Gå til innhold

Alminnelige fortolkningsregler

Når en vare skal klassifiseres i tolltariffen er det seks regler som må følges. Disse brukes i hierarkisk rekkefølge.

Reglene omhandler de prinsipielle retningslinjene som gjelder ved klassifisering av varer og sørger for ensartet anvendelse av tolltariffen. Når vi klassifiserer varer skal vi så langt mulig basere oss på objektive kriterier slik varen fremstår på innførselstidspunktet (eventuelt utførselstidspunktet). Varens senere bruk er bare i helt spesielle tilfeller et kriterium som kan tillegges vekt.

Titler på avsnitt, kapitler og underkapitler er kun til veiledning. Det er ordlyden i posisjonene og notene til vedkommende kapittel eller avsnitt som bestemmer klassifiseringen.

Regel 1

"Titlene på avsnitt, kapitler og underkapitler tjener bare til veiledning. Klassifiseringen skal bestemmes av ordlyden i posisjonene og notene til vedkommende avsnitt eller kapittel og - når ikke annet er fastsatt i slike posisjoner og noter - etter følgende regler:"

Regel 2.a

"Når det i en posisjon nevnes en vare, skal posisjonen også omfatte denne vare i ikke-komplett eller uferdig stand, forutsatt at den ikke-komplette eller uferdige vare slik den foreligger, vesentlig har karakter av den komplette eller ferdige vare. Posisjonen skal også omfatte den komplette eller ferdige vare (eller vare som etter denne regel skal klassifiseres som komplett eller ferdig) når den foreligger usammensatt eller demontert."

Regelen sier at en posisjon også omfatter en nevnt vare i ikke-komplett eller uferdig stand. Den må likevel i all vesentlighet kunne gjenkjennes som den komplette/ferdige varen. Regelen tillater også at en vare som foreligger i usammensatt eller demontert stand kan klassifiseres som den komplette eller ferdige varen.

Regel 2.b

"Når det i en posisjon nevnes et materiale, skal posisjonen omfatte dette materiale så vel i ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer. Når det nevnes varer av et bestemt materiale, menes varer som helt eller delvis består av dette materiale. Klassifisering av varer som består av mer enn ett materiale, skal skje i samsvar med bestemmelsene i regel 3."

Regel 2.b omhandler blandinger og forbindelser av materialer samt varer som består av to eller flere materialer. De posisjoner som det vises til, er slike posisjoner hvor det er nevnt et bestemt materiale (f.eks. posisjon 05.03 - tagl), og posisjoner hvor det er nevnt varer av et bestemt materiale (f.eks. posisjon 45.03 - varer av naturlig kork). Regelen gjelder bare hvis ordlyden i posisjonene eller i avsnitts- eller kapittelnotene ikke fastsetter noe annet (f.eks. posisjon 15.03 - isterolje, ikke ..... oppblandet).
Blandinger som utgjør preparater, og som er beskrevet som slike i en avsnitts- eller kapittelnote eller i en posisjonstekst, skal klassifiseres i henhold til bestemmelsene i regel 1. Når en vare som består av mer enn ett materiale klassifiseres, skal det skje etter bestemmelsene i regel 3.

Regel 3

"Varer som i henhold til regel 2 b. eller av andre grunner synes å kunne føres under to eller flere posisjoner, skal klassifiseres slik:

Regel 3.a

Den posisjon som gir den mest spesifiserte beskrivelse, skal anvendes framfor posisjoner som gir en mer alminnelig beskrivelse. Dersom imidlertid to eller flere posisjoner hver for seg nevner bare en del av de materialer som finnes i blandede eller sammensatte varer, eller bare en del av varene i et sett pakket for detaljsalg, skal disse posisjoner anses som like spesifiserte med hensyn til disse varer, selv om en av posisjonene gir en mer fullstendig eller nøyaktig beskrivelse av varene.

Regel 3.b

Blandinger og varer som består av forskjellige materialer eller er sammensatt av forskjellige deler samt varer i sett pakket for detaljsalg, som ikke kan klassifiseres i henhold til regel 3 a., skal klassifiseres som det materiale eller den del som vesentlig gir varen dens karakter, i den grad dette kan avgjøres.

Regel 3.c

Varer som ikke kan klassifiseres etter regel 3 a. eller 3 b., føres under den posisjon som er nevnt sist i nummerorden av de posisjoner som skal tas i betraktning som likestilte."

