Gå til innhold

REX-systemet

Deler av informasjonen under er hentet fra EU kommisjonen sine hjemmesider: ec.europe.eu.

Generell informasjon

Registrert eksportørsystem (REX-systemet) er et opprinnelses-sertifiseringssystem for varer med opprinnelse i henhold til GSP-systemet (the Generalised System of Preference) gjeldende for EU, Sveits og Norge fra 1. januar 2017. Det er basert på et selvdeklareringsprinsipp, der eksportører og produsenter i avsenderlandet utsteder opprinnelseserklæringer. For å kunne utstede disse erklæringene må eksportøren/produsenten registreres i en database av landets autoriserte myndighet (ofte tollvesenet eller handelskammer). Eksportøren/produsenten får da status som «Registrert eksportør».

REX-systemet vil utfase og gradvis erstatte dagens system med opprinnelsesdokumentasjon i form av sertifikater (FORM A) som stemples og attesteres av autorisert myndighet i landet. Dette betyr at også at REX-systemet kan benyttes mellom land som bruker regional kumulasjon i fremstilling av opprinnelsesprodukter.

Den felles overgangsperioden (for land som eksporterer til enten EU, Sveits eller Norge) fra dagens system til selvdeklareringssystemet REX startet 1. januar 2017 og ordningen vil gradvis implementeres frem til 31. desember 2020. Tolletaten vil i overgangsperioden godta opprinnelsesbevis Form A fra alle land. Etter 31. desember 2020 vil Form A ikke lenger bli godtatt som gyldig opprinnelsesbevis.

For Norge sin del er REX-systemet hjemlet i tolloven og tollforskriften kapittel 8.

Funksjonaliteten til REX IT-system

IT-støttesystemet, der registreringen av REX-brukere skjer, er gjort tilgjengelig fra EU-kommisjonen. Det er en en online-løsning der u-landene ikke har behov for å utvikle noe selv. Det eneste tekniske kravet til GSP-landet er at de har tilgjengelig datamaskiner med internettilgang.

Disse kan bli registrerte eksportører i REX-systemet:

  • Eksportører i GSP-land
  • Næringsdrivende i EU, Sveits eller Norge som eksporterer innsatsvarer til GSP-land til bruk i bilateral kumulasjon, for fremstilling av opprinnelsesprodukter.
  • Næringsdrivende i EU, Sveits eller Norge som transitterer opprinnelsesvarer fra GSP-land, og har behov for å utstede erstatningserklæringer.

Oppdatering av registrerte data: Når en eksportør er registrert, påtar eksportøren seg ansvaret med å passe på at all informasjon som ligger i systemet på hans firma er korrekt og oppdatert. Alle endringer må meldes til autorisert myndighet, som er ansvarlig for oppdatering av informasjonen.

Tilbaketrekkes av REX-autorisasjon: I enkelte tilfeller kan en eksportør få tilbaketrukket sin autorisasjon som REX-bruker. Dette kan være ved tilfeller der et firma opphører eller om det blir avdekket bedrageri. Avhengig av situasjonen vil dette gjøres enten ved ønske fra eksportør eller på initiativ fra autorisert myndighet i landet. 

Publisering av REX-data

REX-data (REX-autoriserte firmanavn, REX-nummer, land) kan søkes på via denne linken: 

På grunn av at denne informasjonen gjøres tilgjengelig, kan næringslivet som benytter seg av opprinnelseserklæringer (enten man er importør som krever preferansebehandling på varer, registrert eksportør i GSP-land som benytter seg av kumulasjonsmulighetene eller operatør som transitterer opprinnelsesvarer fra GSP-land) kunne verifisere ektheten på REX-nummeret man mottar på opprinnelseserklæringen.

Når en eksportør søker om en REX-autorisasjon, vil han gjennom boks 6 på søknadsskjemaet, kunne bestemme om han ønsker at all informasjonen på søknadsskjemaet skal gjøres tilgjengelig på nett eller ikke. Om eksportøren ikke ønsker at all informasjon skal publiseres vil kun informasjon til å verifisere ektheten bli publisert (firmanavn, REX-nummer og gyldighetsdato). 

Sertifisering av opprinnelse på varer med opprinnelseserklæring

Det er viktig å merke seg at opprinnelsesreglene som bestemmer om en vare har opprinnelse eller ikke, forblir de samme når dette systemet iverksettes. Det er kun metoden man bruker for å dokumentere at en vare har opprinnelse som endres, ved at vi går fra papirbasert system med FORM A sertifikater til selvdeklarering og opprinnelseserklæringer.

