Gå til innhold

Statistisk oppgave

Dette brukes statistikken til. 

1. Formål

Formålet med statistikken over utenrikshandelen er å gi en oversikt over vare­strømmene mellom Norge og utlandet. Import og eksport av varer er helt sentrale størrelser i det samfunns­økonomiske bildet, både for å beskrive struk­tu­relle forhold i økonomien og for å over­våke konjunkturene.

Statistikken er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikk­system og benyttes ved utarbeiding av nasjonal­regnskapet og utenriks­regnskapet i Statistisk sentralbyrå (SSB). Den skal også så vidt mulig dekke nærings­livets behov for data på dette området til plan­legging av produksjon, markeds­føring og salg. 

Statistikken er dessuten en viktig del av grunnlaget for prognose- og analysearbeid utført av organisasjoner, offentlige myndigheter og forsknings­institusjoner. Internasjonale organisasjoner, som FNs statistiske kontor, EUs statistiske kontor (Eurostat) og OECD benytter også opplysningene som utenriks­handels­statistikken gir.

Av hensyn til sammenlignbarhet er det av stor betydning at statistikken følger internasjonale vedtatte definisjoner og standarder for avgrensninger og begreper. Riktig vare­nummer iht. toll­tariffen, landkoder, statistisk verdi, netto­vekt, mengde i annen enhet og prosedyre­koder m.m. er nødvendig for at statistikken skal kunne fylle behovene.

2. Omfang

Omfanget av utenrikshandelsstatistikken er basert på internasjonale retnings­linjer fra FNs statistiske kommisjon og EUs statistiske kontor (Eurostat).

Den generelle anbefalingen er at statistikken skal omfatte varer som påvirker landets beholdning av materielle ressurser ved at varer føres inn (import) eller ut (eksport) av landets økonomiske territorium. Et lands økonomiske territorium skal i tillegg til den geografiske dimensjonen også inkludere fly, skip og flytende oljeplattformer eid av nasjonale foretak. Dette er varer som ikke nødvendigvis befinner seg innenfor landets geografiske område, men likevel ses på som en del av landets materielle ressurser. For denne typer varer skal handelen måles etter skifte i økonomisk eierskap.

Det er to måter å avgrense statistikken på - generalhandel eller spesialhandel. FN anbefaler generalhandel der et lands statistiske område sammenfaller med det økonomske territoriet. Dette innebærer også at tidspunktet for import eller eksport registreres når varer ankommer eller forlater det økonomiske territoriet. Utenrikshandelsstatistikken følger i all hovedsak generalhandelsprinsippet.

Det norske økonomiske territoriet består av Fastlands-Norge, Svalbard, Jan Mayen, Norges biland, territorial­farvann, inkludert luftrommet over, økonomisk sone, norsk del av kontinentalsokkelen, territorielle enklaver i utlandet (ambassader, konsulater, militære baser, forskningsstasjoner) samt norskeide fly, skip og flytende oljeplattformer.

Utenrikshandelsstatistikken er i all hovedsak basert på opp­lysninger fra deklarasjoner, men det norske toll­området dekker kun Fastlands-Norge og tilhørende territorial­farvann. For opplysninger om handel med viktige varestrømmer til og fra resterende deler av det økonomiske territoriet innhentes data fra importører og eksportører eller andre registre.

SSB innhenter opplysninger med hjemmel i lov av 21. juni 2019, nr 32 (statistikkloven).

Etter anbefaling fra FN utelates handel med følgende varer:

a) Varer i transitt, det vil si varer som er innom norsk økonomisk territorium, men er bestemt for mottaker utenfor dette området
b) Mellomhandel, det vil si varer som ikke er innom norsk økonomisk territorium, men leveres mellom to andre land
c) Varer som fysisk krysser grensen, men likevel defineres som tjenester (blant annet avisabonnementer, reisegods, flyttegods)
d) Innhold levert elektronisk (blant annet e-bøker, ned­lasting av spill m.m.), defineres som en ren tjeneste
e) Legale betalingsmidler, verdipapirer og monetært gull
f) Vareprøver, gaver og reklamemateriell m.m. av mindre verdi
g) Varer til reparasjon eller i retur etter reparasjon
h) Varer i uforandret stand i retur til leverandør (reklama­sjon og liknende) og retur­emballasje, erstatnings­leveranser og gratis reparasjoner (garanti)
ij) Varer til midlertidig bruk, det vil si som skal returneres innen 12 måneder (utstilling, demonstrasjon, viten­skapelig bruk, lån, yrkesutstyr, transportmidler i inter­nasjonal trafikk, containere, presse-, radio- og fjernsyns­utstyr m.m.)
k) Eierskapsbytte av ikke-finansielle aktiva
l) Varer som blir ødelagt på selve reisen til og fra norsk økonomisk territorium
m) Satelitter og utskytningsutstyr flyttet til og sendt opp i andre land uten skifte av eierskap
n) Varer som fungerer som transportmiddel (skip, fly, emballasje og liknende)
o) Avfall og skrap uten kommersiell verdi

Utenrikshandelsstatistikken utelater deklarerte vare­partier under kr 1 000.

3. Definisjoner av viktige begreper og variabler

Import og eksport

Import består hovedsakelig av utenlandskproduserte varer som føres inn til Norge. Dette kan også inkludere reimport av opprinnelig norskproduserte varer og bearbeidde varer.

