltet for "Avsender" på varepostnivå.
Hvis det er flere avsendere/eksportører knyttet til en deklarasjon, skal du oppgi disse på varepostnivå. Da skal du ikke benytte feltet for "Avsender" på hovednivå.

 03

Blanketter

Oppgi blankettens løpenummer til det totale antall blankettsettet
Eksempel: Hvis det legges frem en deklarasjon med to varelister, oppgis 1/3 på sikkerhetsdokumentet, 2/3 på den første varelisten og 3/3 på den andre varelisten.
Dette ivaretas normalt av deklarantens system.

 S04

Avsender – sikkerhet

"Avsender – Sikkerhet" er eksportøren av varene (den som eier varene eller har liknende disposisjonsrett over varene).
Oppgi navn og adresse på "Avsender – Sikkerhet" (inklusive land).
Oppgi kundenummer (TIN ) hvis dette er kjent.
Hvis det bare er én "Avsender – sikkerhet", skal du oppgi denne på hovednivå. Da skal du ikke benytte feltet for "Avsender – sikkerhet" på varepostnivå.
Hvis det er flere "Avsender – sikkerhet" knyttet til en deklarasjon, skal du oppgi disse på varepostnivå. Da skal du ikke benytte feltet for "Avsender – sikkerhet" på hovednivå.

 05

Vareposter

Oppgi med siffer det totale antall vareposter som deklarasjonen omfatter.

 06

Antall kolli

Oppgi antall kolli som vareposten omfatter.
Hvis koden for pakketype indikerer bulk (VG, VL, VO, VQ, VR, VS eller VY) eller uemballert (NE, NF eller NG), kan du ikke benytte dette feltet. I slike tilfeller skal du oppgi "Antall enheter".
I andre tilfeller er "Antall kolli" obligatorisk.

 S06

Mottaker – sikkerhet

"Mottaker – Sikkerhet" er importøren av varene (den endelige mottakeren av varene).
Oppgi navn og adresse på "Mottaker – Sikkerhet" (inklusive land).
Oppgi kundenummer (TIN ) hvis dette er kjent.
Hvis det bare er én "Mottaker – sikkerhet", skal du oppgi denne på hovednivå. Da skal du ikke benytte feltet "Mottaker – sikkerhet" på varepostnivå.
Hvis det er flere "Mottaker – sikkerhet" knyttet til en deklarasjon, skal du oppgi disse på varepostnivå. Da kan du ikke benytte feltet for "Mottaker- sikkerhet" på hovednivå.

 07

Referansenummer

Oppgi kommersielt referansenummer.
Dette kan være fakturanummer, ordrenummer eller liknende.

 S07

Transportør

Transportør er den som fysisk bringer varene over grensen.
Oppgi transportørs navn og adresse (inklusive land).
Oppgi kundenummer (TIN ) hvis dette er kjent.

 08

Mottaker

Oppgi mottakers navn og adresse (inklusive land).
Oppgi kundenummer (TIN ) hvis dette er kjent.
Hvis det bare er én mottaker, skal du oppgi denne på hovednivå. Da skal du ikke benytte feltet "Mottaker" på varepostnivå.
Hvis flere mottakere er knyttet til en deklarasjon, skal du oppgi disse på varepostnivå. Da skal du ikke benytte feltet for "Mottaker" på hovednivå.

 S10 Transportens referansenummer
Oppgi referansenummer som turnummer (rutebeskrivelse), voyage number, flight nummer etc.

Oppgi flightnummer i IATA-format: carrier code + flight nummer, for eksempel SK0142

 S12

Dato og tidspunkt for ankomst grense

Oppgi dato og tidspunkt for ankomst til grensepasseringssted så nøyaktig som mulig, i feltet Transitteringstollsted (grensepassering). Format ååååmmddttmm (for eksempel 201307010930).
Ved endring av tidspunkt utover mindre perioder enn det som er naturlig for transportmiddelet, skal deklarant be om kansellering av forhåndsvarselet og sende inn nytt forhåndsvarsel.

 S13

Reiserute - landkoder

Oppgi landkoder (ISO 3166) for landene varene passerer gjennom fra avsenderland til bestemmelsesland.

 15

Avsender-/utførselsland

Oppgi landkode (ISO 3166) for landet hvor sendingen starter.
Hvis det bare er ett avsenderland, skal du oppgi dette på hovednivå. Da skal du ikke benytte feltet "Avsenderland" på varepostnivå.
Hvis flere avsenderland er knyttet til en deklarasjon, skal du oppgi disse på varepostnivå. Da skal du ikke benytte feltet for "Avsenderland" på hovednivå.

 17

Bestemmelsesland

Oppgi landkode (ISO 3166) for landet som sendingen er bestemt for.
Hvis det bare er ett bestemmelsesland skal du oppgi dette på hovednivå. Da skal du ikke benytte feltet "Bestemmelsesland" på varepostnivå.
Hvis flere bestemmelsesland er knyttet til en deklarasjon, skal du oppgi disse på varepostnivå. Da skal du ikke benytte feltet for "Bestemmelsesland" på hovednivå.

 S17

Lastested

Oppgi navn og landkode (ISO 3166) på havn, flyplass, terminal, jernbanestasjon eller liknende hvor varene har blitt lastet.

S18

Lossested

Oppgi navn og landkode (ISO 3166) på havn, flyplass, terminal, jernbanestasjon eller liknende hvor varene skal losses.

18

Transportmidlets identitet ved avgang

Oppgi registreringsnummer, kjennemerke, navn e.l. for transportmiddelet ved avgang
(for eksempel registreringsnummer for trekkenheten og eventuell tilhenger/semitrailer).
Unngå bruk av mellomrom eller tegn (for eksempel AA11111 i stedet for AA 11-111).

18

Transportmidlets nasjonalitet ved avgang

Oppgi landkode (ISO 3166) for nasjonalitet på transportmiddelet ved avgang.
I de tilfeller hvor for eksempel trekkenheten og tilhengeren/semitraileren har ulik nasjonalitet, skal du oppgi trekkenhetens nasjonalitet.

19

Container

Oppgi om varene blir transportert i container eller ikke, med følgende kode:

 • 0 = Varene transporteres ikke i container
 • 1 = Varene transporteres i container
21

Det aktive transportmidlets nasjonalitet ved grensepassering

Oppgi landkode (ISO 3166) for det transportmidlet som aktivt krysser grensen.
I tilfeller av kombinert transport, eller der det benyttes flere transportmidler, skal du oppgi det transportmidlet som sørger for fremdriften (f.eks. ved lastebil på ferge er det fergen som er det aktive transportmidlet).

25

Transportmåte ved grensen

Oppgi kode for transportmåte ved grensepassering. Følgende koder kan benyttes:

 • 1 eller 10: Fartøy
 • 12: Jernbanevogn på fartøy
 • 16: Bil på fartøy
 • 17: Tilhenger på fartøy
 • 2 eller 20: Jernbane
 • 23: Bil/tilhenger på jernbane
 • 3 eller 30: Bil (Veitransport)
 • 4 eller 40: Luftfartøy
 • 5 eller 50: Post
 • 9 eller 90: Egen fremdrift
S29

Betalingsmåte transportkostnader

Oppgi en av følgende koder for å opplyse hvilken måte transportkostnadene er betalt på:

 • A = Kontant
 • B = Kredittkort
 • C = Sjekk
 • D = Annet
 • H = Elektronisk betaling
 • Y = Konto hos transportør
 • Z = Ikke forhåndsbetalt
ex 31

Pakketype

Oppgi to-bokstavs kode for type emballasje varene er pakket i.
Det er mulig å bruke flere pakketyper på hver varepost. Oppgi koden i samsvar med rec21rev1_ecetrd195e.pdfUNECE Rekommandasjon nr. 21.

ex 31

Merke og nummer

Oppgi merke og nummer på kolli.
Hvis koden for pakketype indikerer bulk (VG, VL, VO, VQ, VR, VS eller VY) eller uemballert (NE, NF el. NG), er det valgfritt å benytte dette feltet. I alle andre tilfeller er det obligatorisk.

ex 31

Antall kolli

Oppgi antall kolli som vareposten omfatter.
Du kan ikke benytte dette feltet hvis koden for pakketype indikerer bulk (VQ, VG, VL, VY, VR eller VO) eller uemballert vare (NE, NF eller NG),

 ex 31

Antall enheter

Oppgi antall enheter/stk. hvis pakketypen indikerer uemballert vare (NE, NF eller NG).

