Gå til innhold

Tolldeklarasjonsoversikt

Med tolldeklarasjonsoversikten får du en månedlig oversikt over alle tolldeklarasjonene til virksomheten din.

Eksempel på tolldeklarasjonsoversikt.
Eksempel på tolldeklarasjonsoversikt.

Oversikten over er et eksempel.

Alle virksomheter som har deklarert varer til Tolletaten vil med den nye tjenesten få en månedlig oversikt over alle tolldeklarasjoner tilhørende egen virksomhet. Det utarbeides én oversikt per kundenummer. Det er Tolletatens deklarasjonssystem (TVINN) som er kilden til opplysningene i oversikten. Tolldeklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig andre virkedag etter en avsluttet måned. Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn mottar virksomheten varsel pr. epost fra Altinn. Her kan du se når oversikten blir tilgjengelig.

Offentlig forvaltning er ofte inndelt i organisasjonsledd (ORGL) i Enhetsregisteret. Organisasjonsleddene vil få hver sin tolldeklarasjonsoversikt på hvert sitt organisasjonsnummer i Altinn. Den overordnede enheten som skal levere mva-melding må derfor sjekke tolldeklarasjonsoversikten for alle underliggende organisasjonsledd.

Vedrørende Altinn: Deklarasjonsoversikten er tilgjengelig for alle virksomheter som har importert eller eksportert varer i aktuell periode. Tilgangsstyringen følger standard i Altinn: https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg/Gi-roller-og-rettigheter Sluttbrukerrolle i Altinn er Regnskapsmedarbeider, Regnskapsmedarbeider uten signeringsrettigheter og Revisormedarbeider.

Registrerte merverdiavgiftspliktige

Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten, i stedet for til Tolletaten. Tolldeklarasjonsoversikten vil vise informasjon som kan være til hjelp for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter ved utfylling av skattemeldingen for merverdiavgift. Det er viktig å være oppmerksom på at Avgift i tolldeklarasjonsoversikten ikke inneholder merverdiavgift dersom mottaker er mva-registert.

Deklarasjonsoversikten er kun en oversikt over deler av den informasjonen virksomheten allerede har gjennom de godkjente tolldeklarasjonene. Virksomheter som innfører og utfører varer må fortsatt overholde oppbevaringsplikten i henhold til tolloven § 4-12 med forskrifter.

Mva-grunnlag og statistisk verdi

For registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter vil merverdiavgiftsgrunnlag og merverdiavgift fra 2017 ikke lenger være en del av tolldeklarasjonen, og disse beløpene vil derfor ikke vises i tolldeklarasjonsoversikten. Da vil kun eventuelt andre avgifter som er oppført på tolldeklarasjonen vises, som for eksempel særavgift, forskningsavgift, eksportavgift på fisk, toll og/eller råvaretoll. 

Som hovedregel vil merverdiavgiftsgrunnlaget tilsvare statistisk verdi (rubrikk 46 i tolldeklarasjonen) pluss eventuell toll og avgifter, men det kan finnes unntak. Disse unntakene er:

 • Ved gjeninnførsel etter bearbeiding i utlandet, for eksempel råvareforedling eller reparasjon av gjenstander.
 • Ved innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter.
 • Ved innførsel av tanntekniske produkter.
 • Gjeninnførsel etter reparasjon/gratis reparasjon

stat-verdi---tollverdi---mva-v8.pdfHer kan du finne mer detaljert informasjon om likheter og ulikheter mellom mva-grunnlag, statistisk verdi og tollverdi (pdf-fil). (162 kB)

For virksomheter som ikke er merverdiavgiftsregistrerte skal merverdiavgift oppgis som før ved deklarering, og merverdiavgiftsbeløpet vil vises i deklarasjonsoversikten.

Mer om tolldeklarasjonsoversikten

Tolldeklarasjonsoversikten kommer både i pdf-format og i XML-format. Oversikten viser alle godkjente deklarasjoner, med unntak av tilleggskrav og foreløpige deklarasjoner. For hver deklarasjon vises statistisk verdi og total avgiftsbeløp pr deklarasjon.

Videre viser tolldeklarasjonsoversikten deklarasjoner for hvert kundenummer som er registrert som mottaker ved innførsel i rubrikk 8, og avsender ved utførsel i rubrikk 2 på tolldeklarasjonen.

Det lages en oversikt per kunde på det kundenummer (organisasjonsnummer) som er registrert i Enhetsregisteret. Dersom det er deklarert på en underenhet lik virksomhetstype bedrift (BEDR), blir det utarbeidet egen oversikt for hver underenhet. Mottaker av deklarasjonsoversiktene er hovedenheten.

