Gå til innhold

Import- og eksportkontroll

Importkontroll i henhold til næringsmiddel-, plantehelse- og dyrehelselovgivningen*

*under Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Importører av næringsmidler, produkter av animalsk opprinnelse, levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall, høy og halm, visse planter, matkontaktmaterialer, fôrvarer og andre smittebærende emner er underlagt registreringsplikt. Importør skal være registrert hos Mattilsynet før forsendelsen føres inn i landet. Dette gjelder ved import fra alle land.

N foran en posisjon/varenummer indikerer at varen(e) kan være underlagt krav om forhåndsmelding ved import til Norge. Den som skal importere har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i regelverket (f.eks. næringsmiddel-, plantehelse- eller dyrehelselovgivningen) for å finne ut om varen(e) man ønsker å importere er underlagt krav om forhåndsmelding og/eller må følges av dokumentasjon/sertifikat. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at merkingen med kun er en veiledning, og at varer som er underlagt krav om forhåndsmelding også kan klassifiseres under posisjoner/varenummer i tolltariffen hvor N ikke er angitt.

Fra EU/EØS

Ved import av visse produkter av animalsk opprinnelse, levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall, som det kreves sertifikat for fra EØS, skal det sendes melding til Mattilsynet i systemet TRACES minimum 24 timer før varenes ankomst. 

Fra tredjeland 

Import av levende dyr, animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse skal skje ved en av Mattilsynets veterinære grensekontrollstasjoner. Forsendelsen(e) skal forhåndsmeldes i TRACES minimum 24 timer før ankomst. 

Ikke-animalske risikoprodukter

Import av slike produkter skal skje ved en av Mattilsynets utpekte innførselssteder og meldes via TRACES.  

Nærmere opplysninger om meldesystemer og registreringsplikt finnes på Mattilsynets hjemmesider.

Import- og eksportkontroll knyttet til kommersiell og ikke-kommersiell handel med truede planter, planteprodukter, dyr eller dyreprodukter er regulert i CITES**

** "The Convention on International Trade of Endangered Species", også kjent som Washingtonkonvensjonen.

Miljødirektoratet ivaretar nasjonalt regelverk. All import og eksport av levende dyr og planter samt produkter fremstilt av bestanddeler av arter i gjeldende artlister er regulert og underlagt tollvesenets kontroll.

CITES-dokumentasjon i original skal uoppfordret fremlegges for Tolletaten ved fortolling ved import og ved grensepassering ved eksport. Alle originaldokumenter og kopier skal dateres, stemples og attesteres av Tolletaten.

Import og eksport av CITES-regulerte varer uten gyldig CITES-dokumentasjon er forbudt. Dette gjelder også sammensatte produkter der CITES-regulerte varer er benyttet i produksjonen.

Alle brudd på CITES-bestemmelsene vil bli anmeldt. Beslaglagte CITES-produkter vil rutinemessig bli oversendt til, eller administrert av, Miljødirektoratet. 

For ytterligere informasjon, se www.miljødirektoratet.no/cites  

 2. Eksportkontroll 

Ved eksport av kjøtt av vågehval må det foreligge en utførselstillatelse fra Miljødirektoratet. Eksportør må være registrert hos Nærings- og fiskeridepartementet og Mattilsynet.

NB: Det er ikke noen avmerking av lisenspliktige varer i tolltariffen.

Eksport av forsvarsmatriell, flerbruksvarer , teknologi mv

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utsted av Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell beskrevet på Liste I til forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv. Videre kan lisenskrav også gjelde for sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/"dual use") beskrevet på Liste II til forskriften. 

Listene finnes i eksportforskriften. 

Departementet kan sette vilkår for lisenser.

Utvidet lisensplikt ("catch-all") 

Eksportkontrollforskriften § 7 inneholder en bestemmelse som innebærer at det under visse forutsetninger kan være lisensplikt for enhver vare, teknologi eller tjeneste (catch all/fang alt).

Vær spesielt oppmerksom på følgende utdrag av § 7 i eksportkontroll-forskriften:

I tillegg til liste I og II er eksport av følgende varer, teknologi og tjenester lisenspliktige:
  • a. enhver vare, teknologi og tjenesteytelse der eksportøren er kjent med eller har grunn til å forstå at varen, teknologien eller tjenesten er eller kan være ment, helt eller delvis, for bruk i forbindelse med utvikling, produksjon, håndtering, drift, vedlikehold, lagring, deteksjon, identifikasjon eller spredning av kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen eller andre kjernefysiske sprengelementer. Tilsvarende regler gjelder for eksport av enhver vare, teknologi eller tjeneste som kan benyttes til utvikling, produksjon, vedlikehold eller lagring av missiler som kan levere slike våpen. 
  • b. enhver vare, teknologi eller tjeneste til militær bruk til områder som er underlagt våpenembargo vedtatt av FNs sikkerhetsråd  med hjemmel i FN-paktens kapittel VII eller andre tiltaksregimer Norge har sluttet seg til. 
  • c. enhver vare, teknologi og tjeneste til militær bruk til områder hvor det er krig, krig truer eller til land hvor det er borgerkrig. 
  • d. enhver vare, teknologi og tjeneste som direkte kan tjene til å utvikle en stats militær evne på en måte som ikke er forenelig med vesentlige norske sikkerhets- og forsvarsinteresser.

Gyldig lisens skal i følge eksportkontrollforskriften § 12 legges frem for Tolletaten senest ved fremleggelse av tolldeklarasjonen.  

Nærmere opplysninger om eksportkontrollen fås ved henvendelse til:

Utenriksdepartementet
Seksjon for eksportkontroll
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 95 06 50
e-post: eksportkontroll@mfa.no
www.regjeringen.no