Gå til innhold

REX-systemet

Deler av informasjonen under er hentet fra EU kommisjonen sine hjemmesider: ec.europe.eu.

Generell informasjon

Registrert eksportørsystem (REX-systemet) er et opprinnelses-sertifiseringssystem for varer med opprinnelse i henhold til GSP-systemet (the Generalised System of Preference) gjeldende for EU, Sveits og Norge fra 1. januar 2017. Det er basert på et selvdeklareringsprinsipp, der eksportører og produsenter i avsenderlandet utsteder opprinnelseserklæringer. For å kunne utstede disse erklæringene må eksportøren/produsenten registreres i en database av landets autoriserte myndighet (ofte tollvesenet eller handelskammer). Eksportøren/produsenten får da status som «Registrert eksportør».

REX-systemet vil utfase og gradvis erstatte dagens system med opprinnelsesdokumentasjon i form av sertifikater (FORM A) som stemples og attesteres av autorisert myndighet i landet. Dette betyr at også at REX-systemet kan benyttes mellom land som bruker regional kumulasjon i fremstilling av opprinnelsesprodukter.

Den felles overgangsperioden (for land som eksporterer til enten EU, Sveits eller Norge) fra dagens system til selvdeklareringssystemet REX starter 1. januar 2017 og ordningen vil gradvis implementeres frem til 30. juni 2020.

For Norge sin del vil REX-systemet hjemles i tolloven og tollforskriften kapittel 8.

Funksjonaliteten til REX IT-system

IT-støttesystemet, der registreringen av REX-brukere skal skje, vil bli gjort tilgjengelig fra EU-kommisjonen. Det vil være en online-løsning der u-landene ikke vil ha behov for å utvikle noe selv. Det eneste tekniske kravet til GSP-landet er at de har tilgjengelig datamaskiner med internettilgang.

Hovedfunksjonaliteten til REX-systemet er:

  • Registrering av eksportører (evt produsenter som eksporterer selv): Eksportører søker om å bli registrerte eksportører ved å fylle ut søknadsskjemaet og sende det inn til sin autoriserte myndighet (se vedlegg). Autorisert myndighet registrerer eksportørene som sender inn et komplett og korrekt søknadsskjema, med et REX-nummer.


Disse kan bli registrerte eksportører i REX-systemet:

  •  Eksportører i GSP-land
  • Næringsdrivende i EU, Sveits eller Norge som eksporterer innsatsvarer til GSP-land til bruk i bilateral kumulasjon, for fremstilling av opprinnelsesprodukter.
  •  Næringsdrivende i EU, Sveits eller Norge som transitterer opprinnelsesvarer fra GSP-land, og har behov for å utstede erstatningserklæringer.

Oppdatering av registrerte data: Når en eksportør er registrert, påtar eksportøren seg ansvaret med å passe på at all informasjon som ligger i systemet på hans firma er korrekt og oppdatert. Alle endringer må meldes til autorisert myndighet, som er ansvarlig for oppdatering av informasjonen.

Tilbaketrekkes av REX-autorisasjon: I enkelte tilfeller kan en eksportør få tilbaketrukket sin autorisasjon som REX-bruker. Dette kan være ved tilfeller der et firma opphører eller om det blir avdekket bedrageri. Avhengig av situasjonen vil dette gjøres enten ved ønske fra eksportør eller på initiativ fra autorisert myndighet i landet.

For disse tre hovedfunksjonene (registrering av eksportører, oppdatering av data og tilbaketrekking av REX-nummer) ligger ansvaret hos autorisert myndighet, slik at det til enhver tid er oppdatert informasjon i systemet.

Publisering av REX-data

REX-data (REX-autoriserte firmanavn, REX-nummer, land) kan søkes på via denne linken: 

På grunn av at denne informasjonen gjøres tilgjengelig, kan næringslivet som benytter seg av opprinnelseserklæringer (enten man er importør som krever preferansebehandling på varer, registrert eksportør i GSP-land som benytter seg av kumulasjonsmulighetene eller operatør som transitterer opprinnelsesvarer fra GSP-land) kunne verifisere ektheten på REX-nummeret man mottar på opprinnelseserklæringen.

Når en eksportør søker om en REX-autorisasjon, vil han gjennom boks 6 på søknadsskjemaet (vedlegg), kunne bestemme om han ønsker at all informasjonen på søknadsskjemaet skal gjøres tilgjengelig på nett eller ikke. Om eksportøren ikke ønsker at all informasjon skal publiseres vil kun informasjon til å verifisere ektheten bli publisert (firmanavn, REX-nummer og gyldighetsdato). 

Sertifisering av opprinnelse på varer med opprinnelseserklæring

Det er viktig å merke seg at opprinnelsesreglene som bestemmer om en vare har opprinnelse eller ikke, forblir de samme når dette systemet iverksettes. Det er kun metoden man bruker for å dokumentere at en vare har opprinnelse som endres, ved at vi går fra papirbasert system med FORM A sertifikater til selvdeklarering og opprinnelseserklæringer.

