Gå til innhold

Kom med innspill til nye varenummer i tolltariffen

Følgende kriterier legges til grunn ved vurderingen av forslagene:

  • Forslaget må være mulig å gjennomføre i forhold til HS-nomenklaturen og eksisterende tolloppdelinger (oppdeling på 7. siffer). Dette innebærer bl.a. at det ikke kan foreslås nye posisjoner (firesifrede oppdelinger) eller underposisjoner (sekssifrede oppdelinger).
  • Behovet for nye varenummer skal dokumenteres med handelstall (kvantum/verdi). Bransjen selv har som regel oversikt over slike tall, selv om varen ikke er spesifisert i tolltariffen.
  • Det skal begrunnes hvorfor det er behov for varenummeret.
  • Våre fremste handelspartnere er i EU. For å sammenligne handelstall, først og fremst med de nordiske landene, bør det derfor - ifølge SSB - tas sikte på at nye varenummer i størst mulig grad harmoniseres med de i KN (Kombinerte Nomenklatur - EUs tolltariff).
  • Innspill til nye varenummer skal være av en slik karakter at de kan tas i bruk i 2025.

Stortingets vedtak om toll § 5 annet ledd gir Finansdepartementet fullmakt til å gjøre endringer i tolltariffen ved å innarbeide nye tariffoppdelinger eller endre eksisterende oppdelinger. Forslag som har innvirkning på tollsatsene, vil først bli vurdert av Tolletaten og deretter eventuelt oversendt Finansdepartementet.

Har du spørsmål kan du sende en e-post til tolltariffen@toll.no. Vi anbefaler denne artikkelen som bl.a. forteller hvordan et varenummer er bygd opp.

Innspill til tolltariffen 2025 må være mottatt innen 2. april 2024. Innspillene vil bli sendt på høring og publisert på toll.no. Høringen er åpen for alle, og innspill kan sendes til post@toll.no. Bruk "24/03945 - Innspill tolltariffen 2025" i emnefeltet.