Gå til innhold

Spørsmål og svar om opprinnelse

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om opprinnelse. 

Ofte stilte spørsmål

Certificate of Origin brukes for varer som har ikke-preferensiell opprinnelse. Dokumentet vil ikke kunne brukes til å få preferansetollavgift inn til mottakerlandet. Et EUR.1 sertifikat er et preferensielt opprinnelsesbevis og kan gi grunnlag for preferansetollavgift.

Les mer om Ceritificate of Origin her.

Nei, et Ceritifcate of Origin er et ikke-prefensielt dokument, og gir ingen tollfordeler i mottakerlandet. Du kan derfor ikke bruke dette for å oppnå preferansetollavgift.


Les mer om opprinnelsesbevis her.

Du må kunne fremlegge all nødvendig dokumentasjon for at Tolletaten skal kunne gjennomføre kontrollen, jf. vareførselsloven § 8-10.  

I verifikasjonssaker bekrefter eller avkrefter norske tollmyndigheter om den konkrete varen oppfyller opprinnelsesreglene, om opprinnelsesbeviset er ekte, og eventuelt om dokumentet er utstedt av godkjent eksportør.

 

Du kan finne mer informasjon om norske tollmyndigheters samarbeid med utenlandske tollmyndigheter i frihandelsavtalene. Sjekk den aktuelle frihandelsavtalen for din handel for nærmere informasjon. Du finner frihandelsavtalene her.

En verifikasjonsanmodning betyr at Tolletaten har mottatt en anmodning fra utenlandske myndigheter hvor Tolletaten er bedt om å bekrefte eller avkrefte om den konkrete varen oppfyller opprinnelsesreglene, og om opprinnelsesbeviset er ekte. En verifikasjonsanmodning vil som oftest resultere i at Tolletaten gjennomfører en etterkontroll av foretaket.

 

Tolletaten skal da kontrollere at opplysninger om blant annet varens opprinnelse, tollverdi, mengde med mer er korrekt.

Ved eksport skal du oppgi opplysninger om opprinnelsesbevis som er utstedt, jf. vareførselsforskriften § 5-9-1 første ledd bokstav c. Du skal derfor fylle ut rubrikk 36 og 44 dersom det foreligger et opprinnelsesbevis ved utførsel.

 

Koden som skal benyttes knytter seg til gjeldende handelsavtale/preferanseordning man eksporterer under. Du må derfor sende inn en endringsmelding dersom du ikke har fylt ut rubrikk 36 og 44 ved eksport av opprinnelsesvarer.Her finner du hjelp utfylling av en utførselsdeklarasjon.

Ja, etter vareførselsloven § 12-2 kan du ilegges overtredelsesgebyr for å ha utstedt eller foranlediget utstedt uriktig eller ufullstendig opprinnelsesbevis, faktura eller annet legitimasjonsdokument i Norge, som er bestemt til å tjene som bevis ved tollbehandling av en vare i et annet land.

 

Dersom opprinnelsesbeviset ditt underkjennes av norske tollmyndigheter, kan utenlandske tollmyndigheter orienteres om dette. Det kan føre til at importøren må betale tollavgift og eventuelle tilleggsavgifter i importlandet.

 

Alvorlige overtredelser kan medføre anmeldelse. Du kan da straffes med bot eller fengsel med inntil seks måneder etter vareførselsloven § 12-5 bokstav 

Forklarende anmerkninger til protokoll 4 i EØS- avtalen omtaler artikkel 1 f hvilken pris som skal legges til grunn for varens pris fra fabrikk. Du kan lese mer om forklarende anmerkninger her.

 

Utgangspunktet er at verdien av alle leverte materialer og alle kostnader som faktisk er påløpt skal tas med. Det skal ikke tas hensyn til handelsmessige prisreduksjoner som er gitt for det enkelte eksportprodukt eller vareparti (eks. for forskuddsbetaling eller for leveranser av store kvanta).

Toleranseregelen tillater at du uten hensyn til listeregelen for ferdigproduktet kan bruke inntil 10 % tredjelandsmaterialer i produksjonen. For de produktene der listeregelen krever at alle anvendte tredjelandsmaterialer skal skifte posisjon, innebærer den generelle toleranseregelen at du kan bruke inntil 10 % tredjelandsmaterialer som ikke skifter posisjon.


