Gå til innhold

Midlertidige innførselsdeklarasjoner

Her finner du mer informasjon om midlertidig import med deklarasjon, og hva du må gjøre når varen gjenutføres.  

Egne prosedyrekoder for midlertidig import

Det er egne prosedyrekoder for midlertidig import, og det er viktig at du benytter korrekt prosedyrekode når du fyller ut deklarasjonen.  

Frist for gjenutførsel 

Tolletaten kan gi inntil ett års frist for gjenutførsel av varer som er importert midlertidig. Hvis du gjenutfører varene etter fristen, risikerer du å måtte betale tollavgift og andre avgifter, og bli ilagt en sanksjon for å ha overtrådt fristen. Du kan søke Tolletaten om å få forlenget fristen for gjenutførsel. Du må sende søknaden til Tolletaten i god tid før gjenutførselsfristen utløper.

Det er mottaker av varene (den deklarasjonspliktige) som er ansvarlig overfor Tolletaten når det gjelder oppfølging av den midlertidige innførselen, og som må sørge for at varene blir gjenutført innen fristen.

Få oversikt i deklarasjonsoversikten 

Deklarasjonsoversikten i Altinn gir en detaljert oversikt over firmaets midlertidige innførsler og frister for gjenutførsel. Deklarasjoner som er oppført her er ikke registrert som avskrevet.  

Du må sørge for å få avskrevet den midlertidige innførselen ved gjenutførsel

Når varene gjenutføres, må den midlertidige innførselen avskrives. Det betyr at deklarasjonene for midlertidig innførsel og gjenutførsel må kobles i Tolletatens deklareringssystem TVINN. Det skjer ikke automatisk. Det kan gjøres på to måter:  

  1. Tollrepresentanten skal gjøre det selv under gitte kriterier. Se nærmere beskrivelse her. 

  1. Du sender søknad til post@toll.no

Slik søker du om avskriving 

Du må så raskt som mulig etter gjenutførselen melde fra til Tolletaten på post@toll.no. Oppgi ekspedisjons og løpenummer på den midlertidige innførselen og gjenutførselen, slik at vi kan avskrive deklarasjonene mot hverandre i TVINN.  

Følgende må legges ved søknad om avskriving:  

  • Kopi av midlertidig innførsel med tilhørende faktura. 

  • Kopi av gjenutførsel med attestasjon i rubrikk B (regnskapsmessige opplysninger) med tilhørende faktura.  

Søk om avskriving innen gjenutførselsfristen 

Hvis en midlertidig innførsel ikke blir avskrevet riktig innen fristen vil deklarasjonen bli endret til prosedyren overgang til fri disponering, og importavgifter vil bli krevd inn.  

Dersom det kan dokumenteres at varene likevel er gjenutført innen fristen, men at det ikke er søkt om avskriving, må det søkes om omberegning via Altinn for å få endret deklarasjonen.

Hvis varene blir i Norge 

Dersom varene blir i Norge i stedet for å gjenutføres, kan tollrepresentanten gjøre opp den midlertidige innførsel ved å endre den til prosedyren overgang til fri disponering, se nærmere beskrivelse her.