Gå til innhold

Elektronisk forhåndsvarsling av varer fra tredjeland

Over de neste fire årene innføres nye regler for elektronisk forhåndsvarsling av varer som transporteres inn til EU, Norge og Sveits fra et tredjeland. Her er en oversikt over det du trenger å vite.

Hva er ICS2?

I perioden 2021-2024 trer EUs nye tollsikkerhetsregelverk i kraft. Dette medfører at alle som transporterer varer fra et tredjeland og inn i EU, Norge eller Sveits må sende inn forhåndsvarsel om varen. Målet er å gi EU og tollmyndigheter i berørte land mulighet til å gjøre en risikovurdering av varene både før lasting og før ankomst. Høyere transportsikkerhet skal gi økt beskyttelse mot trusler relatert til helse-, miljøfare- og terror.

I den forbindelse har EU laget et nytt sikkerhetssystem kalt Import Control System 2 – eller bare ICS2. Alle medlemsland og assosierte må etablere en tilknytning til dette systemet. Norge deltar med bakgrunn i eksisterende sikkerhetsavtale mellom Norge og EU – en avtale som innebærer at Norge er innenfor EUs sikkerhetssone. Innføringen av ICS2 vil gi Tollmyndigheter tidligere og mer informasjon i varekjeden og økt utveksling av informasjon med både EU og andre tollmyndigheter.

Link til film om ICS2 her.

Hvordan påvirker ICS2 deg som transporterer varer fra land utenfor EU, Norge og Sveits?

Alle som frakter varer fra et tredjeland må sende inn forhåndsvarsel både før lasting og før ankomst til første ankomstland innenfor sikkerhetssonen. Videre er det plikt om å melde og fremlegge varen for eventuell kontroll. Dersom det er dokumentert mistanke om trusler relatert til transportsikkerhet og/eller helse-, miljøfare og terror kan varen nektes lasting eller innpassering i sikkerhetssonen.

Forhåndsvarslene innebærer mer omfattende krav til informasjon, og på andre dataformater enn tidligere. For transportører forutsetter dette implementering av ny og tilpasset programvare med tilhørende integrasjoner. I første fase vil det kun være post og ekspresselskaper som frakter varer på fly som blir berørt. Disse har Tolletaten god dialog med. Tolletaten vil informere om krav og nødvendige tilpasninger i god tid før iverksettelse av senere faser, slik at berørte parter kan planlegge på en god måte.

Hva skjer når?

ICS2 innføres i tre faser. Den første fasen trer i kraft 15. mars 2021 og omfatter forhåndsvarsler før lasting ombord på fly i tredjeland. Dette berører post- og ekspressfrakt med fly. Forhåndsvarslene sendes via EUs innsendingsportal og behandles av første innpasseringsland og destinasjonsland i samarbeid.

Fra 2023 utvides ICS2 til å gjelde all flyfrakt fra tredjeland og også forhåndsvarsel før ankomst. I mars 2024 skal alle transportmåter fra tredjeland forhåndsvarsles i tråd med det nye regelverket.

Hva skjer i fasene?

Fase 1

Hvem?

Post og ekspresselskaper som frakter varer på fly fra tredjeland inn til EU, Norge eller Sveits.

Når?

ICS2 fase 1 trer i kraft 15. mars 2021.

Hvordan?

Posten og ekspresselskaper blir pålagt å gi elektronisk forhåndsinformasjon om alle vareforsendelser som fraktes inn i sikkerhetssonen på fly. Denne informasjonen går under navnet Pre-Loading Advance Cargo Information (PLACI) og leveres gjennom forhåndsvarsel før lasting (pre-loading).

Hvorfor?

Målet med ICS2 fase 1 er å beskytte innbyggere i EU, Norge og Sveits ved å bidra til å høyne sikkerheten innen sivil luftfart. PLACI-data vil bli brukt av tollmyndigheter til å utføre risikovurderinger for vareforsendelser fra tredjeland. Målet er å hindre at eksplosiver eller annet materiale med risiko for eksplosjon blir lastet ombord på fly inn i sikkerhetssonen.

Fase 2

Hvem?

Alle transportører som frakter varer på fly fra tredjeland inn til EU, Norge eller Sveits.

Når?

ICS2 fase 2 iverksettes 1. mars 2023.

Hvordan?

Transportører må forhåndsvarsle alle varer som fraktes via lufttransport. Dette omfatter både post-, ekspress- og stykkgodsforsendelser, og det er krav om forhåndsvarsel både før lasting og før ankomst.

Fase 3

Hvem?

Alle transportører som skal frakte varer fra tredjeland inn til sikkerhetssonen må forhåndsvarsle i tråd med det nye regelverket, uavhengig av transportmåte.

Når?

ICS2 fase 3 iverksettes 1. mars 2024 og avslutter innføringen av ICS2.

Hvordan?

Alle transportører må sende inn forhåndsvarsler for alle varer som skal inn i sikkerhetssonen. Dette omfatter sjø-, vei- og jernbanetransportører. Det inkluderer også post- og ekspresselskaper som transporterer varer ved hjelp av disse transportmåtene, så vel som andre parter, for eksempel logistikkleverandører, speditører og agenter.

Skal forhåndsvarsel fortsatt avgis i NCTS?

  • Norske aktører som i dag har plikt til å forhåndsvarsle i NCTS skal fortsatt gjøre dette. ICS2 fase 1 endrer ikke denne plikten.
  • Når ICS2 fase 2 iverksettes i mars 2023, vil det ikke lenger være krav om forhåndsvarsel i NCTS for inngående flyfrakt fra tredjeland. I stedet skal forhåndsvarsel for inngående flyfrakt varsles gjennom EUs innsendingsportal for forhåndsvarsel.
  • Når ICS2 fase 3 iverksettes i mars 2024, vil det ikke lenger være krav om forhåndsvarsel i NCTS for inngående sjø- og veitransport. I stedet skal forhåndsvarsel for inngående sjø- og veitransport varsles gjennom EUs innsendingsportal for forhåndsvarsel.
  • Forhåndsvarsel for utførsel skal fortsatt avgis i NCTS for varer som transporteres direkte til tredjeland. Her er det også mulighet for å avgi forhåndsvarsel i kombinasjon med en transitteringsdeklarasjon i NCTS.
  • For varer som transporteres til tredjeland gjennom EU eller som transporteres fra EU gjennom Norge til tredjeland, kan forhåndsvarsel avgis i kombinasjon med en transitteringsdeklarasjon i NCTS.

Les mer om dagens ordning for forhåndsvarsling her.

Tolletaten vil legge ut mer informasjon om ICS2 etter hvert som arbeidet skrider frem. Vi oppfordrer internasjonale transportører til å følge jevnlig med på nyheter og informasjon her på toll.no.