Den generelle toleranseregelen kan ikke brukes for varer som klassifiseres i kapitlene 50 til 63 i tolltariffen (tekstilvarer). Slik får varen opprinnelsesstatus. 

Toleranseregelen åpner for bruk av tredjelandsmaterialer uten hensyn til listeregelen der listeregelen ikke angir krav til innhold i prosent.

Du må undersøke at den aktuelle frihandelsavtalen har en bestemmelse om toleranseregel, og i hvilket omfang slike materialer kan benyttes.

De reviderte opprinnelsesreglene gjør det lettere å oppnå opprinnelsesstatus. Endringene innebærer blant annet at de fleste listereglene er enklere å oppfylle, prosentandelen av tredjelandsmateriale som kan benyttes i produksjonen av flere produkter er økt, og toleranseregelen er økt til 15%.


I tillegg er mannskapskravet for fiskefartøy fjernet. Forbudet mot tollrestitusjon (drawback) er også fjernet for alle produkter med unntak av tekstiler. I noen avtaler er også forbudet mot tollrestitusjon fjernet også for tekstiler.


Du må undersøke om landet du skal eksportere til har sluttet seg til de reviderte opprinnelsesreglene. Informasjon om Opprinnelseskonvensjonen og de reviderte opprinnelsesreglene finner du her.

Du kan benytte representant til å utstede opprinnelseserklæringer eller EUR.1 under forutsetning av at det kan sannsynliggjøres at vedkommende handler på vegne av deg som eksportør, jf. vareførselsloven § 7-21.


Norge tillater ikke at en eksportør benytter autorisasjonsnummeret til en annen eksportør. Dette er imidlertid tillatt innad i EUs tollunion.

Det er ingen opplistede formkrav til fullmakt i vareførselsloven § 7-21. Du må undersøke om det er noen ytterligere krav for å bruke fullmektig/representant i den aktuelle frihandelsavtalen du skal bruke. 

 

Dersom dere lager en fullmakt bør følgende fremgå: partene, hvorvidt fullmakten gjelder for en eller flere forsendelse, tidsavgrensning, dato og signatur.

Nei, representant kan ikke utferdige REX-erklæringer på vegne av eksportøren. Det er eksportøren selv som skal utferdige REX-erklæring, jf. tollavgiftsforskriften § 4-1-18. 

Kumulasjon betyr at innsatsmaterialer fra andre land kan brukes i produksjonen av en opprinnelsesvare selv om disse materialene ikke oppfyller listereglene.


I handelen mellom land som er med i Opprinnelseskonvensjonen åpner kumulasjonsbestemmelsen også for at en vare kan fortolles inn i en avtalepart. Varen kan deretter re-eksporteres til det endelige importlandet og likevel beholde sin opprinnelsesstatus.


Du må undersøke kumulasjonsbestemmelsen i den aktuelle frihandelsavtalen om hvilke muligheter du har til å kunne kumulere.


Her finner du oversikt over hvilke land som kan benytte seg av kumuleringsordningen.

EØS-avtalen og Opprinnelseskonvensjonen åpner for kumulasjon med land som er med i kumulasjonsordningen til konvensjonen. Ellers må du sjekke kumulasjonsbestemmelsen i de konkrete frihandelsavtalene.

Alle EFTA-avtalene har bilateral kumulasjon.

 

Ja, du kan søke om en bindende opprinnelsesuttalelse. Les mer om bindende opprinnelsesuttalelser her. 

Utstedelse av varesertifikat/opprinnelsesbevis som EUR-1 ved eksport av brukte kjøretøy fra Norge er underlagt regler og kan være problematisk - og dessverre ofte helt umulig.


Importøren av ditt bilmerke i Norge bør også kontaktes her for å komme videre. Her finner du mer informasjon om eksport av brukte kjøretøy.

Nei, EORI nummer er ikke det samme som autorisasjonsnummer. Her kan du lese mer om EORI nummer og hva det er. 

Inngående opprinnelsesbevis er det opprinnelsesbeviset som følger med varen ved innførsel. Dette er et grunnlagsdokument som du trenger dersom varen senere skal eksporteres.

Opprinnelseserklæringen må være påført et handelsdokument. 

I avtalene som har bestemmelser om opprinnelseserklæring og godkjent eksportør, skal det være mulig å benytte seg av opprinnelseserklæring enten man er godkjent eksportør eller ikke. Dersom du allikevel opplever at myndighetene i importørlandet ikke godkjenner dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på post@toll.no.


