Gå til innhold

Midlertidige innførselsdeklarasjoner

Her finner du mer informasjon om midlertidig import med deklarasjon, og hva du må gjøre når varen gjenutføres.  

Egne prosedyrekoder for midlertidig import

Det er egne prosedyrekoder for midlertidig import, og det er viktig at du benytter korrekt prosedyrekode når du fyller ut deklarasjonen.  

Frist for gjenutførsel 

Tolletaten kan gi inntil ett års frist for gjenutførsel av varer som er importert midlertidig. Hvis du gjenutfører varene etter fristen, risikerer du å måtte betale tollavgift og andre avgifter, og bli ilagt en sanksjon for å ha overtrådt fristen. Du kan søke Tolletaten om å få forlenget fristen for gjenutførsel. Du må sende søknaden til Tolletaten i god tid før gjenutførselsfristen utløper.

Det er mottaker av varene (den deklarasjonspliktige) som er ansvarlig overfor Tolletaten når det gjelder oppfølging av den midlertidige innførselen, og som må sørge for at varene blir gjenutført innen fristen.

Få oversikt i deklarasjonsoversikten 

Deklarasjonsoversikten i Altinn gir en detaljert oversikt over firmaets midlertidige innførsler og frister for gjenutførsel. Deklarasjoner som er oppført her er ikke registrert som avskrevet.  

Hva gjør du når du skal gjenutføre en midlertidig innført vare?

Når varene gjenutføres, må den midlertidige innførselen avskrives. Det betyr at deklarasjonene for midlertidig innførsel og gjenutførsel må kobles i Tolletatens deklareringssystem TVINN. 

Kontakt tollrepresentant du skal benytte og undersøk om vedkommende har nødvendig funksjonalitet i sin fortollingsprogramvare slik at de kan gjøre opp gjenutførselen mot den midlertidige innførselen. Har de det, vil de kunne gjøre opp den midlertidige innførselen da de deklarerer gjenutførselen, forutsatt at alle varene innført midlertidig blir gjenutført i sin helhet. Her kan du lese mer om hva tollrepresentanten skal gjøre ved avskriving av midlertidig innførsel. 

Hvis tollrepresentant ikke har denne funksjonen, eller du gjenutfører varene i flere omganger (på flere deklarasjoner), må du sende oss dokumentasjon som beskrevet i avsnittet under. 

Du må sende oss en e-post på post@toll.no og oppgi ekspedisjons- og løpenummer på både den midlertidige innførselen og gjenutførselen, slik at vi kan gjøre opp deklarasjonene mot hverandre i TVINN. Hvis du ikke søker om avskriving innen gjenutførselsfristen på ett år etter fortollingsdato, vil Tolletaten endre deklarasjonen til ordinær innførsel, og du blir belastet med importavgiftene.

Hva gjør du når du har importert varer midlertidig, men varene av ulike årsaker ikke blir gjenutført?

Du kan kontakte tollrepresentant og høre om vedkommende har implementert nødvendig funksjon i sin fortollingsprogramvare slik at de kan endre deklarasjonen fra midlertidig til ordinær innførsel.

Alternativt kan du kontakte Tolletaten (post@toll.no) og be om at deklarasjonen endres til en ordinær innførsel.