En opprinnelseserklæring er en erklæring fra eksportøren, påført enten en faktura eller et annet kommersielt handelsdokument (f.eks pakkliste). Teksten skal være lik den under: 

The exporter ... (Number of Registered Exporter**) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (Country of origin)preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the.... (European Union/Switzerland/Norway) and that the origin criterion met is ...*

French version
L'exportateur ... (Numéro d'exportateur enregistré** ) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d'origine satisfait est ... *

Spanish version
El exportador ... (Número de exportador registrado**) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es ...*.

*For produkter som er fremstilt i sin helhet: skriv bokstaven P. For produkter som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet: skriv bokstaven W samt varens posisjon i tolltariffen (f.eks. W 96.18).

**Ved erstatningsopprinnelseserklæring anføres reeksportørens fulle navn og adresse samt REX nummer. Brukes i de tilfeller der sendingen er over EUR 6000. 

 

Erstatningsopprinnelseserklæring

Det er i EU, Sveits og Norge slike erstatningserklæringer blir utstedt. Følgende retningslinjer skal følges:

Videresending (reeksport) til Norge/videresending fra Norge til EU eller Sveits

Videresenderen skal oppgi følgende på hver erstatningsopprinnelseserklæring:

1. All informasjon om de videresendte produktene fra det opprinnelige opprinnelsesbeviset, som kan være et GSP-formular eller en REX-opprinnelseserklæring.

2. Dato da det opprinnelige opprinnelsesbeviset ble opprettet.

3. Opplysingene i det opprinnelige opprinnelsesbeviset, inkludert hvor det er aktuelt, opplysninger om kumulasjon av varer som dekkes av erstatningsopprinnelseserklæringen.

4. Navn og adresse samt videresenderens REX-nummer.

5. Mottakerens navn og adresse i Norge (ved videresending fra Norge, mottaker i EU eller Sveits).

6. Dato og sted for utstedelse av erstatningsopprinnelseserklæringen.

b) Hver erstatningsopprinnelseserklæring om opprinnelse skal være merket med begrepet "Replacement statement" eller "Attestation de remplacement".

c) Erstatningsopprinnelseserklæring om opprinnelse kan kun utføres av videresender registrert i systemet for registrerte eksportører (REX-systemet), uavhengig av verdien av opprinnelsesprodukter som inngår i den opprinnelige forsendelsen.

For produkter som er fremstilt i sin helhet: skriv bokstaven "P". Her er det ikke krav til å angi posisjon og erklæringen gjelder for alle varene dersom ikke annet er påført faktura. P er også mulig for tekstiler da noen land har hele produksjonen fra bomull til ferdig produkt der og dette anses da som fremstilt i sin helhet.

For produkter som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet: skriv bokstaven "W" samt varens posisjon i tolltariffen (f.eks. W 62.10, 61.09). Alle posisjonene erklæringen gjelder for må listes opp i erklæringen. Dersom fakturaen inneholder flere posisjoner enn det som er listet opp i erklæringen, er erklæringen ikke gyldig for de posisjonene som ikke er listet opp.

Opprinnelseserklæringer uten REX-nummer

For å kunne bruke en opprinnelseserklæring uten REX-nummer kan verdien av opprinnelsesproduktene i sendingen ikke overstige EUR 6 000.

Erklæringen skal være på engelsk eller fransk. Den kan trykkes, stemples eller skrives med maskin eller for hånd på dokumentet.

Dersom overnevnte opplysninger ikke er fylt ut eller mangler, kan dette medføre at Tolletaten underkjenner opprinnelsesbeviset.

Kina og Guatemala

Kina og Guatemala vil ikke tiltre REX-systemet. Kina og Guatemla avventer ferdigforhandlede frihandelsavtaler med hhv. Norge og EFTA. Kina og Guatemala vil derfor fortsette å benytte opprinnelsebevis FORM A som i dag, frem til frihandelsavtalen med det gjeldende landet er iverksatt.

Dersom varer fra Kina og Guatemala går i transitt hos en registrert eksportør i EU, kan eksportøren utstede en erstatningsopprinnelseserklæring REX for eksport til Norge.

Lese mer? EU kommisjonen har lagt ut mye informasjon om REX-systemet på sine hjemmesider:

registered_exporter_system_rex_-_guidance_document_v1_en.pdfCommission guidance document
rex_registered-exporter-system_en.pdfA short explanatory document on the REX system
Publication of the registered exporter data

Søknad sendes Tolletaten, post@toll.no.

Vedlegg