Gå til innhold

Kom med innspill til nye varenummer i tolltariffen

Næringsliv og offentlige organer inviteres til å komme med innspill til nye varenummer i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2024.

Følgende kriterier legges til grunn ved vurderingen av forslagene:

  • Forslaget må være mulig å gjennomføre i forhold til HS-nomenklaturen og eksisterende tolloppdelinger (oppdeling på 7. siffer). Dette innebærer bl.a. at det ikke kan foreslås nye posisjoner (firesifrede oppdelinger) eller underposisjoner (sekssifrede oppdelinger).
  • Behovet for nye varenummer skal dokumenteres med handelstall (kvantum/verdi). Bransjen selv har som regel oversikt over slike tall selv om varen ikke er spesifisert i tolltariffen.
  • Det skal begrunnet hvorfor det er behov for varenummeret.
  • Våre fremste handelspartnere er i EU. For å sammenligne handelstall, først og fremst med de nordiske landene, bør det derfor - ifølge SSB - tas sikte på at nye varenummer i størst mulig grad harmoniserer med de i EUs tolltariff (KN - Kombinerte Nomenklatur).
  • Forslag til nye varenummer skal være av en slik karakter at de kan tas i bruk i 2024.

Stortingets vedtak om tollavgift for 2023 § 5 gir Finansdepartementet fullmakt til å gjøre endringer i tolltariffen ved å innarbeide nye varenummer eller endre de eksisterende. Forslag som har innvirkning på tollavgiftsatsene, vil først bli vurdert av Tolletaten og deretter oversendt Finansdepartementet. 

Har du spørsmål kan du sende oss en e-post til tolltariffen@toll.no. Vi anbefaler artikkelen som forteller hvordan et varenummer er bygd opp.

Innspill til tolltariffen 2024 må være mottatt innen 30. mars 2023. Innspillene vil bli sendt på høring som blir publisert på toll.no. Innspill kan sendes på e-post til post@toll.no. Bruk "23/01884 Innspill tolltariffen 2024" i emnefeltet.