Deklarasjonens ekspedisjonsdato er styrende for når deklarasjonen vises i deklarasjonsoversikten. Unntaket er for midlertidige deklarasjoner, disse vises uavhengig av ekspedisjonsdato

I deklarasjonsoversikten inngår alle typer godkjente innførsel- og utførselsdeklarasjoner:

Ordinære deklarasjoner (FU).Endelig oppgjør etter foreløpig deklarasjon (EN).Alle typer midlertidige deklarasjoner (MA) med utgangspunkt i status deklarasjonen har når deklarasjonsoversikten utarbeides.Gjeninnførsel/gjenutførsel med mer (MA).Omberegninger som etterberegning (EB), refusjon (RE) og statistiske opprettinger (SO).

Oversiktene blir ikke slettet fra Altinn. På sikt kan det bli nødvendig å fjerne gamle oversikter, men det er ikke tatt stilling til når dette eventuelt vil skje.

vedlegg-til-deklarasjonsoversikten---behandlingstatuskoder.pdfHer kan du finne en liste over hvilke behandlingsstatuskoder som vil bli benyttet i tolldeklarasjonsoversikten (pdf). (80 kB)

Feil i deklarasjonsoversikten

I tilfeller det er feil i Deklarasjonsoversikten mottar ikke kunden ny korrekt oversikt.

Dersom det viser seg at det er feil med deklarasjoner i Deklarasjonsoversikten ved at det er deklarert på feil kunde, utarbeides det ikke en ny deklarasjonsoversikt. Retting av deklarasjon som har feil kunde vil fremkomme som omberegning på Deklarasjonsoversikten, for den måneden omberegningen er godkjent.

Eksempel-filer

Nedenfor kan du finne eksempler på hvordan tolldeklarasjonsoversikten vil se ut i ulike format.

deklarasjonsoversiktpdf.pdfTolldeklarasjonsoversikt som PDF (DeklarasjonsoversiktPDF.PDF) (44 kB)

Tolldeklarasjonsoversikt som XML (DeklarasjonsoversiktXML.xml) *

vedlegg-til-deklarasjonsoversikten---oversikt-over-innhold-i-xml.pdfBeskrivelse: eksempler på innhold i xml-fil (pdf) (91 kB)

Generell formatbeskrivelse av xml-fil, for de som ønsker å lage en egen innlesningsløsning (XmlRapport2.xsd) (velg nettleser som program for å åpne filen).

*xml-filen kan åpnes i et regneark

Mer om innholdet i pdf-filen

Pdf-dokumentet er i stående A4-format. Oversikten er gruppert på deklarasjonstype og det lages ekstra forklaringslinjer til enkelte typer deklarasjoner for å gi mest mulig relevant informasjon.

Innenfor hver gruppe vises deklarasjonene med følgende opplysninger:

 • Ekspedisjonsdato.
 • Eksp./løpenummer.
 • Deklarantnavn.
 • Statistisk verdi akkumulert for hele deklarasjonen.
 • Akkumulert sum toll og avgifter for hele deklarasjonen.

Følgende informasjon vies kun i pdf-filen:

 • Avsenders- og mottakeradresse.
 • Summeringer av avgifter.
 • Spesifisering av totale avgifter per avgiftstype.

Omberegningsdeklarasjoner

For omberegningsdeklarasjoner hentes avgiftsbeløpet fra differansedeklarasjonen. I kolonnen for statistisk verdi er beløpet differansen mellom omberegningsdeklarasjonen og deklarasjonen som ble omberegnet. Det er disse beløpene som kan inngå i grunnlaget for merverdiavgift.

I tillegg vises en ekstra linje med den opprinnelige deklarasjons ekspedisjons- og løpenummer, samt full statistisk verdi på omberegningen. Dette for at mottakerne kan avstemme mot den opprinnelige deklarasjonen.

Midlertidige innførsler

For oversikten over midlertidige innførsler vises deklarasjonens behandlingsstatus slik at det fremgår hvilke deklarasjoner som ikke er avsluttet.

Summering

Statistisk verdi og avgifter summeres for ordinær inn- og utførsel, men ikke for gjeninnførsler og gjenutførsler ettersom statistisk verdi deklareres etter litt forskjellige regler. Statistisk verdi på gjeninnførsler er i noen tilfelle verdiøkningen og i andre tilfeller den totale verdien. Man må derfor vurdere den enkelte deklarasjon for å finne merverdiavgiftsgrunnlaget.

I tillegg settes det opp en oversikt over deklarerte avgifter med avgiftsbeløp per avgiftstype. Avgiftene på en gjeninnførsel/gjenutførsel er reelle og inngår i spesifiseringen.

Om innholdet i xml-filen

XML-filen inneholder noen flere opplysninger fra deklarasjonen enn pdf-filen, det er laget en oversikt over innhold som også viser forskjellen fra pdf-filen (se lenkeoversikt over). XML er definert slik at den kan brukes for avstemming og beregninger i Excel, og eventuelt andre typer regneark som kan konvertere xml-fil til regnearksformat.

Del med andre: