Gå til innhold

Tariffutforming

Tolltariffen er utformet i overensstemmelse med Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (HS), utferdiget i Brussel 14. juni 1983, og med senere endringsprotokoller. Konvensjonen (HS-nomenklaturen) vedtas av Verdens tollorganisasjon, World Customs Organization (WCO), i Brussel. Som følge av bl.a. teknologisk utvikling og utvikling i internasjonal handel gjennomføres oppdatering av HS-nomenklaturen normalt hvert 5. år - senest ved endringer vedtatt av Verdens tollorganisasjon i juni 2019 og iverksatt fra 1. januar 2022. Neste revisjon vil bli innarbeidet i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2027.

Finansdepartementet har myndighet til å fastsette forskrift om nye tariffoppdelinger eller endre gjeldende oppdelinger i tolltariffen, jf tollavgiftsloven § 3-1. Myndigheten er videredelegert Tolletaten. Delegeringen gjelder endringer som ikke har provenymessige, næringsmessige eller handelspolitiske virkninger.

Tolltariffen kunngjøres som forskrift i Lovdata. Endringene av oppdelinger i tolltariffen skjer ved endringsforskrift, og gjelder vanligvis fra 1. januar til 31. desember.

Til de enkelte kolonner og rubrikker i tolltariffen med statistisk varefortegnelse er det knyttet følgende kommentarer:

Kolonne 1 - "Import- og eksportregulering"

Det vises til nærmere beskrivelse under avsnittet "Import- og eksportkontroll". 

Kolonne 2 - "Nr"

Varenumrene består av 8 siffer. De første 6 siffer inngår i Det harmoniserte system og er derfor obligatoriske for alle land som benytter systemet som basis for sine tolltariffer. Det 7. siffer avspeiler vanligvis nasjonale tolloppdelinger/tollavgiftssatser (bundet i WTO). Det 8. siffer benyttes til å dekke nasjonale, statistiske behov og dessuten Landbruks- og matdepartementets og Utenriksdepartementets interesser når det gjelder inn- og utførselsreguleringen. I noen tilfeller blir det 8. siffer også benyttet for å skille ut avgifts- og/eller gebyrbelagte varer.

Kolonne 3 - "Vareslag"

Tekstene er norsk gjengivelse av konvensjonsteksten (HS-nomenklaturen) for posisjoner/underposisjoner i HS. I tillegg er det tatt inn tekst for nasjonale tolloppdelinger og statistiske oppdelinger.

Kolonne 4 - "Tollavgiftssats i pst. a.v. eller i kr pr. kg"

Tollavgiftssatsene er angitt i prosent av tollverdien og hvis ikke annet er spesielt nevnt, i kroner pr. kg. Tollavgiftsfri er angitt med tallet "0".

Forkortelsen "M.N.I." (med nærmeste innpakning) er anført i henvisningskolonnen i forbindelse med tollavgiftssatser hvor nærmeste innpakning skal regnes med i varens tollbare vekt. Se for øvrig tollavgiftsoven § 3-1 og tollavgiftsforskriften § 3-1-1.

"Ordinær"

I denne rubrikken er ordinær tollavgiftssats oppført. Tollavgiftssatsen skal brukes for varer som innføres fra land som Norge ikke har frihandelsavtale med, og for varer som innføres fra avtaleland, men som ikke dekkes av de vilkår for preferansetollbehandling som er fastlagt i nevnte avtaler.

Landbruksdirektoratet kan fastsette generelle tollnedsettelser for landbruksvarer. Dette vil gjelde bestemte varenummer i en begrenset periode. Alle slike tollnedsettelser publiseres på www.landbruksdirektoratet.no. Den til enhver tid gjeldende tollavgiftssats er også tilgjengelig gjennom varenummeroppslag på www.tolltariffen.toll.no.

Rubrikken "Frihandelsavtaler"

Denne rubrikken inneholder tollavgiftssatser som skal gjelde ved innførsel av opprinnelsesprodukter i henhold til EFTA-konvensjonen, frihandelsavtalen EU/Norge og EØS-avtalen eller fra land og områder som Norge eller EFTA-landene har inngått frihandelsavtale med. De ulike toll­preferanser for opprinnelsesprodukter i h.t. de nevnte avtaler, angis med den aktuelle land- eller landgruppekode sammen med de aktuelle varenummer. Opprinnelsesbevis skal foreligge i den stand som er foreskrevet i den respektive avtale.