 31/2

Varebeskrivelse

Beskrivelse av varene i fritekst. Denne beskrivelsen skal være spesifikk nok til at Tolletaten enkelt kan identifisere varen. Du skal ikke benytte generelle beskrivelser som "deler", "stykkgods", "consolidated", "diverse varer" med videre.

 31/3

Containernummer

Oppgi containerens nummer hvis transporten inkluderer containere. Du kan maksimalt oppgi 17 alfanumeriske karakterer for å definere en container. Du skal kun oppgi ett containernummer på hver linje.

 31/4

Følsomme varer

Benyttes ikke.

 31/5

Mengde følsomme varer

Benyttes ikke.

32

Varepostnummer

Varepostens nummer. Varepostene nummereres fortløpende, jamfør feltnummer 05. Fyll ut feltet også om deklarasjonen kun omfatter en varepost. Hvert varepostnummer er unikt gjennom hele deklarasjonen i ubrutt rekkefølge.

S/32

Kode for spesielle omstendigheter

Mulige verdier for spesielle omstendigheter er

 • A = Post- og ekspressendinger
 • C = Vegtransport
 • D = Jernbanetransport
 • E = Autoriserte Økonomiske Operatører (AEO)
33

Varenummer

Oppgi varenummer (HS) med minimum fire siffer i samsvar med gjeldende tolltariff.

35

Total bruttovekt

Oppgi sendingens samlede bruttovekt i kilo.

ex 35

Bruttovekt

Oppgi varepostens bruttovekt i kilo.

ex 38

Nettovekt

Oppgi varepostens nettovekt i kilo.

ex 44/1

Fremlagte dokumenter/type

Oppgi kode for dokument som fremlegges for sendingen. Du kan oppgi flere dokumenttyper på hver varepost.

Ved forhåndsvarsling skal du oppgi transportdokument. Listen under viser aktuelle dokumenter med tilhørende koder på norsk og engelsk.

 • 235: Containerspesifikasjon - Container list
 • 271: Pakkliste - Packing list
 • 703: Underfraktbrev (samlesending) - House waybill
 • 704: Hovedkonnossement - Master bill of lading
 • 705: Konnossement Bill of lading
 • 720: CIM fraktbrev (jernbane) - CIM Consignment note (rail)
 • 722: Ruteliste SMGS - Road list SMGS
 • 730: Vegfraktbrev - Road consignment note
 • 740: Flyfraktbrev - Air waybill
 • 741: Hovedflyfraktbrev - Master air waybill
 • 750: Adressekort (postpakker) - Despatch note (post parcels)
 • 760: Dokument for kombinert transport - Multimodal/combined transport doc.
 • 785: Lastemanifest - Cargo manifest
 • 787: Bordereau - Bordereau
 • 830: Utførselsdeklarasjon
 • 952: TIR-carnet - TIR carnet
 • 955 :ATA-carnet - ATA carnet
 • Y022: Avsender/eksportør (AEO sertifikat nummer) - Consignor/exporter (AEO certificate number)
 • Y023: Mottaker (AEO sertifikat nummer) - Consignee (AEO certificate number)
 • Y024: Deklarant (AEO sertifikat nummer) - Declarant (AEO certificate number)
 • Y025 Representant: (AEO sertifikat nummer) - Representative (AEO certificate number)
 • Y026: Hovedansvarlig (AEO sertifikat nummer) - Principal (AEO certificate number)
 • Y027: Lagerholder (AEO sertifikat nummer) - Warehousekeeper (AEO certificate number)
 • Y028: Transportør (AEO sertifikat nummer) - Carrier (AEO certificate number)
 • Y029: Andre autoriserte økonomiske operatører (AEO sertifikat nummer) - Other authorised economic operator (AEO certificate number)
 ex 44/1

Fremlagte dokumenter – dokumentreferanse

Oppgi referansenummeret på dokumentene som fremlegges for sendingen.
Du kan oppgi flere dokumentreferanser på hver varepost.