Det er viktig at du i forkant sjekker at det faktisk er myndighetene i landet som ikke godtar beviset, og ikke at det bare er en antakelse fra importøren i utlandet.

Du må ha en gyldig autorisasjon som godkjent eksportør, og erklæringen må oppfylle formkravene i den konkrete frihandelsavtalen. Dersom begge disse forholdene er i orden, og utenlandske myndigheter ikke godtar opprinnelseserklæringen, kan du ta kontakt med oss på post@toll.no.


Det er viktig at du i forkant sjekker at det faktisk er myndighetene i landet som ikke godtar erklæringen, og ikke at det bare er en antakelse fra importøren i utlandet.

Et autorisasjonsnummer er et unikt nummer som tildeles ved innvilgelse av autorisasjon som godkjent eksportør. En godkjent eksportør kan utstede opprinnelseserklæringer uten å måtte signere på erklæringen.

 

I frihandelsavtaler med bestemmelser om verdigrenser på opprinnelseserklæringer trenger man ikke å ta hensyn til en slik verdigrense når man er autorisert som godkjent eksportør. Det betyr at godkjente eksportører kan utstede opprinnelseserklæringer uavhengig av varenes verdi. 

Nei. Autorisasjonsnummeret kan kun benyttes av den juridiske enheten som har fått innvilget autorisasjon som godkjent eksportør. Dersom ditt selskap har et annet organisasjonsnummer må du søke om autorisasjon som godkjent eksportør også for din juridiske enhet.

Du må fylle ut en ny søknad om autorisasjon som godkjent eksportør når du skal søke om forlengelse.


Du finner søknadsskjemaet her: Søknad for å bli godkjend eksportør - Tolletaten.

En REX-erklæring er gyldig i ti (10) måneder etter utstedelsen i eksportlandet, jf. tollavgiftsforskriften § 4-1-20.  

Et form A er gyldig i ti (10) måneder etter utstedelsen i eksportlandet, jf. tollavgiftsforskriften § 4-1-20.

Ved utførsel skal rubrikk 36 og 44 i deklarasjonen fylles ut, jf. vareførselsforskriften § 5-9-1 første ledd bokstav c. Det betyr at EUR.1 eller opprinnelsesbeviset bør være utstedt før deklarasjonen leveres. 

Varer som legges inn på tollager er under tollmyndighetenes kontroll. Du har dermed oppfylt plikten til å fremlegge varene for kontroll, jf. tollavgiftsforskriften § 4-1-5 første ledd. Det er derfor ikke et krav om at varene deklareres for overgang fri disponering før utløp av opprinnelsesbevisets gyldighetstid.


Her finner du informasjon om de ulike opprinnelsesbevisene.

Som hovedregel skal du bruke rubrikk 4 for EØS (EEA), og rubrikk 5 for navnet til det aktuelle EU-landet, EF (EC), eller «Fellesskapet» («Community»). 

Du kan lese mer om utfylling av EUR.1 her.

Ja. Du må møte opp i åpningstiden i ekspedisjonen for å søke om attestering av EUR.1. Du må være forberedt på å kunne dokumentere at varen er en opprinnelsesvare.

 

Her finner du oversikt over ekspedisjonssteder og åpningstider. 

Dersom EUR.1 sertifikatet er utstedt i ettertid skal «ISSUED RETROSPECTIVELY» påføres jf. Artikkel 17 punkt 5 og 6 i protokoll 4 til EØS-avtalen eller tilsvarende bestemmelser i andre frihandelsavtaler. Utstedt i ettertid betyr at opprinnelsesbeviset er utstedt etter at varen faktisk er utført. 

Kina og Guatemala kan fortsatt benytte FORM A, jf. tollavgiftsforskriften § 4-1-18 tredje ledd.

REX-systemet er et opprinnelsessystem for varer med opprinnelse etter GSP-systemet (the Generealised System of Preference).

 

Du kan lese mer om REX her.

Oversikt over GSP-landene finner du her.

Eksportøren skal angi P for varer som er fremstilt i sin helhet. Dette er eksempelvis landbruksvarer, fisk og mineraler fra gruvedrift.

Eksportøren skal angi W for varer som er tilstrekkelig bearbeidet. Du må i tillegg oppgi varens posisjon i tolltariffen.

