Gå til innhold

Utfylling av Formular A

Her ser du hvordan et Formular A skal være utfylt. Sertifikatet må ha en norsk mottaker og være på engelsk eller fransk. Gyldighetstiden er 10 måneder.

  • Hvis det ikke kommer frem en klar knytning mellom faktura og opprinnelsesbevis, kan det føre til at opprinnelsesbeviset blir underkjent.
  • Uoverensstemmelser vedrørende vekt eller antall mellom faktura og opprinnelsesbevis, kan føre til at opprinnelsesbeviset blir underkjent.
  • Opprinnelsesbeviset skal være utfylt i samsvar med anmerkningene påført på baksiden av formularet.

I rubrikken øverst til høyre skal det landet som sertifikatet er utstedt være påført.

Rubrikk 1

Her skal eksportørens navn og adresse stå. Dette er obligatoriske opplysninger.

Rubrikk 2

Er varemottaker kjent, bør denne være utfylt.

Rubrikk 3

Her kan det stå transportmåte, navn, nummer etc. Utfylling er frivilling.

Rubrikk 4

Er sertifikatet utstedt i etterhånd, skal det stå "issued retrospectively" eller "delivré á posteriori". Er sertifikatet et duplikat, skal det stå "duplicate" eller "duplicata".

Er sertifikatet ikke utstedt på utførselstidspunktet, kan kompetente myndigheter utstede Formular A i etterhånd. Et duplikat kan utstedes ved tyveri, tap eller ødeleggelse av originalsertifikatet. Duplikatet skal være påført utstedelsesdatoen for det originale sertifikatet og har gyldighet fra samme dato.

Rubrikk 5

Dekker sertifikatet forskjellige varegrupper, kan varelinjene nummereres her (1,2,3 osv.).

Rubrikk 6

Er kjennemerker og kjenningsnummer kjent, kan det oppføres her.

Rubrikk 7

Her påføres varebeskrivelsen. Den skal være detaljert slik at opplysningene lett kan sammenlignes med opplysningene på fakturaen, fraktbrev o.l.

For eksempel er betegnelsen "tekstilvarer" eller "blomster" ikke en god beskrivelse. Det må spesifiseres om det er bluser, kjoler, gensere, roser, nelliker osv. For dårlig varebeskrivelse kan føre til at sertifikatet underkjennes.

Rubrikk 8

Her skal det stå "P" om varen er fremstilt i sin helhet, eller "W" om varen er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet. I begge tilfeller bør varens posisjonsnummer iht tolltariffen stå oppført. Det anbefales at de seks første sifrene i varenummeret anføres.

For eksempel "P 02.08/P 0208.60" eller "W 62.04/W 6204.11". Manglende eller feil utfylling kan medføre at sertifikatet underkjennes.

Rubrikk 9

Her oppgis måleenhet, f.eks kg, liter, stk osv. Britiske måleenheter (pounds, gallons) kan aksepteres. Er det ikke samsvar mellom vekt/stk på faktura og sertifikat kan det medføre at opprinnelsesbeviset underkjennes.

Rubrikk 10

Utfylling er frivilling.

Rubrikk 11

Rubrikken skal attesteres av GSP-landets kompetente myndighet. Underskriften må være påført for hånd. Utstedelsesdato skal påføres og sertifikatet er gyldig i 10 måneder fra denne dato.

Rubrikk 12

Her skal opprinnelseslandet og mottakerlandet påføres. Sertifikatet kan underkjennes dersom mottakerlandet mangler eller er oppført feil.