Varer som i henhold til regel 2 b eller av andre grunner synes å passe i to eller flere posisjoner skal klassifiseres slik:

  • a. Spesifisert beskrivelse skal velges fremfor alminnelig beskrivelse. Den spesifiserte beskrivelsen må dekke hele den blandede eller sammensatte varen og ikke bare ett av materialene eller én av delene i f.eks. et sett. Hvis to posisjoner eller underposisjoner er like spesifiserte, må regel 3 b benyttes.
  • b. Det materialet eller den delen som er dominerende skal være den som avgjør. Når det gjelder varer pakket i sett for detaljsalg hvor klassifiseringen ikke kan avgjøres etter andre regler, skal den delen som gir settet dets karakter velges. Dette kan blant annet være vekt, verdi eller størrelse.
  • c. Den posisjonen som er sist nevnt i nummerorden av de posisjoner som skal tas i betraktning som likestilte velges hvis regel 3 a eller 3 b ikke kan benyttes.

Regel 4

"Varer som ikke kan klassifiseres etter de ovennevnte regler, skal føres under den posisjon som omfatter de nærmest beslektede varer."

Kan ikke varen klassifiseres etter regel 1-3, skal den plasseres i den posisjonen som omfatter de mest beslektede varene. Beslektet kan f.eks. være brukslikhet, utseende, materiallikhet o.l. Denne regelen brukes svært sjelden i forbindelse med klassifisering av varer.

Regel 5

"I tillegg til ovennevnte skal følgende regler gjelde for varer nevnt nedenfor:

Regel 5.a

Etuier og vesker til kameraer, musikkinstrumenter, skytevåpen, tegneinstrumenter og halssmykker samt liknende beholdere som er spesielt konstruert for å inneholde en eller flere bestemte artikler, egnet til langtidsbruk og som foreligger sammen med de artikler som de er bestemt for, skal klassifiseres sammen med disse artikler dersom de er av det slag som vanligvis selges sammen med slike artikler.

Regelen gjelder imidlertid ikke beholdere som gir det hele dets vesentlige karakter."

Regelen omhandler esker, etuier o.l. som er spesielt konstruert for en eller flere artikler/varer, og som kan brukes flere ganger over lengre tid. I tillegg skal emballasjen ikke være den del som gir varen dens karakter, slik at innholdet blir sekundært. Hvis disse kravene oppfylles skal emballasjen klassifiseres sammen med varen, og ikke i eget varenummer.

Eksempler på beholdere som foreligger sammen med de artikler de er bestemt for, og som skal klassifiseres etter denne regelen

  • smykkeskrin, -esker og -etuier (posisjon 71.13)
  • etuier og esker til elektriske barbermaskiner (posisjon 85.10)
  • etuier og esker til kikkerter og teleskop (posisjon 90.05)
  • esker, etuier og vesker til musikkinstrumenter (f.eks. posisjon 92.02)
  • etuier og esker til skytevåpen (f.eks. posisjon 93.03).

Eksempler på beholdere som denne regelen ikke omfatter, er små sølvbokser med innhold av te, eller keramiske pynteboller med innhold av sukkertøy. I disse tilfellene skal beholderne og innholdet klassifiseres hver for seg i sine respektive posisjoner.

Regel 5.b

"Med forbehold for bestemmelsene i regel 5 a. ovenfor, skal emballasje som inneholder varer klassifiseres sammen med disse dersom emballasjen er av det slag som vanligvis benyttes til slike varer. Denne bestemmelse er imidlertid ikke bindende for emballasje som er tydelig egnet for gjentatt bruk."

Regelen tar et forbehold til 5 a når det gjelder emballasje som tydelig viser at den kan brukes om igjen. Eksempel på dette er spesielle gassflasker, ølfat og containere. Disse anses som egne selvstendige varer og klassifiseres derfor separat.

Regel 6

"Klassifisering av varer i underposisjoner skal bestemmes av ordlyden i disse underposisjoner og av eventuelle noter til vedkommende underposisjon og - med nødvendige tillempinger - av ovennevnte regler, under forutsetning av at bare underposisjoner på samme nivå kan sammenlignes. I samsvar med denne regel gjelder også de respektive avsnitts- og kapittelnoter, dersom ikke annet framgår av bestemmelsene."

Klassifisering av varer på underposisjonsnivå reguleres av regel 6. Denne regelen bestemmer bl.a. at ovenstående regel 1 til 5 gjelder, med nødvendige tillempinger, også ved klassifisering på underposisjonsnivå i samme posisjon.

Det innebærer at når to eller flere énstreks underposisjoner i samme posisjon vurderes i forhold til hverandre (f.eks. på bakgrunn av regel 3 a), skal deres spesifiserte beskrivelse i forhold til en vare vurderes utelukkende på grunnlag av tekstene i de aktuelle énstreks underposisjoner.

Når den énstreks underposisjon som gir den mest spesifiserte beskrivelse er valgt, og denne underposisjon er videre oppdelt, skal tekstene i tostreks underposisjonene tas med i betraktning av hvilken tostreks underposisjon som skal velges.