44/2

Fremlagte dokumenter - utfyllende opplysninger

Fritekstfelt for å gi tilleggsinformasjon i tilknytning til fremlagte dokumenter.

S/44/4

Farlig gods kode

Når sendingen inneholder farlig gods skal du oppgi kode (fire karakterer) som definert i FNs liste over farlig gods (UNDG – United Nations Dangerous Goods list).

50

Hovedansvarlig

Oppgi kundenummer (TIN ), navn (person/firma) og adresse (inkludert land) på den hovedansvarlige.
Hovedansvarlig har ansvaret for at korrekt informasjon er avgitt i forhåndsvarslet.

50

Deklarasjonssted

Oppgi stedet der deklarasjonen avgis.

50

Deklarasjonsdato

Oppgi datoen for når deklarasjonen er avgitt.

50

Representant

Oppgi fullt navn og "rolle" (stillingstittel på funksjonær) på bemyndiget representant, når denne opptrer på vegne av den hovedansvarlige.

51

Transitteringstollsted (grensepassering)

Oppgi alfanumerisk kode for tollstedet  der transporten faktisk passerer grensen inn eller ut av Norge.

Viktig: Ved rent forhåndsvarsel (ikke transittering) skal avgangstollsted, transitteringstollsted og bestemmelsestollsted være ett og samme tollsted. Dette skal samsvare med det tollstedet hvor varene faktisk passerer inn eller ut av sikkerhetsområdet.

52

Garantitype

Feltet benyttes ikke ved rent forhåndsvarsel.
Ved kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon skal du bruke samme garantityper som ved transittering. Les om transittering

52

Garantireferanse

Feltet benyttes ikke ved rent forhåndsvarsel.
Ved kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon skal du oppgi samme "Garantireferanse" som ved transittering. Les om transittering

53

Bestemmelsestollsted

Oppgi alfanumerisk kode for tollstedet .
I rent forhåndsvarsel skal avgangstollsted, transitteringstollsted og bestemmelsestollsted være ett og samme tollsted. Dette skal samsvare med det tollstedet hvor varene faktisk passerer inn eller ut av sikkerhetsområdet.

I kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon kan bestemmelsestollsted være et tollsted innenfor sikkerhetsområdet. Ved indirekte eksport til tredjeland via EU må bestemmelsestollsted samsvare med utpasseringstollstedet i EU.

Ved bruk av kombinert forhåndsvarsel/ transitteringsdeklarasjon til Storbritannia etter utløpet av overgangsperioden, vil bestemmelsestollstedet være et tollsted i Storbritannia

C

Avgangstollsted

Oppgi alfanumerisk kode for tollstedet .
I rent forhåndsvarsel skal avgangstollsted, transitteringstollsted og bestemmelsestollsted være ett og samme tollsted. Dette skal samsvare med det tollstedet hvor varene faktisk passerer inn eller ut av sikkerhetsområdet.

I kombinert forhåndsvarsel/transitteringsdeklarasjon skal du oppgi samme avgangstollsted som ved en transittering. Les om transittering

 D

Antall forseglinger

Hvis sendingen er forseglet, skal du oppgi det totale antall forseglinger.

 D

Forseglingskode

Oppgi forseglingskode (-identitet), hvis sendingen er forseglet.

Minimumsdatasett

Redusert forhåndsvarsel ved flyfrakt i form av et minimumsdatasett skal leveres i ICS2 («Import Control System 2»). Kravene til hvilke opplysninger som skal inngå i minimumsdatasettet fremgår av vedlegg 2 til tollforskriften. Retningslinjer til utfylling av forhåndsvarsel i ICS2 finnes her.