Eksport består av innenlandskproduserte varer som sendes ut av Norge, altså fra Norges statistiske område slik det er definert i omfanget av statistikken. Her inkluderes også reeksport av opprinnelig utenlandskproduserte varer og bearbeidde varer.

Handelen med varer er basert på fysiske varebevegelser over landegrensene, men for enkelte varer som skip, flytende oljeplattformer og fly skjer det ofte en handel uten at det forekommer en slik bevegelse. Import og eksport av slike varer bestemmes derfor etter skifte i nasjonaliteten til det økonomiske eierskapet. Dette måles ved kjøp, salg og finansielle leie­avtaler (opplysninger om finansielle leie­avtaler innhentes ikke for skip).

Varegruppering

Utenrikshandelsstatistikken bygger varegruppering etter den internasjonale toll- og statistikknomenklaturen, det Harmoniserte system (HS).

Tolltariffen utarbeides og publiseres årlig av Toll­etaten. SSB utarbeider årlig en detaljert vare­fortegnelse. Vare­fortegnelsen inneholder, i likhet med toll­tariffen, alle vare­nummer, og den gir informasjon om gyldighets­perioden til det enkelte vare­nummer samt kopling mellom HS og SITC (Standard International Trade Classification).

Land

Ved import benyttes avsender- og opprinnelsesland, og for eksport bestemmelsesland.

Avsenderland er det land fraktdokumentet i Norge viser som det første landet varen er sendt fra under samme handels­transaksjon mellom kjøper og selger. Med opp­rinnelses­land menes for råvarer det land hvor varen er produsert. For ferdig­varer (bearbeidde og raffinerte varer), det land hvor varen har fått sin endelige form. Med bestemmelses­land menes det land som på eksport­tidspunktet er det sist kjente landet som varen er bestemt for.

For norskproduserte varer som er solgt til utlandet og senere kjøpt hjem skal landet som varen er returnert fra oppgis som opprinnelsesland.

Statistisk landliste følger den internasjonale standarden ISO-3166.

Mengde

Varer som er oppgitt med vekt, er registrert med nettovekt. For innførte varer som deklareres etter vekt, vil det fore­komme at enkelte varer er deklarert med varens nærmeste emballasje (særlig matvarer i lufttett lukket emballasje). En del varer er registrert i en annen mengde­enhet i tillegg til kilo. Toll­tariffen og Statistisk varefortegnelse viser hvilke varer dette gjelder. Statistikk blir publisert etter begge mengde­enheter.

Statistisk verdi

Statistisk verdi er verdien ved passering av norsk grense. Tollavgift, merverdi og andre avgifter inngår ikke i den statistiske verdien. Ved importen skal statistisk verdi oppgis som CIF (Cost Insurance Freight) og ved eksport FOB (Free On Board), www.iccwbo.org.

For råolje som eksporteres med skip direkte fra installasjon på norsk kontinentalsokkel regnes verdien ved avgang fra installasjonen. Når det gjelder råolje og naturgass som føres til utlandet gjennom rørledning regnes den statistiske verdien ved passering ut fra norsk kontinentalsokkel.

For mer detaljert informasjon, se "Om statistikken" på SSBs hjemmeside.

4. Publisering av statistikk

Statistikk over utenrikshandelen med varer offentliggjøres på SSBs nettsider. Her publiseres både måneds- og årstall for import og eksport av varer.

Det finnes også en egen database, statistikkbanken, der data kan hentes ut etter eget valg.

Statistikk over import og eksport av varer på detaljert nivå kan også bestilles fra Opplysningstjenesten for utenriks­handels­statistikk. Telefon 21 09 47 53, e-post: utenrikshandel@ssb.no.

Månedsstatistikk frigis den 15. i måneden etter observasjons­perioden (foregående måned), eller første påfølgende virkedag. Disse tallene er foreløpige. For inneværende år blir alle måneder oppdatert ved hver publisering. Foreløpige årstall publiseres sammen med månedstall for desember. Endelige tall offentliggjøres to ganger. Første gang i mai påfølgende år. Deretter blir de korrigerte endelige tallene publisert i mai ett år senere.

Revisjon

Forskjellen mellom foreløpige tall ved fri­givingen av måneds­statistikken og endelige tall er normalt små for fastlands­eksporten. På detaljert nivå og for enkeltmåneder kan revisjonene ha større betydning, relativt sett. For olje- og gasstall kan det foretas større revisjoner, særlig knyttet til beregninger av olje- og gasspriser.

5. Statistikkens krav til kvalitet

Statistikken avhenger av at oppgavene den bygger på er utfylt så nøyaktig som mulig. 

Detaljert informasjon om utfylling finnes på våre nettsider.

For statistikkens del er det av stor betydning å få riktig utfylt de rubrikker som gjelder varenummer, transportmiddel, land (avsender-, opprinnelses- og bestemmelsesland), nett­ovekt, mengde i annen enhet, statistisk verdi, produksjons­fylke (ved eksport) og prosedyre­kode. For øvrig gjelder selvsagt samme krav til nøyaktige opplysninger i alle rubrikker som kreves utfylt, herunder vare­beskrivelser og krav om og angivelse av preferanse­tollavgiftbehandling.