Gå til innhold

Midlertidige innførselsdeklarasjoner

Her finner du mer informasjon om midlertidig import med tolldeklarasjon.

Koder

Det er egne prosedyrekoder for midlertidig import, og det er viktig at du benytter korrekt prosedyrekode når du fyller ut tolldeklarasjonen.

Fra 1. februar 2022 skal nye prosedyrekoder benyttes. Oversikt over de nye kodene finnes her:

Frist for gjenutførsel

Tolletaten kan gi inntil ett års frist for gjenutførsel av varer som er importert midlertidig. Hvis du gjenutfører varene etter fristen, risikerer du å måtte betale toll og avgifter og å bli ilagt en sanksjon for å ha overtrådt fristen. Du kan søke Tolletaten om å få forlenget fristen for gjenutførsel. Du må sende søknaden til Tolletaten i god tid før fristen på ett år utløper. 

Det er mottaker av varene er ansvarlig overfor Tolletaten når det gjelder oppfølging av den midlertidige innførselen og sørge for at varene blir gjenutført innen fristen.

Tolldeklarasjonsoversikten i Altinn gir en detaljert oversikt over firmaets midlertidige innførsler og frist for gjenutførsel. 

Når du skal gjenutføre varer som er midlertidig importert, må du deklarere varene ved gjenutførselen. Også her er det viktig å benytte korrekt prosedyrekode.

Den midlertidige innførselen skrives ikke automatisk av i Tolletatens fortollingssystem TVINN selv om varene er gjenutført. Dette må du selv melde fra om på e-post til Tolletaten (post@toll.no). Du må oppgi ekspedisjons- og løpenummer på den midlertidige innførselen og gjenutførselen slik at vi kan avskrive tolldeklarasjonene mot hverandre i TVINN. Hvis du ikke søker om avskriving innen gjenutførselsfristen på ett år etter fortollingsdato, vil Tolletaten omgjøre tolldeklarasjonen til ordinær innførsel, og du blir belastet med importavgiftene. 

Dersom varene likevel kan dokumenteres å være gjenutført innen fristen må det søkes om omberegning.

Ny ordning for deklarant

Fra 1. september vil ny ordning for oppgjør av midlertidig innførsel iverksettes. Informasjon til systemleverandører ble lagt ut tidligere. Se nyhetsartikkel her. 

Den nye ordningen innebærer at deklarant kan avslutte den midlertidige innførselen mot gjenutførsel. Deklarant må relatere ekspedisjon- og løpenummer på gjenutførsel til den midlertidige innførselen.

Det er en forutsetning at varen gjenutføres i sin helhet, slik at gjenutførselen dekker den midlertidige innførselen. Det er en begrensning på inntil 5 deklarasjoner som kan relateres til aktuelle midlertidige innførsel.

Dersom varene blir i Norge i stedet for å gjenutføres kan deklarant endre den midlertidige innførselen til en ordinær innførsel. Se lenke over for nærmere spesifikasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det ved endring fra midlertidig innførsel til ordinær innførsel etter 1. februar 2022 må benyttes nye firesifrede prosedyrekoder.

Den nye ordningen gjelder kun midlertidig innførte varer under prosedyrekoder 50/51/57/58 som skal gjenutføres under prosedyrekoder 31/32/33/34/37/39.