 

Ja, hvis varen har vært lagt inn på tollager i EU, og den som utsteder erklæringen og videresender varen er REX-godkjent. REX-erklæringen baseres da på et FORM A fra Kina.

REX-erklæringer gjelder kun for varer med GSP-opprinnelse. REX-erklæringer kan ikke benyttes for å oppnå preferansetollavgift for varer med EU-opprinnelse. EU har i noen av sine frihandelsavtaler muligheter for å bruke REX-erklæringer, men dette gjelder ikke i handelen mellom Norge og EU (f.eks. EØS-avtalen).

Dersom varene er gått over i fri disponering (tidligere fortollet) i EU, eller i andre land, vil du ikke kunne få GSP-preferansetollavgift ved innførsel til Norge. Varen har da mistet sin status som opprinnelsesvare.

 

Dersom varene har vært under tollmyndighetens kontroll (i praksis innlagt på tollager), og ikke er endret, vil du kunne oppnå GSP-preferansetollavgift ved innførsel til Norge.

 

Du kan lese mer om kravet til ikke-endring i tollavgiftsforskriften § 4-1-15.

 

Reeksportør/ videresender i EU må utstede en erstatningsopprinnelseserklæring.

 

Du kan lese mer om de ulike opprinnelsesbevisene i GSP-systemet her.

Følgende frihandelsavtaler benytter opprinnelseserklæring:


o Storbritannia
o Singapore
o Filipinene
o Canada
o Hongkong
o Sør-Korea
o Indonesia


Det er ingen verdigrense på opprinnelseserklæringene i de ovennevnte avtalene.
Øvrige frihandelsavtaler åpner for både EUR.1 og opprinnelseserklæring ved eksport fra Norge. Dette gjelder imidlertid ikke avtalen mellom EFTA-Gulf Cooperation Council (GCC)

Du finner informasjon om hvilket opprinnelsesbevis som gjelder for den aktuelle avtalen i opprinnelsesreglene. Her kan du lese mer om opprinnelsesbevis.

Dersom frihandelsavtalen kun benytter opprinnelseserklæring som opprinnelsesbevis, er det som utgangspunkt ingen verdibegrensning. Du må alltid undersøke vilkårene i den aktuelle frihandelsavtalen.

Følgende frihandelsavtaler benytter opprinnelseserklæring uten verdibegrensning:


o Storbritannia
o Singapore
o Filipinene
o Canada
o Hongkong
o Sør-Korea
o Indonesia

 

Her finner du en oversikt over verdigrensene for enkelte land.

En opprinnelseserklæring er en spesifikk tekst som fungerer som et opprinnelsesbevis. I motsetning til et opprinnelsessertifikat som attesteres av tollmyndighetene, er en opprinnelseserklæring en erklæring som du som eksportør påfører en faktura eller et annet handelsdokument.


Teksten i opprinnelseserklæring skal være ordrett det som står i den aktuelle frihandelsavtalen. Detaljene finner du som regel i tillegget om opprinnelseserklæringer til opprinnelsesvedlegget i den relevante avtalen.


Her finner du oversikt over frihandelsavtalene.

Eksportører som er autorisert som godkjent eksportør, slipper som hovedregel å underskrive opprinnelseserklæringer.


Teksten i opprinnelseserklæring skal være ordrett det som står i den aktuelle frihandelsavtalen. Detaljene finner du som regel i tillegget om opprinnelseserklæringer til opprinnelsesvedlegget i den relevante avtalen.


Her finner du oversikt over frihandelsavtalene.

Frihandelsavtalene godtar håndskrevne erklæringer. Teksten i opprinnelseserklæring skal være ordrett det som står i den aktuelle frihandelsavtalen. Detaljene finner du som regel i tillegget om opprinnelseserklæringer til opprinnelsesvedlegget i den relevante avtalen.

Her finner du oversikt over frihandelsavtalene.

En nasjonal leverandørerklæring brukes for å dokumentere opprinnelsen på varer som selges innenfor et tollområde. Dette beviset blir da grunnlagsdokumentasjon når en eksportør skal utstede et opprinnelsesbevis for ferdigvaren ved eksport. En nasjonal leverandørerklæring (national supplier’s declaration) kan ikke benyttes som opprinnelsesbevis for å få preferansetollavgift ved innførsel til Norge eller til frihandelspartneren.

 

Her finner du informasjon om nasjonal leverandørerklæring her.