Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift – nytt regelverk angående refusjon av engangsavgift ved utførsel av motorvogn

Finansdepartementet har vedtatt endringer i Forskrift av 19. mars 2001 nr 268 (engangsavgiftforskriften) som implementerer ordningen med refusjon av engangsavgift ved eksport av motorvogner. Regelverket som regulerer ordningen er gitt gjennom et nytt kapittel VII i forskrift om engangsavgift og trer i kraft 1. januar 2015.

Fastsatt av Finansdepartementet 26. november 2014 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, Stortingets årlige avgiftsvedtak og tolltariffens innledendebestemmelser

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

Nytt kapittel VII skal lyde:

§ 7-1 Refusjon av engangsavgift

Dersom motorvogn som er første gangs registrert i Norge 26. juni 2014 eller senere permanent utføres til utlandet, kan det etter søknad gis refusjon av engangsavgift herunder vrakpantavgift. Det kan også etter søknad gis refusjon ved utførsel av motorvogn som ikke har vært registrert i Norge, men hvor avgiftsplikt i henhold til Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner mv. § 1 bokstav b er oppstått 26. juni 2014 eller senere.

§ 7-2 Beregning av refusjonsbeløpet

Refusjonsbeløpet skal tilsvare det engangsavgiften herunder vrakpantavgift ville utgjort ved første gangs registrering av en tilsvarende motorvogn på tidspunktet for utførsel.

Bestemmelsene om bruksfradrag i §§ 3-3 og 3-4 gjelder tilsvarende ved beregning av refusjonsbeløpet. Krav om alternativ beregning av bruksfradraget i henhold til § 3-4 må fremsettes samtidig med søknad om refusjon.

Det gis refusjon i samme avgiftsgruppe som det er betalt avgift i ved første gangs registrering, eventuelt den avgiftsgruppe motorvognen etter første gangs registrering er avgiftsmessig statusendret til i henhold til reglene i kapittel V. For motorvogner som nevnt i §§ 4-1 til 4-7 kan ikke refusjonsbeløpet utgjøre mer enn det avgiften ville utgjort ved første gangs registrering av en tilsvarende motorvogn med de samme fritak/lettelser i avgiften på utførselstidspunktet. Refusjonsbeløpet kan under ingen omstendighet utgjøre et høyere beløp enn den avgift som ble betalt ved første gangs registrering i Norge, eventuelt tillagt den avgift som er betalt ved senere endring i avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag i henhold til reglene i kapittel V. Refusjonsbeløp under kr 7500,- utbetaltes ikke.

§ 7-3 Vilkår for refusjon og krav til dokumentasjon

Det må på utførselstidspunktet ikke være mer enn 10 år siden tidspunktet for første gangs registrering av motorvognen.

Det gis ikke refusjon dersom motorvognen på utførselstidspunktet er bestemt stanset (begjært avskiltet) grunnet skyldig avgift eller grunnet tekniske mangler ved kjøretøyet eller manglende oppmøte til teknisk kontroll.

Det må på utførselstidspunktet foreligge gyldig periodisk kjøretøykontroll (EUkontroll).

Utførsel av motorvognen må dokumenteres ved attestert utførselsdeklarasjon. Ved beregning av refusjonsbeløpet skal dato for utførselsdeklarasjon legges til grunn.

Refusjonsbeløpet kan ikke utbetales før motorvognen er avregistrert i det norske motorvognregisteret og det er dokumentert at motorvognen er permanent registrert i utlandet.

Registrering i utlandet må dokumenteres med offisielle registreringsdokumenter eller medbekreftelse fra vedkommende lands registreringsmyndighet.

Endelig søknad om refusjon og all nødvendig dokumentasjon må være mottatt av avgiftsmyndighetene senest ett år etter at motorvognen ble utført.

Dersom en motorvogn som det er utbetalt refusjon for gjeninnføres og igjen skal registreres i Norge, må det svares ny engangsavgift etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for ny registrering i Norge.

§ 7-4 Berettiget til refusjon

Berettiget til refusjon er eier av motorvognen på utførselstidspunktet. Berettiget til refusjon etter § 7-1 andre ledd er den som er ansvarlig for avgiften.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Forskriftens nåværende kapittel VII blir nytt kapittel VIII (§ 7-1 til 7-8 blir ny §§ 8-1 til 8-8) og nåværende kapittel VIII blir nytt kapittel IX (§§ 8-1 til 8-5 blir ny §§ 9-1 til 9-5).