 EU (Den europeiske union) består av følgende land:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark (unntatt Grønland og Færøyene)
 • Estland
 • Finland
 • Forbundsrepublikken Tyskland
 • Frankrike (inkl. Monaco og de oversjøiske departementer Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Reunion)
 • Hellas
 • Irland
 • Italia (inkl. San Marino, men unntatt Livigno og Campione d'Italia)
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal, (inkl. Azorene og Madeira)
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania (inkl. Kanariøyene)
 • Sverige
 • Tsjekkia (Den tsjekkiske republikk)
 • Ungarn
 • Østerrike

EFTA (Det europeiske frihandelsforbund) består av følgende land:

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge (inkludert Svalbard og Jan Mayen)
 • Sveits

EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) omfatter alle land tilsluttet EU og EFTA, unntatt Sveits. Videre er også Svalbard unntatt fra EØS-avtalen.

For varer som er opprinnelsesprodukter fra Grønland skal det brukes de samme tollavgiftssatser som er gjort gjeldende for tilsvarende produkter med opprinnelse i EU eller et EFTA-land.

Ved innførsel av opprinnelsesprodukter fra de spanske områdene Ceuta og Melilla, brukes de samme tollavgiftssatser som gjelder for EØS.

Andre frihandelsavtaler

Varer som kan innføres fritt for tollavgift eller mot redusert tollavgift i medhold av EFTA-landenes eller Norges frihandelsavtaler med spesielle land er ut for det enkelte varenummer angitt med landets landkode (evt. gruppe av land) sammen med aktuell tollsats. Slike avtaler er inngått med følgende land: Albania (AL), Bosnia-Hercegovina (BA), Canada (CA), Chile (CL), Colombia (CO), Costa Rica (CR), Ecuador (EC), Egypt (EG), Filippinene (PH), Færøyene (FO), Georgia (GE), Hong Kong, Kina (HK), Israel (IL), Jordan (JO), Storbritannia og Nord-Irland samt Shetland, Isle of Man og de britiske kanaløyer (GB), Sør-Korea (Republikken Korea) (KR), Libanon (LB), Makedonia (MK), Marokko (MA), Mexico (MX), Montenegro (ME), Panama (PA), Peru (PE), PLO pva Den palestinske selvstyremyndighet (PS), Samarbeidsrådet for Gulf-statene (GCC)*, Serbia (RS), Singapore (SG), Tunisia (TN), Tyrkia (TR), Ukraina (UA) og Den Sør-Afrikanske tollunion (SACU).

 *Samarbeidsrådet for Gulf-statene (GCC) består av landene Bahrain (BH), De forente arabiske emirater (AE), Kuwait (KW), Oman (OM), Qatar (QA) og Saudi-Arabia (SA).

FHA er en forkortelse brukt for alle avtalelandene, også EF, EFTA og EØS-landene, i kapitlene 61, 62 og 63. Koden omfatter ikke land omfattet av GSP-ordningen

I kolonnen benyttes koden GSP for ordinære utviklingsland og G+ for gruppen med lavere mellominntektsland med færre enn 75 millioner innbyggere. Tollavgiftssatsen for varer fra de minst utviklede landene, MUL-landene, er ikke angitt da alle varer fra disse landene er frie for tollfavgift. Det norske GSP-systemet er beskrevet i egen publikasjon på toll.no. Der fremgår det hvilke land som omfattes av de respektive betegnelsene, og hvilke land som ordningen er iverksatt for.

Kolonne 5 - "Mengde"

I kolonnen angis hvilke mengdeenheter som skal brukes for utarbeidelse av statistiske data.

Kolonne 6 - "Henvisninger"

Denne kolonnen benyttes til henvisninger til vedlegget hvor det er tatt inn definisjoner, opplysninger om tollkvoter, tollnedsettelser og annet. I elektronisk utgave av tolltariffen fremkommer disse opplysningene i fanen Generelt.

Det henvises til www.toll.no for informasjon om restriksjoner.