Gå til innhold

Blomsterbuketter - klassifisering og opprinnelsesregler

Blomster fra GSP-land mister sin opprinnelsesstatus hvis de settes sammen til buketter i et EU-land. Det har ingen betydning om en slik behandling skjer på tollager.

Opprinnelsen til en blandet bukett skal fastsettes som én sammensatt vare. Det tillates ikke at buketten deklareres med forskjellige opprinnelsesland eller preferansestatus, selv om den blir klassifisert under flere nasjonale varenummer.

Blomsterbuketter med opprinnelse i EØS

Når det gjelder de blandede bukettenes opprinnelsesstatus er det opprinnelsesreglene i de forskjellige frihandelsavtalene som skal brukes. Når en sammensatt vare skal føres under én og samme posisjon (4 siffer) i tolltariffen, så blir varens opprinnelsesstatus å vurdere under ett, uavhengig av om varen ved innførsel til Norge tillates klassifisert under ulike varenummer (8 siffer), jf EØS-avtalens Protokoll 4, artikkel 7. 
 
Det er et krav for produkter som klassifiseres i kapittel 6 i tolltariffen at "alle anvendte materialer fra kapittel 6 må være fremstilt i sin helhet" (se vedlegg II til EØS-avtalens Protokoll 4).
 
Dette betyr at skal en blandet bukett anses som et opprinnelsesprodukt i henhold til EØS-avtalen, må samtlige blomster, andre planter og plantedeler brukt i produksjonen av buketten, allerede være opprinnelsesprodukter i seg selv.  
Det kan derfor ikke brukes blomster eller andre plantedeler fra andre land, heller ikke GSP-land.
 

Du kan ikke blande inn i buketten blomster fra andre land enn de vi har en avtale med

Når varen hører under tolltariffens kapittel 1-24 (unntatt fisk) er det ikke mulig å kumulere med materialer fra andre land enn avtalepartene. Dette fordi alle frihandelsavtaler krever identiske opprinnelsesregler for å kunne kumulere. Alle frihandelsavtalene Norge er en del av har bilaterale landbruksavtaler hvor opprinnelsesreglene ikke er identiske, og hvor det i de fleste tilfeller er angitt eksplisitt at kumulasjon ikke er tillatt.
  

Blomsterbuketter med opprinnelse i et GSP-land

Hovedregelen for at en vare skal ha opprinnelse i et GSP-land, er at varen blir transportert direkte mellom GSP-landet og Norge.
 
Varen kan transporteres gjennom andre lands territorier forutsatt at de har vært under tollmyndighetenes kontroll. Behandling som er tillatt uten at varen mister sin opprinnelse er
  • lossing
  • lasting
  • annen behandling med sikte på å bevare dem i god stand (for eksempel kjøling, vanning). 

Settes blomster sammen til en bukett er dette en behandling som går ut over den som bestemmelsene tillater, og de vil derfor miste sin opprinnelsesstatus.

Klassifisering

En blandet bukett er å anse som en sammensatt vare, og skal klassifiseres under én enkelt underposisjon (de første seks siffer i det norske åttesifrede varenummeret).
 
I den norske tolltariffen er det innenfor den enkelte underposisjon opprettet varenummer som tillater at buketter i en viss utstrekning kan klassifiseres under sine respektive varenummer, men aldri på tvers av den internasjonale HS-nomenklaturens posisjoner (firesifret oppdeling) eller underposisjoner.