Gå til innhold

Informasjon til ikke registrerte mva-pliktige (gjelder privatpersoner og noen næringsvirksomheter)

Forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift ble overført til Skatteetaten i 2017. Her kan du finne mer informasjon om hva oppgaveoverføringen innebærer for ikke-registrerte mva-pliktige.

Privatpersoner

Privatpersoner skal som før betale toll og avgifter til Tolletaten i forbindelse med innførsel av varer. Tolletaten krever inn merverdiavgift og/eller eventuell særavgift på vegne av Skatteetetaten.

Virksomheter som ikke er registrerte i mva-registereret

Virksomheter som innfører varer, som ikke er registrert mva-pliktig eller som ikke er registrert for særavgift, betaler avgiftene til Tolletaten ved godkjenning av tolldeklarasjonen, som i dag. Tolletaten krever inn merverdiavgift og/eller eventuell særavgift på vegne av Skatteetetaten. Dersom virksomheten velger å bruke speditør, skjer betalingen ved at speditøren benytter sitt dagsoppgjør og legger ut for importavgiftene på vegne av virksomheten.

Ved endring av tolldeklarasjon

Endringer av opplysninger som tidligere er deklarert og godkjent i TVINN ved innførsel eller utførsel, gjøres ved å søke om endring av tolldeklarasjonen. Dette skal meldes til tollregionen.

Ordningen med elektronisk omberegning fortsetter – det vil si at man søker om endring av tolldeklarasjonene ved å levere en elektronisk omberegning (et forslag til en endringsdeklarasjon) i TVINN.

Søknad om refusjon av toll og avgift

Hvis du returnerer en vare til avsender i utlandet på grunn av feil eller mangler, kan du søke om refusjon av avgiftene du betalte ved import.

Tolletaten skal behandle søknad om refusjon av toll.

Skatteetaten skal behandle søknader om refusjoner som omhandler mva eller særavgifter.

Klage på toll og avgift ved innførsel av varer fra utlandet

I noen tilfeller vil Tolletaten bestemme at du må betale mer i avgifter enn det du forventet. Er du uenig i dette kan du klage. Dette gjelder for privatpersoner, virksomheter som ikke er mva-registrert eller som ikke er registrert for særavgiften det klages på.

Du kan

  • klage til Tolletaten vedrørende toll
  • klage til Skatteetaten vedrørende merverdiavgift og særavgifter. 

Les mer på Skatteetatens nettsider om hvordan du skal innberette merverdiavgift ved innførsel.

Del med andre: