Gå til innhold

Endringer til tolltariffen 2017

Som følge av endringer i HS-nomenklaturen er det mange endringer i tolltariffen.

Den norske tolltariffen er utformet på basis av HS-nomenklaturen. Denne endres hvert 5. år og siste gang var i 2012.

Endringene for 2017 er gjort med bakgrunn i miljø, teknologi, handelsmønstre og handelspraksis. Dette innebærer bl.a. at varer som det er lav verdenshandel med ikke lenger har egne varenummer.

Det er ikke foretatt noen endringer i tollsatsene. I den trykte tolltariffen er det en feil i tollsatsen for varenummer 06.02.9044. Den korrekte tollsatsen for Makedonia er 71,1 %. TVINN er korrekt. 

Endringer foretatt i HS-nomenklaturen

Det er foretatt en rekke nye oppdelinger, herunder

  • nye oppdelinger for fisk, krepsdyr og bløtdyr (kapittel 3)
  • nye oppdelinger for varer som overvåkes av Rotterdam-konvensjonen og Stockholm-konvensjonen
  • nye oppdelinger for varer av bambus og spanskrør
  • uglasserte og glaserte keramiske fliser er slått sammen til en posisjon
  • egne oppdelinger for bl.a. motorkjøretøyer med hybride- eller elektriske fremdriftsmotorer
  • ny posisjon (posisjon 96.20) som omfatter stativ med ett, to eller tre ben

Vi har lagd en tabell som viser endringene som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår. 

Den første delen tar utgangspunkt i 2017-utgaven og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2016-utgaven. Den gir også en kort omtale av hver endring.

Den andre delen tar utgangspunkt i 2016-utgaven og viser hvor varene har blitt flyttet til i 2017-utgaven.

Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

Det er ikke inngått noen nye frihandelsavtaler i løpet av 2016. I løpet av 2017 antas det at frihandelsavtalene mellom EFTA og henholdsvis Filippinene, Georgia og Guatemala kan tre i kraft.

Vi gjør oppmerksom på at tolltariffen i excel ikke er en offisiell publikasjon. Den er manuelt utarbeidet av Tolldirektoratet og feil kan forekomme. 

Kommentarene til HS-nomenklaturen

Som følge av endringene i tolltariffen er også Kommentarene endret. Oppdaterte filer vil bli publisert i uke 1. 

Publisering

Trykt versjon av tolltariffen forventes å foreligge i uke 1-2.

Tolltariffen kan kjøpes fra:

Fagbokforlaget, postboks 6050 Postterminalen, 5892 Bergen

e-post: ordre@fagbokforlaget.no

web: www.fagbokforlaget.no

Tolltariffen kan også kjøpes i bokhandelen. Den elektroniske tolltariffen vil først være tilgjengelig på toll.no 1. januar 2017.

Nedlasting

Del med andre: