Gå til innhold

Vilkår for GSP-opprinnelse

For at en vare skal få GSP-opprinnelse må den være fremstilt i sin helhet eller tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i et GSP-land.

En vare kan inneholde ikke-opprinnelsesmaterialer og fortsatt være et GSP-produkt.

Produkter fremstilt i sin helhet

Dette er produkter fra landbruk, jakt og fiske (tolltariffens kapitler 1-24), mineralske produkter utvunnet av landets jord eller havbunn.

Produkter tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet

Selv om det blir brukt ikke-opprinnelsesvarer i produksjonen kan ferdigvaren bli et opprinnelsesprodukt. Ikke-opprinnelsesvarene må da oppfylle kravet i listeregelen for ferdigproduktet.

En vare som er nevnt i listeregelen blir ansett for å være tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet når alle vilkår som er fastsatt for produktet i kolonne 3 eller 4 er oppfylt.

Innledende anmerkninger til prosesslisten

Listereglene (prosesslisten)

Det er imidlertidig unntak til hovedregelen om at varen skal være fremstilt i sin helhet eller tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet. Unntakene er beskrevet nedenfor.

Toleranseregel

Toleranseregelen betyr at det er gjort unntak for ikke-opprinnelsesmaterialer i ferdigvaren. Det er lov til å bruke ikke-opprinnelsesmaterialer når verdien ikke overstiger 15 prosent av ferdigvarens pris fra fabrikk. Du kan ikke bruke toleranseregelen for tekstilvarer under kapitlene 50 - 63 i tolltariffen.

Du kan heller ikke bruke regelen på en slik måte at eventuell maksimal verdibegrensning av tillatte ikke-opprinnelsesmaterialer, fastsatt for et produkt i listereglene, blir overskredet.

Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling

Det er noen prosesser eller operasjoner som er minimale operasjoner. En vare som kun gjennomgår minimale operasjoner vil ikke få opprinnelsesstatus. Dette gjelder selv om regelen om posisjonsskifte eller fastsatte prosentregler i listeregelen er oppfylt.

Kumulasjon

Å kumulere vil si at det kan bli brukt materialer med opprinnelsesstatus fra et annet land. GSP-landet kan bruke disse materialene i produksjonsprosessen i sin helhet. Dette gjelder selv om kravene om posisjonsskifte eller andre krav fastsatt for eksportproduktet i listeregelen ikke er oppfylt.

Vi har tre former for kumulasjon under GSP-systemet

  • regional kumulasjon
  • bilateral kumulasjon
  • diagonal kumulasjon

Regional kumulasjon

Regional kumulasjon er iverksatt for Asean-gruppen (består av Brunei, Filippinene, Indonesia, Kambodsja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand og Vietnam) og Saarc-gruppen (består av Bangladesh, Bhutan, India, Maldivene, Nepal, Pakistan og Sri Lanka). Saarc-gruppen kan ikke bruke regional kumulasjon for varer innenfor tolltariffens kapitler 1-24.

Denne ordningen gjør det mulig å kumulere med opprinnelsesmaterialer fra et annet land innen den samme regionale økonomiske gruppering.

Ved regional kumulasjon må de berørte landene bruke opprinnelsesregler tilsvarende de som er inntatt i det norske GSP-systemet. 

Bilateral kumulasjon

Bilateral kumulasjon betyr at materialer som blir brukt ved produksjon i et GSP-land og som har opprinnelsesstatus fra dette landet eller fra Norge, kan bli benyttet fullt ut. Dette gjelder uavhengig av hvilke produksjonskriterier som gjelder for ferdigvaren og eventuelle krav til bearbeiding eller foredling som er fastsatt i prosesslisten.

Den norske eksportøren må dokumentere opprinnelsen på materialene som skal bli brukt til kumulasjon i et GSP-land ved en REX erstatningsopprinnelseserklæring.

Diagonal kumulasjon (med Norge, EU eller Sveits)

Diagonal kumulasjon betyr at materialer som brukes ved produksjon i et GSP-land og som har opprinnelsesstatus i dette landet eller fra Norge, EU eller Sveits, kan bli benyttet fullt ut. Dette gjelder uavhengig av hvilke produksjonskriterier som gjelder for ferdigvaren og eventuelle krav til bearbeiding eller foredling fastsatt i listeregelen. Ferdigvaren kan bli eksportert som GSP-opprinnelsesprodukt til Norge, EU eller Sveits.

Tollavgiftsforskriften åpner for at Tyrkia kan bruke diagonal kumulasjon. Dette er foreløpig ikke iverksatt.

Kumulasjon mellom MUL-land

Et produkt som har opprinnelse i et minst utviklet land (MUL-land), betraktes å ha opprinnelse i et annet minst utviklet land når det bearbeides utover de behandlinger som fremgår av tollavgiftsforskriften § 4-1-11 i det andre landet, eller det inngår i et produkt som er fremstilt der (MUL-kumulasjon). Det er ikke mulig å kombinere MUL-kumulasjon med annen kumulasjon.

Kvalifiserende enhet

Når det gjelder hele varepartier skal opprinnelsesvilkårene være oppfylt for hver enkelt vare. Du kan ikke se på varepartiet som en enhet, unntatt når tolltariffen har et varenummer som dekker en gruppe, sett eller samlinger av varer som en enhet.

Emballasje, som er inkludert sammen med produktet i klassifiseringsøyemed, skal også bli tatt med ved bestemmelse av produktets opprinnelsesstatus (i likhet med andre materialer og deler).

Tilbehør, reservedeler og verktøy, som utgjør naturlig standardutstyr, sendt sammen med varen og som er inkludert i prisen, blir ansett som en enhet sammen med det aktuelle produktet (hovedvaren).

Varer, som i tolltariffens alminnelige fortolkningsregler blir ansett som sett, vil ha opprinnelse i et GSP-land dersom alle komponenter i settet er opprinnelsesprodukter, eller dersom verdien av alle ikke-opprinnelsesmaterialene (komponentene) ikke overstiger 15 prosent av settets pris fra fabrikk.

Når du vurderer varens opprinnelsesstatus, skal du ikke ta hensyn til energi, drivstoff, maskiner og vertøy som er brukt i produksjonen. Du skal heller ikke ta hensyn til varer/ingredienser som ikke inngår og som ikke er forutsatt å inngå i det endelige produktet.