Gå til innhold

En frihandelsavtale omfatter ikke alle varer

Hver enkelt frihandelsavtale har et vareomfang - en liste over hvilke varer avtalen omfatter. Dette betyr at ikke alle varer er omfattet av frihandelsavtalene.

For å finne hvilke varer det er mulig å få tollpreferanse for, må den enkelte frihandelsavtalens vareomfang sjekkes. Listene over vareomfanget er basert på HS-nomenklaturen (tolltariffen).

Vareomfanget er omtalt i egne protokoller eller vedlegg til den enkelte avtale.

Tradisjonelt er vareomfanget i frihandelsavtalene delt opp i fem deler, som omfatter forskjellige varegrupper.

For varer som skal klassifiseres i tolltariffens kapittel 1-24 – som i all hovedsak omfatter landbruksprodukter – er vareomfanget delt opp i tre deler:

Bearbeidede landbruksprodukter

Bearbeidede landbruksprodukter er beskrevet i en egen protokoll eller et eget vedlegg til den enkelte frihandelsavtale. Vedlegget viser hvilke produkter som omfattes, og hvilke tollavgiftssatser produktene får ved innførsel til den enkelte avtalepart. I EØS-avtalen er vareomfanget for bearbeidede landbruksprodukter omtalt i avtalens Protokoll 3.

Basis landbruksprodukter

Basis landbruksprodukter er ikke omfattet av hovedavtalen, men reguleres av bilaterale landbruksavtaler med den enkelte frihandelspart. Disse avtalene er som oftest ikke direkte knyttet til frihandelsavtalen og har vanligvis egne regler som gjelder mellom Norge og avtaleparten.

Fisk og produkter fra havet

Fisk og produkter fra havet er inntatt i en egen protokoll eller et eget vedlegg til den enkelte frihandelsavtale som blant annet forklarer hvilke produkter som er med i vareomfanget. EFTA ønsker alltid å få full frihandel – altså fritak for tollavgift for all fisk og produkter fra havet. I EØS-avtalen er disse produktene beskrevet i Protokoll 9.

Industriprodukter

Industriprodukter er omtalt i selve hovedavtalen, og ved innførsel til Norge (EFTA-landene) gis det full fritak for tollavgift for alle produkter i kapittel 25-97 i tolltariffen. Det er unntak for enkelte produkter som blir ansett som landbruksvarer selv om de ikke klassifiseres i kapitlene 1-24.

Produkter som ikke er omfattet

Produkter som ikke er omfattet av avtalen finner du i en egen protokoll eller i et eget vedlegg. I de fleste avtalene er det kun enkelte produkter i kapitlene 35-38 som er unntatt fra vareomfanget fordi de blir ansett som landbruksprodukter. I EØS-avtalen finner du disse produktene i Protokoll 2.

Eksempel:
EFTA-landene tilbyr full fritak for tollavgift for alle industriprodukter, men avtaleparten ønsker å beskytte egen produksjon av slike varer. Da vil slike produkter ikke få full fritak for tollavgift fra dag 1, men tollavgiftssatsene vil bli redusert over tid.