Gå til innhold

Tollreglar for transportpersonell i internasjonal trafikk

Tollavgift- og avgiftsfri kvote

Personell som gjer teneste om bord i ferjer, fly og andre transportmiddel som går i internasjonal trafikk, kan ein gong i løpet av 24 timar ta med seg 40 sigarettar eller 100 gram andre tobakkvarer og 100 blad sigarettpapir toll- og avgiftsfritt. Dei kan også ta med seg andre alkoholfrie varer til ein samla verdi på 500 norske kroner. 

Personar som har avslutta si aktive teneste i utlandet og som ikkje har utført arbeid om bord på reisa til Noreg, kan innføre ei avgiftsfri reisandekvote så lenge reisefråværet til saman er minst 24 timar.

Fartøyspersonell

Besetningsmedlemmar har løyve til å oppbevare desse høgt skattelagde varene når fartøyet ligg ved land i Noreg:

  • 1 liter brennevin
  • 1 liter vin
  • 200 sigarettar eller 250 gram tobakksvarer

Fartøysføraren har løyve til å oppbevare totalt:

  • inntil 2 liter brennevin eller vin,
  • 400 sigarettar eller 400 gram tobakksvarer.

Høgt skattelagde varer utover dette skal:

  • anten deklarerast for prosedyren overgang til fri disponering ved innkomsten til Noreg eller,
  • oppbevarast innelåst i proviantrommet på skipet.

Ved tjenestefri

  • Brennevin, vin, sigarettar og andre tobakksvarer som vert etterlatne om bord i fartøyet i samband med tenestefri, skal oppbevarast innelåst i proviantrommet på skipet.

Besetningsmedlemmar og fartøysføraren pliktar å føre opp høgt skattelagde varer utover lovleg kvote på besetningsdeklarasjonen.