For å kunne utstede en opprinnelseserklæring må eksportøren være registrert med et gyldig REX-nummer i REX-systemet. Det er imidlertid mulig for uregistrerte eksportører å utstede opprinnelseserklæringer for sendinger av opprinnelsesvarer, der verdien ikke overstiger EUR 6 000.
En opprinnelseserklæring er en erklæring fra eksportøren, påført enten en faktura eller et annet kommersielt handelsdokument (f.eks pakkliste). Teksten skal være lik den under:

 

The exporter ... (Number of Registered Exporter**) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (Country of origin)preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the.... (European Union/Switzerland/Norway) and that the origin criterion met is ...*

French version
L'exportateur ... (Numéro d'exportateur enregistré** ) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d'origine satisfait est ... *

Spanish version
El exportador ... (Número de exportador registrado**) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es ...*.

*For produkter som er fremstilt i sin helhet: skriv bokstaven P. For produkter som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet: skriv bokstaven W samt varens posisjon i tolltariffen (f.eks. W 96.18).

**Ved erstatningsopprinnelseserklæring anføres reeksportørens fulle navn og adresse samt REX nummer. Brukes i de tilfeller der sendingen er over EUR 6000. 

 

Erstatningsopprinnelseserklæring

Det er kun i EU og Sveits slike erstatningserklæringer blir utstedt. Når et opprinnelsesbevis Form A eller en opprinnelseserklæring blir erstattet med en erstatningsopprinnelseserklæring skal det anføres "Replacement statement", "Attestation de remplacement" eller "Communicación de sustición". Erstatningsopprinnelseserklæringen skal også inneholde dato for utstedelse av den originale opprinnelseserklæringen.

 

Iverksettelse av REX-systemet i GSP-landene

REX systemet vil iverksettes gradvis fra 1. januar 2017. GSP-landene velger selv om de vil ha oppstart 1. januar 2017, 1. januar 2018, eller 1. januar 2019. Landene har fra oppstart av REX- systemet 1 år hvor de kan benytte begge systemene, både opprinnelsesbevis Form A/erstatningssertifikat Form A/opprinneseserklæring og REX opprinnelseserklæring/erstatningsopprinnelseserklæring. 

Norge og Sveits tilbyr preferansetollbehandling gjennom GSP-systemet til 35 land mer enn det EU gjør, og en fullstendig landliste blir vedlagt under.
For de 55 landene som EU, Sveits og Norge tilbyr preferansetollbehandling for felles, har EU-kommisjonen foreløpig publisert følgende tidsplan (vil bli oppdatert):

Iverksettelse av REX-systemet i løpet av 2017
Angola, Burundi, Bhutan, Brasil, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Comoros, Congo, Cook Islands, Djibouti, Ethiopia, Micronesia, Equatorial Guinea, Guinea Bissau, India, Kenya, Kiribati, Kosovo, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Niue Island, Pakistan, Solomon Islands, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sao Tomé & Principe, Chad, Thailand, Togo, Tonga, Timor-Leste, Tuvalu, Yemen, Zambia.

Iverksettelse av REX-systemet fra 1. januar 2018
Afghanistan, Argentina, Armenia, Bolivia, Elfenbenskysten, Eritrea, Gambia, Guinea, Hvierussland, Kamerun, Malawi, Mocambique, Myanmar, Niger, Rwanda, Sri Lanka, Swaziland, Syria, Sør-Afrika, Tanzania, Maldivene, Mauritius.

Iverksettelse av REX-systemet fra 1. januar 2019
Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Kapp Verde, Kambodsja, Haiti, Indonesia, Kirgisistan, Lesotho, Madagaskar, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Paraguay, Filippinene, Samoa, Senegal, Tadsjikistan, Uganda, Usbekistan, Vanuatu, Vietnam.

Kina: Norge er det eneste landet som tilbyr GSP-behandling til Kina. Kina vil ikke tiltre REX-systemet, men avventer en ferdigforhandlet frihandelsavtale med Norge. Kina vil derfor fortsette å benytte opprinnelsebevis FORM A som i dag, frem til frihandelsavtalen er iverksatt. 

Dersom varer fra Kina går i transitt hos en registrert eksportør i EU, kan eksportøren utstede en erstatningserklæring REX for eksport til Norge.

Hvordanovergangsperioden vil fungere
Figuren under forklarer hvordan overgangen for GSP-landene vil fungere.

 

Tre datoer for implementering av REX-systemet er planlagt: 1. januar 2017, 1. januar 2018 eller 1. januar 2019.


Når et GSP-land starter med systemet, vil de få en overgangsperiode på 12 måneder for overgangen fra FORM A sertifikater til opprinnelseserklæringen. I denne 12-månedersperioden vil både FORM A sertifikater og opprinnelseserklæringer med REX-nummer være godkjente opprinnelsesbevis fra GSP-landet. Hvis landet etter 12 måneder ennå ikke har fått registrert alle sine eksportører, vil de få ytterligere 6 måneder til å fullføre overgangen fra sertifikater til erklæringer.

På figuren over vises detaljene rundt et lands overgangsperiode fra sertifikater til opprinnelseserklæringer, med oppstart 1. januar 2017.


Eksportørene vil hele tiden ha mulighet til å utstede opprinnelseserklæringer der verdien ikke overstiger EUR 6 000, uansett om de er registrerte eller ikke.

Lese mer? EU kommisjonen har lagt ut mye informasjon om REX-systemet på sine hjemmesider:

Commission Implementing Regulation, laying down the rules of the REX system
rex_registered-exporter-system_en.pdfA short explanatory document on the REX system
Publication of the registered exporter data

Søknad sendes Tolldirektoratet, post@toll.no.

Vedlegg
Del med andre: